SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Hyppigt stillede spørgsmål til pressemeddelelsen om ændringer af rammerne for tilsynsgebyrer

17. december 2019

Hvorfor afholdt ECB to offentlige høringer?

ECB startede gennemgangen af rammerne for ECB's tilsynsgebyrer i juni 2017 med en offentlig høring, hvori der blev bedt om feedback og forslag til mulige forbedringer af rammerne. Efter at den offentlige høring i 2017 var afsluttet, analyserede ECB alle indkomne kommentarer. ECB foretog også sin egen interne gennemgang. Resultatet blev forelagt som forslag til forbedringer af rammerne i forbindelse med den anden offentlige høring, der blev iværksat i april 2019. ECB har ved at afholde to offentlige høringer om emnet deltaget i en hensigtsmæssig dialog med offentligheden om, hvilken metode der skal anvendes til opkrævningen af tilsynsgebyrer. ECB har forsøgt at tage højde for de enkelte interessenters bekymringer, hvor det har været muligt, samtidig med at det er blevet sikret, at gebyrrammen forbliver gennemsigtig og så retfærdig som muligt for så mange banker som muligt.

Hvor mange kommentarer modtog ECB i forbindelse med den offentlige høring i 2019?

Der blev i alt modtaget 11 svar, som indeholdt 47 kommentarer. De var alle på engelsk med undtagelse af et svar, der blev modtaget på tysk. Høringssvarene blev afgivet af tre kompetente nationale myndigheder, seks banksammenslutninger, en enhed under tilsyn samt en anden markedsdeltager.

Indkomne kommentarer

Hvilke ændringer af forordningen, der blev offentliggjort i april 2019, er de vigtigste?

På baggrund af de indkomne kommentarer er grænsen for, hvornår de mindre signifikante institutter kan opnå et nedslag i minimumsgebyrkomponenten, blevet sat op fra højst 500 mio. euro i samlede aktiver til højst 1 mia. euro. Desuden er lovkravet om at offentliggøre et skøn over de årlige udgifter for den pågældende gebyrperiode på ECB's websted genindført i forordningen.

Den ændrede forordning indeholder også redaktionelle ændringer, der primært skal sikre en ensartet terminologi i forordningen og gennemførelsesafgørelsen Afgørelse om gebyrfaktorer (ECB's afgørelse (EU) 2015/530 af 11. februar 2015 om metoden til og procedurerne for fastsættelse og indsamling af data om de gebyrfaktorer, der anvendes til beregning af de årlige tilsynsgebyrer (ECB/2015/7) (EUT L 84 af 28.3.2015, s. 67)). Den konsoliderede version af forordningen, der indeholder alle ændringer, findes sammen med redegørelsen fra den offentlige høring til orientering.

Hvorfor omarbejdes afgørelsen om gebyrfaktorer samtidig?

Som følge af ændringerne af gebyrforordningen er det også nødvendigt at opdatere gennemførelsesafgørelsen.

Opdateringen finder sted parallelt med og er omfattet af denne pakke for at skabe et fuldstændigt overblik over de ændrede rammer. Flere af de indkomne kommentarer i forbindelse med de to offentlige høringer er blevet afspejlet i den omarbejdede afgørelse om gebyrfaktorer.

De to retsakter gælder fra og med gebyrperioden 2020.

Hvordan bliver bankerne informeret om den nye procedure?

I overgangsperioden informerer ECB jævnligt de gebyrbetalende institutter om disse ændringer og deres helt praktiske betydning for dem. ECB guider dem også gennem de nye procedurer for i) fakturering efter gebyrperioden, ii) genbrug af tilsynsdata, iii) sprogversioner af gebyrmeddelelsen og iv) skabelonen for den administrationsskrivelse, der skal anvendes i stedet for revisors verificering.

Især fakturering efter gebyrperioden medfører ændringer af de nuværende tidsplaner. Desuden er der behov for en ny procedure i tilknytning til bekræftelsen af data, som stammer fra genbrug af tilsynsdata. Derfor indeholder afsnit 3 i redegørelsen fra den offentlige høring en grundig beskrivelse af disse nye elementer. Yderligere information følger i løbet af 2020.

Whistleblowing