Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Често задавани въпроси по прессъобщението за измененията в рамката за надзорните такси

17 декември 2019 г.

Защо ЕЦБ проведе две публични консултации?

През юни 2017 г. ЕЦБ постави началото на преразглеждането на рамката за надзорните такси с публична консултация, в която призова за коментари и предложения за възможни подобрения на рамката. След приключването на публичната консултация от 2017 г. ЕЦБ анализира всички получени от обществеността коментари и в добавка към това проведе собствен вътрешен преглед. Резултатът бе представен във вид на предложения за усъвършенстване на рамката във втората публична консултация, която бе обявена през април 2019 г. Провеждайки две публични консултации, ЕЦБ осъществи ползотворен диалог с обществеността по методологията на надзорните такси. ЕЦБ се опита да разреши, където е възможно, проблемните въпроси за отделни заинтересовани страни, гарантирайки същевременно, че рамката за таксите остава прозрачна и възможно най-справедлива за най-голям брой банки.

Какъв беше общият брой коментари, получени в публичната консултация през 2019 г.?

Бяха получени общо 11 отговора, които включваха 47 отделни коментара. Всички бяха на английски език с изключение на един отговор на немски език. Отговорите бяха изпратени от три национални компетентни органа, шест банкови асоциации, едно поднадзорно лице и един друг участник на пазара.

Получени коментари

Какви са основните промени в регламента след публикуваната през април 2019 г. версия?

Въз основа на получените коментари прагът, до който по-малките по-малко значими институции получават намаление на минималния компонент на таксата, бе увеличен – от общи активи в размер до 500 млн. евро на общи активи в размер до 1 млрд. евро. Наред с това в регламента е възстановено правното изискване на уебсайта на ЕЦБ да се публикува предварителна оценка на годишните разходи за периода на таксуване.

Има и някои редакторски промени в изменящия регламент. Те са насочени главно към осигуряване на терминологично съгласуване между него и прилагащото Решение относно факторите за таксата (Решение (ЕС) 2015/530 на ЕЦБ от 11 февруари 2015 г. относно методологията и процедурите за определянето и събирането на данни относно факторите за таксата, използвани в изчисляването на годишните надзорни такси (ЕЦБ/2015/7) (ОВ L 84, 28.3.2015 г., стр. 67)).  Консолидираната версия на регламента, която съдържа всички изменения, е представена за информация към обобщението на коментарите.

Защо Решението относно факторите за таксата се преработва по същото време?

С оглед на измененията в Регламента относно надзорните такси прилагащото решение (Решението относно факторите за таксата) също трябва да бъде актуализирано.

Актуализацията се извършва успоредно и е включена в този пакет, за да бъде пълен прегледът на измененията в рамката. Няколко от получените в двете публични консултации коментари са отразени в преработеното Решение относно факторите за таксата.

Двата правни инструмента ще се прилагат от периода на таксуване 2020 г. нататък.

Как ще бъдат информирани банките за новия процес?

През преходния период ЕЦБ ще изпраща редовно съобщения на заплащащите такса институции, за да ги уведомява какво на практика означават тези промени и да ги преведе през новите процедури, свързани с i) фактурирането след периода на таксуване; ii) използването на вече налични надзорни данни; iii) езиковите версии на известието за таксата и iv) формата на писмото от ръководството, което се използва вместо одиторска заверка.

По-специално фактурирането след периода на таксуване изисква промени в сегашния график, а за потвърждаването на данните, получени от повторно използване на налични надзорни данни, е нужна и нова процедура. Затова в раздел 3 на обобщението на коментарите са описани в общ план тези нови елементи, а по-подробна информация ще последва в хода на 2020 г.

Подайте сигнал