Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Tietosuojalauseke – julkiset kuulemiset

EKP:hen sovellettava tietosuojalainsäädäntö

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Euroopan unionin tietosuojalainsäädäntöä ja erityisesti 23.10.2018 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1725 luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39–98).

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on Euroopan keskuspankki (EKP). Se määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Henkilötietojen käsittelystä vastaa julkisen kuulemisen järjestävä EKP:n yksikkö.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusta

Julkisen kuulemisen tarkoituksena on koota sidosryhmien näkemyksiä ja julkaista ne EKP:n verkkosivuilla.

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään varsinkin seuraaviin tarkoituksiin:

 1. Julkisen kuulemisen toteuttaminen ja hallinnointi

  Julkisen kuulemisen toteuttamista ja hallinnointia varten kerätään vastaajan henkilö- ja yhteystiedot ja hänen edustamansa organisaation tiedot. Nimettömiä vastauksia ei periaatteessa oteta huomioon, eikä niiden sisältöä julkaista.

  Toimivalta käsitellä henkilötietoja hallinnollisiin tarkoituksiin perustuu asetuksen (EU) 2018/1725 artiklan 5 kohdan 1 alakohtaan a, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen artikloihin 5 ja 13 sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artikloihin 282–284. Toimivaltaa käytetään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen artiklojen 1 ja 11 mukaisesti.

 2. Vastaajien henkilötietojen julkaiseminen EKP:n verkkosivuilla

  Asetuksen (EU) 2018/1725 artiklan 5 kohdan 1 alakohdan d perusteella henkilötietoja (esim. nimi ja yhteystiedot) voidaan julkaista EKP:n verkkosivuilla vain vastaajan suostumuksella. Vastaaja voi perua suostumuksensa milloin tahansa ilman, että siitä aiheutuu hänelle haittaa. Suostumuksen perumisesta ilmoitetaan sähköpostitse osoitteeseen SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu, minkä jälkeen vastaajan henkilötietoja ei käsitellä vastaisuudessa, mutta niiden aiempi käsittely säilyy laillisena. Jos vastaaja ei halua henkilötietojaan julkaistavan EKP:n verkkosivuilla, hänen vastauksensa julkaistaan nimettömänä.

  Julkisen kuulemisen yhteydessä toimitetut viralliset kannanotot, taustaselvitykset ja muut asiakirjat julkaistaan sellaisinaan. Siksi asiakirjoista on poistettava kaikki henkilötiedot, jos ne halutaan julkaistavan nimettömänä.

Henkilötietoja vastaanottavat tahot

Henkilötietoja voidaan antaa

 • niiden käsittelystä vastaaville työntekijöille siinä EKP:n organisaatioyksikössä, joka kuulemisen käynnistää
 • sellaisille EKP:n muille työntekijöille, jotka antavat lausuntoja ja muun muassa oikeudellista neuvontaa julkisiin kuulemisiin liittyvissä kysymyksissä
 • yleisölle, jos henkilötietoja (esim. etu- ja sukunimi) sisältävä vastaus julkaistaan EKP:n verkkosivuilla.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen sellaisiin kuulemisesta johtuviin jatkotoimiin, joita varten henkilötietoja tarvitaan.

Nimettömistä vastauksista julkaistaan EKP:n verkkosivuilla yhteenveto, joka säilytetään sivuilla määräämättömän ajan.

Vastaajien oikeudet

Vastaajalla on oikeus tutustua EKP:n hallussa oleviin henkilötietoihinsa sekä oikaista tai täydentää niitä, jos ne ovat virheellisiä tai puutteellisia. Hänellä on myös asetuksen (EU) 2018/1725 nojalla (ja tietyin rajoituksin) oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista ja niiden käsittelyn rajoittamista sekä oikeus vastustaa niiden käsittelyä. Oikeuksia voi käyttää lähettämällä sähköpostia osoitteeseen SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu.

Muita kysymyksiä voi lähettää EKP:ssä myös tietosuojasta vastaavalle henkilölle (dpo@ecb.europa.eu).

Oikeus saattaa asia Euroopan tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi

Jos vastaaja katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu hänen asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisia oikeuksiaan, hän voi tehdä milloin tahansa kantelun Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

Tietosuojalausekkeen muuttaminen

Tietosuojalauseketta voidaan muuttaa lainsäädännön kehityksen huomioimiseksi.

Ilmoita väärinkäytöksestä