Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Korduma kippuvad küsimused: pressiteade järelevalvetasude raamistiku muudatuste kohta

17. detsember 2019

Miks korraldas EKP kaks avalikku konsultatsiooni?

EKP alustas EKP järelevalvetasude raamistiku läbivaatamist 2017. aasta juunis avaliku konsultatsiooniga, mille käigus kutsuti huvitatud osapooli üles esitama tagasisidet ja ettepanekuid raamistiku täiendamiseks. Pärast 2017. aastal korraldatud avaliku konsultatsiooni lõppu analüüsis EKP kõiki üldsuselt saadud märkusi ja tegi ka enda asutusesisese läbivaatamise. Saadud tulemused esitati raamistiku parandusettepanekutena teises, 2019. aasta aprillis välja kuulutatud avalikus konsultatsioonis. Kaks avalikku konsultatsiooni võimaldasid EKP-l pidada avalikkusega konstruktiivset arutelu järelevalvetasude arvutamise metoodika kohta. EKP on püüdnud võimalust mööda arvesse võtta eri sidusrühmade tõstatatud murekohti, tagades samal ajal järelevalvetasude raamistiku läbipaistvuse ja võimalikult suure hulga pankade õiglase kohtlemise.

Kui palju märkusi esitati 2019. aasta avaliku konsultatsiooni käigus?

Kokku laekus 11 vastust, milles esitati 47 üksikmärkust. Vastused esitati inglise keeles, välja arvatud üks, mis oli saksakeelne. Vastused saadi kolmelt riiklikult pädevalt asutuselt, kuuelt pangaliidult, ühelt järelevalve alla kuuluvalt üksuselt ja ühelt muult turuosaliselt.

Esitatud märkused

Millised muudatused järelevalvetasude määruses tehti (võrreldes 2019. aasta aprillis avaldatud versiooniga)?

Laekunud märkuste põhjal otsustati, et minimaalset tasukomponenti vähendatakse selliste väiksemate vähem oluliste krediidiasutuste puhul, kelle varade koguväärtus on kuni 1 miljard eurot (varem kuni 500 miljonit eurot). Samuti taaskehtestatakse määruses õigusnõue, mille kohaselt tuleb tasuperioodi prognoositavad aastakulud avaldada EKP veebilehel.

Määruses on tehtud ka mõned redaktsioonilised muudatused, mille põhieesmärk on tagada terminoloogia ühtsus määruses ja tasutegurite otsuses (EKP 11. veebruari 2015. aasta otsus (EL) 2015/530 iga-aastase järelevalvetasu arvutamiseks kasutatavate teguritega seotud andmete määratlemise ja kogumise metoodika ja korra kohta (EKP/2015/7; ELT L 84, 28.3.2015, lk 67)). Määruse konsolideeritud versioon, mis sisaldab kõiki muudatusi, tehakse teavitamise eesmärgil kättesaadavaks koos tagasiside aruandega.

Miks toimub samal ajal ka tasutegurite otsuse uuestisõnastamine?

Tasutegurite määruse muudatusi silmas pidades tuleb ajakohastada ka rakendusotsust (tasutegurite otsus).

Otsuse ajakohastamine toimub paralleelselt ning seda käsitletakse selleks, et anda raamistikus tehtud muudatustest täielik ülevaade. Mitmed kahe avaliku konsultatsiooni käigus esitatud märkused kajastuvad ka uuesti sõnastatud otsuses.

Määrust ja rakendusotsust kohaldatakse alates 2020. aasta tasuperioodist.

Kuidas panku uuest protsessist teavitatakse?

EKP teavitab tasu maksvaid krediidiasutusi üleminekuperioodil korrapäraselt ning selgitab muudatuste praktilist tähendust ja annab täpsemaid juhiseid uute protsesside kohta, mis on seotud i) arvete tagantjärele esitamisega; ii) järelevalveandmete taaskasutamisega; iii) tasu maksmise teate keeleversioonidega ning iv) audiitori kinnituse asemel kasutatava juhtkonna auditikirja vormiga.

Arvete tagantjärele esitamisega seoses tuleb muuta seniseid tähtaegu, samuti on vaja sisse seada uus kord, mille kohaselt toimub järelevalveandmete taaskasutamisest saadavate andmete kinnitamine. Tagasiside aruande 3. osa sisaldab nende uute elementide kokkuvõtlikku kirjeldust, täiendavat teavet antakse 2020. aasta jooksul.

Rikkumisest teatamine