Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Pogosta vprašanja v zvezi s sporočilom za javnost o spremembah okvira nadomestil za nadzor

17. december 2019

Zakaj je ECB organizirala dve javni posvetovanji?

ECB je revizijo okvira nadomestil za nadzor začela junija 2017 z javnim posvetovanjem, katerega cilj je bil zbrati povratne informacije in predloge o možnih izboljšavah okvira. Po zaključku javnega posvetovanja v letu 2017 je ECB analizirala vse pripombe, ki jih je prejela od javnosti, ter opravila tudi interno revidiranje okvira. Rezultati so bili predstavljeni kot predlogi za izboljšanje okvira v drugem javnem posvetovanju, ki se je začelo aprila 2019. Z organiziranjem dveh javnih posvetovanj o tej temi se je ECB vključila v plodno razpravo z javnostjo o metodologiji na področju nadomestil za nadzor. ECB si je prizadevala upoštevati pomisleke posameznih deležnikov, kjerkoli je bilo to mogoče, ob zagotavljanju, da ostane okvir nadomestil transparenten in čim bolj nepristranski za čim večje število bank.

Koliko pripomb je ECB prejela v javnem posvetovanju leta 2019?

Prejela je skupno 11 odzivov, v katerih je bilo 47 posameznih pripomb. Vsi so bili v angleščini, z izjemo enega odziva, ki je bil v nemščini. Odzive so predložili trije pristojni nacionalni organi, šest bančnih združenj, en nadzorovani subjekt in en drug tržni udeleženec.

Prejete pripombe

Katere so glavne spremembe uredbe od verzije, ki je bila objavljena aprila 2019?

Na podlagi prejetih pripomb je bil prag za manjše manj pomembne institucije, ki so deležne popusta pri minimalnem delu nadomestila, zvišan z bilančne vsote 500 milijonov EUR ali manj na bilančno vsoto v višini 1 milijarde EUR ali manj. Poleg tega se z uredbo ponovno uvaja pravna zahteva, da je treba na spletnem mestu ECB objaviti oceno letnih stroškov v danem obdobju zaračunavanja nadomestila.

V novi uredbi je tudi nekaj redakcijskih sprememb, katerih glavni namen je zagotoviti skladnost terminologije med uredbo in izvedbenim sklepom o faktorjih za izračun nadomestila (Sklep (EU) 2015/530 z dne 11. februarja 2015 o metodologiji in postopkih za določitev in zbiranje podatkov o faktorjih za izračun nadomestila, ki se uporabijo za izračun letnih nadomestil za nadzor (ECB/2015/7) (UL L 84, 28. 3. 2015, str. 67)). Prečiščeno besedilo uredbe, ki vključuje vse spremembe, vam je skupaj s poročilom o odzivih na javno posvetovanje na voljo v informacijo.

Zakaj se obenem prenavlja tudi sklep o faktorjih za izračun nadomestila?

Zaradi sprememb uredbe o nadomestilih je bilo treba prenoviti tudi izvedbeni sklep (sklep o faktorjih za izračun nadomestila).

Prenova je potekala vzporedno in je vključena v skupni sveženj, tako da imate popoln pregled nad spremembami okvira. Več pripomb, prejetih med obema javnima posvetovanjema, je upoštevanih v prenovljenem sklepu o faktorjih za izračun nadomestila.

Oba pravna instrumenta se bosta uporabljala od obdobja zaračunavanja nadomestila, ki zajema leto 2020.

Kako bodo banke obveščene o novem postopku?

ECB bo institucijam, ki so plačnice nadomestila, pošiljala redna obvestila tekom celotnega prehodnega obdobja, s čimer jim bo svetovala, kaj spremembe prinašajo v praksi, in jih vodila skozi nove postopke, ki zadevajo (i) naknadno zaračunavanje nadomestil, (ii) ponovno uporabo že obstoječih nadzorniških podatkov, (iii) jezikovne različice obvestila o nadomestilu za nadzor in (iv) obliko pisma poslovodstva, ki se bo uporabljalo namesto revizorjeve preveritve.

Predvsem zaradi naknadnega zaračunavanja nadomestil je treba spremeniti sedanjo časovnico, nov postopek pa je potreben tudi pri potrjevanju podatkov, kar je posledica ponovne uporabe že obstoječih nadzorniških podatkov. V 3. razdelku poročila o odzivih na javno posvetovanje je zato predstavljen splošen opis novih elementov, nadaljnje obveščanje pa bo sledilo tekom leta 2020.

Žvižgaštvo