Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Częste pytania związane z komunikatem prasowym o zmianie zasad dotyczących opłat nadzorczych

17 grudnia 2019

Dlaczego EBC dwukrotnie przeprowadził konsultacje publiczne?

EBC rozpoczął przegląd swoich zasad dotyczących opłat nadzorczych od ogłoszenia w czerwcu 2017 konsultacji publicznych w celu zebrania opinii o obowiązujących zasadach i pomysłów na ich ulepszenie. Po zakończeniu konsultacji przeanalizował wszystkie otrzymane uwagi oraz przeprowadził własną ocenę sytuacji. Efektem tych prac były propozycje ulepszeń, które zostały ponownie przedstawione do konsultacji publicznych w kwietniu 2019. Dwie rundy konsultacji umożliwiły prawdziwy dialog z opinią publiczną o metodach pobierania opłat nadzorczych. EBC starał się uwzględnić zastrzeżenia każdego z respondentów, a jednocześnie dążył do tego, żeby zasady pozostały przejrzyste i jak najsprawiedliwsze dla możliwie dużej liczby banków.

Ile uwag wpłynęło podczas konsultacji publicznych w 2019?

Wpłynęło w sumie 11 odpowiedzi – dziesięć po angielsku i jedna po niemiecku – zawierających 47 uwag. Zostały przesłane przez trzy właściwe organy krajowe, sześć stowarzyszeń bankowych, jeden nadzorowany podmiot i jednego spośród innych uczestników rynku.

Otrzymane uwagi (w języku oryginału)

Jakie są główne zmiany rozporządzenia w porównaniu z wersją z kwietnia 2019?

Na podstawie otrzymanych uwag zwiększono z 500 mln euro do 1 mld euro maksymalną wartość aktywów ogółem, przy której mniejszym instytucjom mniej istotnym przysługuje zniżka w podstawowym składniku opłaty. Przywrócono też wymóg prawny podawania na stronie internetowej EBC szacunkowych rocznych kosztów za okres rozliczeniowy (okres objęty opłatą).

Rozporządzenie zmieniające zawiera także zmiany redakcyjne, których głównym celem jest uspójnienie terminologii z wdrażającą to rozporządzenie decyzją w sprawie czynników warunkujących wysokość opłaty (decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/530 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie metodologii i procedur określania i gromadzenia danych dotyczących czynników warunkujących wysokość opłaty stosowanych do obliczania rocznych opłat nadzorczych (EBC/2015/7); Dz.U. L 84 z 28.3.2015, s. 67). Wraz z podsumowaniem wyników konsultacji udostępniono informacyjnie skonsolidowaną wersję rozporządzenia zawierającą wszystkie zmiany.

Dlaczego jednocześnie zmienia się decyzję w sprawie czynników warunkujących wysokość opłaty?

Zmiana rozporządzenia pociąga za sobą konieczność aktualizacji wdrażającej je decyzji w sprawie czynników warunkujących wysokość opłaty.

Decyzja jest aktualizowana równolegle ze zmianą rozporządzenia i także została tutaj zamieszczona, żeby dać czytelnikom pełny ogląd zmienionych zasad. Część uwag otrzymanych podczas obu rund konsultacji uwzględniono właśnie w tej decyzji.

Oba akty prawne będą obowiązywać od okresu rozliczeniowego 2020.

Jak banki zostaną powiadomione o nowej procedurze?

W okresie przejściowym EBC będzie regularnie wysyłać informacje do podmiotów objętych opłatą, żeby wyjaśnić im, co w praktyce wynika z tych zmian, i pomóc w dostosowaniu się do nowych procedur związanych z (a) obciążaniem ex post, (b) wykorzystywaniem posiadanych już danych nadzorczych, (c) wersjami językowymi zawiadomienia o opłacie oraz (d) wzorem oświadczenia kierownictwa, które zastąpi weryfikację przez audytora.

Wprowadzenie obciążania ex post wymaga zmiany obowiązujących terminów, a przejście na korzystanie z posiadanych danych nadzorczych wiąże się z potrzebą nowej procedury potwierdzania danych. Dlatego w części 3 podsumowania wyników konsultacji przedstawiono ogólny opis tych nowych elementów. Szczegóły zostaną podane w roku 2020.

Demaskowanie nieprawidłowości