Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Najčastejšie otázky k tlačovej správe o zmenách rámca poplatkov za dohľad

17. decembra 2019

Prečo uskutočnila ECB dve verejné konzultácie?

ECB začala revíziu rámca poplatkov za dohľad ECB v júni 2017 verejnou konzultáciou, prostredníctvom ktorej chcela získať spätnú väzbu a návrhy prípadných zlepšení rámca. Po skončení verejnej konzultácie z roka 2017 ECB vykonala analýzu prijatých pripomienok verejnosti i vlastnú internú revíziu. Závery boli prezentované ako návrhy na zlepšenie rámca v druhej verejnej konzultácii, ktorá sa začala v apríli 2019. Prostredníctvom dvoch verejných konzultácií tak ECB s verejnosťou nadviazala konštruktívnu diskusiu o metodike poplatkov za dohľad. ECB sa v maximálnej možnej miere snažila zohľadniť výhrady jednotlivých zúčastnených strán a zároveň zabezpečiť naďalej transparentný a podľa možnosti spravodlivý rámec poplatkov pre čo najväčší počet bánk.

Koľko pripomienok bolo prijatých počas verejnej konzultácie v roku 2019?

Celkovo sme prijali 11 odpovedí, v rámci ktorých bolo vznesených 47 jednotlivých pripomienok. Všetky boli predložené v angličtine, s výnimkou jednej odpovede predloženej v nemčine. Odpovede predložili tri príslušné vnútroštátne orgány, šesť bankových asociácií, jeden dohliadaný subjekt a jeden ďalší účastník trhu.

Prijaté pripomienky

Aké sú hlavné zmeny nariadenia v porovnaní s verziou zverejnenou v apríli 2019?

Na základe prijatých pripomienok bola prahová hodnota celkových aktív na získanie zľavy z minimálnej zložky poplatku v prípade menších menej významných inštitúcií zvýšená z 500 mil. € na 1 mld. €. Nariadenie okrem toho opäť zavádza právnu požiadavku zverejňovať odhad ročných nákladov za poplatkové obdobie na internetovej stránke ECB.

Nové nariadenie zároveň obsahuje určité redakčné zmeny, ktoré majú predovšetkým zabezpečiť súlad terminológie medzi novým nariadením a vykonávacím rozhodnutím o faktoroch výpočtu poplatku (rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/530 z 11. februára 2015 o metodike a postupoch na určenie a zber údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku, ktoré sa používajú na výpočet ročných poplatkov za dohľad (ECB/2015/7), Ú. v. EÚ L 84, 28.3.2015, s. 67). Spolu so súhrnom odpovedí bola zverejnená i konsolidovaná verzia nariadenia, ktorá obsahuje všetky zmeny.

Prečo bolo zároveň prepracované aj rozhodnutie o faktoroch výpočtu poplatku?

Vzhľadom na zmeny nariadenia o poplatkoch bolo potrebné aktualizovať aj vykonávacie rozhodnutie (rozhodnutie o faktoroch výpočtu poplatku).

K aktualizácii rozhodnutia dochádza súbežne, pričom aktualizované rozhodnutie je tiež súčasťou balíka s cieľom poskytnúť kompletný prehľad zmien rámca. Prepracované znenie rozhodnutia o faktoroch výpočtu poplatku zohľadňuje viacero pripomienok prijatých počas dvoch uskutočnených verejných konzultácií.

Oba právne predpisy začnú platiť od poplatkového obdobia 2020.

Ako budete banky o novom postupe informovať?

Inštitúcie, ktoré platia poplatok, bude ECB počas prechodného obdobia pravidelne informovať o dôsledkoch týchto zmien v praxi a k novým postupom v súvislosti so i) spätnou fakturáciou, ii) opakovaným využívaním údajov dohľadu, iii) jazykovými verziami platobných výmerov a iv) formátom písomného vyhlásenia riadiaceho orgánu, ktoré sa má používať namiesto audítorského overenia, im poskytne náležité pokyny.

Predovšetkým v súvislosti so spätnou fakturáciou sú potrebné zmeny aktuálnych časových harmonogramov, pričom nový postup je nevyhnutný aj pri potvrdzovaní údajov v dôsledku opakovaného využívania údajov dohľadu. V časti 3 súhrnu odpovedí je preto uvedený základný opis týchto nových prvkov. V priebehu roka 2020 bude ECB o týchto otázkach ďalej informovať.

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)