Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vanliga frågor gällande pressmeddelandet om ändringar i ramverket för tillsynsavgifter

17 december 2019

Varför höll ECB två offentliga samråd?

Översynen av ECB:s ramverk för tillsynsavgifter lanserades i juni 2017 med ett offentligt samråd där feedback och ändringsförslag för eventuella förbättringar i ramverket efterfrågades. Efter det offentliga samrådet 2017 analyserade ECB alla kommentarer från allmänheten och genomförde också en egen intern översyn. Resultaten presenterades i det andra offentliga samrådet, lanserat i april 2019, i form av förslag om förbättring av ramverket. Genom att hålla två offentliga samråd i ämnet deltog ECB i en betydelsefull diskussion med allmänheten om metoder för ECB:s tillsynsavgifter. ECB har försökt beakta enskilda aktörers farhågor. Samtidigt har det varit viktigt att se till att avgiftsramverket förblir transparent och så rättvist som möjligt för så många banker som möjligt.

Hur många kommentarer kom in under det offentliga samrådet 2019?

Sammanlagt erhölls 11 svar som omfattade 47 enskilda kommentarer. Alla var på engelska, förutom ett svar som var på tyska. Svaren lämnades in av tre nationella behöriga myndigheter, sex bankorganisationer, en enhet under tillsyn och en annan marknadsaktör.

Erhållna kommentarer

Vilka är de viktigaste förändringarna i förordningen sedan versionen som publicerades i april 2019?

Baserat på de erhållna kommentarerna har tröskeln för mindre betydande institut att få rabatt på minimiavgiftskomponenten ökats, från totala tillgångar på 500 miljoner euro eller mindre, till totala tillgångar på 1 miljard euro eller mindre. Dessutom har det rättsliga kravet att publicera en uppskattning av årliga kostnader för avgiftsperioden på ECB:s webbplats införts på nytt i förordningen.

Det har också gjorts redaktionella ändringar i förordningen om ändring, främst i syfte att försäkra att terminologin är konsekvent mellan förordningen och genomförandebeslutet om avgiftsfaktorer (Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/530 av den 11 februari 2015 om metoder och förfaranden för att bestämma och insamla uppgifter avseende avgiftsfaktorer som används för att beräkna de årliga tillsynsavgifterna (ECB/2015/7) (EUT L 84, 28.3.2015, s. 67)). Den konsoliderade versionen av förordningen med alla ändringar finns i feedbackdokumentet för information.

Varför omarbetas beslutet om avgiftsfaktorer samtidigt?

Mot bakgrund av ändringarna i avgiftsförordningen måste även genomförandebeslutet (beslutet om avgiftsfaktorer) uppdateras.

Uppdateringen sker parallellt och innefattas i detta paket för att tillhandahålla en komplett överblick av ändringarna i ramverket. Flera av de under de offentliga samråden erhållna kommentarerna reflekteras i det omarbetade beslutet om avgiftsfaktorer.

De två rättsliga instrumenten ska gälla fr.o.m. avgiftsperioden 2020.

Hur kommer bankerna att informeras om den nya processen?

ECB kommer att kommunicera regelbundet med avgiftsbetalande institutioner under övergångsperioden för att ge råd om vad ändringarna innebär rent praktiskt och för att handleda dem genom de nya processerna avseende i) fakturering i efterhand, ii) återanvändning av tillsynsdata, iii) språkversioner av avgiftsavin och iv) format på brevet från ledningen som ska användas istället för verifiering av revisor.

I synnerhet krävs ändringar i aktuella tidslinjer för fakturering i efterhand. En ny process för bekräftelse av data som följer återanvändningen av tillsynsdata behövs också. Därför tillhandahålls noggranna beskrivningar av de nya elementen i avsnitt 3 i feedbackdokumentet. Ytterligare kommunikation följer under 2020.

Visselblåsning