Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Bieži uzdotie jautājumi saistībā ar paziņojumu presei par uzraudzības maksu regulējumu

17.12.2019.

Kāpēc ECB rīkoja divas sabiedriskās apspriešanas?

2017. gada jūnijā ECB uzsāka ECB uzraudzības maksu regulējuma pārskatīšanu un sabiedriskās apspriešanas ietvaros aicināja iesniegt komentārus un ierosinājumus par iespējamiem regulējuma uzlabojumiem. Kad 2017. gada sabiedriskā apspriešana noslēdzās, ECB analizēja visus saņemtos komentārus, kā arī veica atsevišķu iekšēju pārskatīšanu. Rezultātā tika sagatavoti priekšlikumi par regulējuma uzlabojumiem. Par tiem tika rīkota otrā sabiedriskā apspriešana, kas sākās 2019. gada aprīlī. Šīs divas sabiedriskās apspriešanas par attiecīgo tēmu ļāva ECB iesaistīties saturīgā dialogā ar sabiedrību par uzraudzības maksu metodoloģiju. ECB centusies pēc iespējas novērst atsevišķu ieinteresēto pušu bažas, vienlaikus nodrošinot, lai maksu regulējums arī turpmāk būtu caurskatāms un iespējami godīgs attiecībā pret lielāko daļu banku.

Kāds bija 2019. gada sabiedriskās apspriešanas gaitā saņemto komentāru kopskaits?

Kopumā tika saņemtas 11 atsauksmes, kas ietvēra 47 atsevišķus komentārus. Lielākā daļa atsauksmju tika iesniegtas angļu valodā un tikai viena – vācu valodā. Atsauksmes iesniedza triju valstu kompetentās iestādes, sešas banku asociācijas, viena uzraudzītā iestāde un viens cits tirgus dalībnieks.

Saņemtie komentāri

Kādi ir būtiskākie grozījumi Regulā kopš 2019. aprīlī publicētās versijas?

Pamatojoties uz saņemtajiem komentāriem, nelielām mazāk nozīmīgām kredītiestādēm (MNI) noteiktais kopējo aktīvu vērtības robežlielums maksas minimālās komponentes diskonta saņemšanai palielināts no 500 milj. euro vai mazāk līdz 1 mljrd. euro vai mazāk. Turklāt Regulā atjaunota juridiskā prasība publicēt ECB interneta vietnē aplēsi par uzraudzības maksas perioda gada izmaksām.

Grozītajā Regulā veiktas arī dažas redakcionālas pārmaiņas, kas galvenokārt vērstas uz to, lai nodrošinātu terminoloģijas konsekvenci starp Regulu un īstenošanas lēmumu par maksu noteicošajiem faktoriem (ECB 2015. gada 11. februāra Lēmums (ES) 2015/530 par metodoloģiju un procedūrām attiecībā uz datu noteikšanu un vākšanu par maksu noteicošiem faktoriem, kurus izmanto gada uzraudzības maksas aprēķināšanā (ECB/2015/7; OV L 84, 28.03.2015., 67. lpp.)). Informācijai pievienota Regulas konsolidētā versija kopā ar pārskatu par iesniegtajiem komentāriem.

Kāpēc vienlaikus tiek pārstrādāts arī lēmums par maksu noteicošajiem faktoriem?

Saistībā ar Uzraudzības maksu regulas grozījumiem jāaktualizē arī īstenošanas lēmums (lēmums par maksu noteicošajiem faktoriem).

Tas notiek paralēli, un aktualizētā versija iekļauta šajā paketē, lai sniegtu pilnīgu pārskatu par regulējuma pārmaiņām. Pārstrādātajā lēmumā par maksu noteicošajiem faktoriem atspoguļoti vairāki divu sabiedrisko apspriešanu laikā saņemtie komentāri.

Abi pārskatītie juridiskie instrumenti tiks piemēroti, sākot ar 2020. gada uzraudzības maksas periodu.

Kā bankas tiks informētas par jauno procesu?

ECB visa pārejas perioda laikā regulāri nosūtīs maksātājām iestādēm informāciju, kurā skaidros šo pārmaiņu praktisko nozīmi un sniegs norādes par jauno procesu, saistībā ar 1) ex post rēķiniem; 2) esošo uzraudzības datu izmantošanu; 3) uzraudzības maksas paziņojumu valodu versijām un 4) revidenta apliecinājuma vietā izmantojamās vadības vēstules formātu.

Īpaši ex post rēķinu sagatavošanas dēļ būs jāmaina pašreizējie termiņi, kā arī saistībā ar datu apstiprināšanu esošo uzraudzības datu izmantošanas rezultātā būs nepieciešams jauns process. Tāpēc pārskata par iesniegtajiem komentāriem 3. sadaļā iekļauts šo jauno elementu vispārējs apraksts, un turpmāka informācija tiks sniegta 2020. gadā.

Trauksmes celšana