Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

DUK dėl pranešimo spaudai apie priežiūros mokesčių teisės aktų pakeitimus

2019 m. gruodžio 17 d.

Kodėl ECB surengė dvi viešas konsultacijas?

2017 m. birželio mėn. ECB pradėjo ECB priežiūros mokesčių teisės aktų peržiūrą ir surengė viešas konsultacijas, kviesdamas teikti pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų patobulinimo. Pasibaigus 2017 m. viešoms konsultacijoms, ECB išnagrinėjo visas iš visuomenės gautas pastabas ir pasiūlymus; be to, ir pats atliko vidaus peržiūrą. Pagal konsultacijų ir peržiūros rezultatus buvo parengti pasiūlymai dėl teisės aktų patobulinimo, o 2019 m. balandžio mėn. dėl jų surengtos antros viešos konsultacijos. Surengęs dvi viešas konsultacijas šia tema, ECB užmezgė prasmingą dialogą su visuomene priežiūros mokesčio metodikos klausimais. ECB stengėsi kiek įmanoma atsižvelgti į įvairių suinteresuotųjų subjektų iškeltas individualias problemas ir kartu užtikrinti, kad mokesčių taisyklės išliktų skaidrios ir kuo teisingesnės kuo daugiau bankų.

Kiek pastabų iš viso gauta per 2019 m. viešas konsultacijas?

Iš viso gautos 47 pastabos iš 11 subjektų. Visi subjektai pastabas pateikė anglų kalba, išskyrus vieną (vokiečių kalba). Pastabas pateikė trys kompetentingos institucijos, šešios bankų asociacijos, vienas prižiūrimas subjektas ir vienas jokiai iš šių kategorijų nepriklausantis rinkos dalyvis.

Gautos pastabos

Kokie svarbiausi reglamento pakeitimai, palyginti su 2019 m. balandžio mėn. reglamento redakcija?

Atsižvelgiant į gautas pastabas, buvo padidinta riba, kurios nesiekiančioms mažiau svarbioms įstaigoms yra taikoma mažesnė minimalioji mokesčio dalis, t. y. mažesnę minimaliąją mokesčio dalį mokės tos mažiau svarbios įstaigos, kurių viso turto vertė yra 1 mlrd. eurų arba mažesnė (anksčiau buvo 500 mln. eurų arba mažesnė). Be to, į reglamentą vėl įtrauktas teisinis reikalavimas ECB interneto svetainėje skelbti mokestinio laikotarpio metinių išlaidų sąmatą.

Atlikta ir keletas redakcinio pobūdžio pakeitimų, daugiausia siekiant suvienodinti reglamento ir jo įgyvendinimo sprendimo dėl mokestinių veiksnių (2015 m. vasario 11 d. ECB sprendimas (ES) 2015/530 dėl mokestinių veiksnių, kurie naudojami metiniams priežiūros mokesčiams apskaičiuoti, duomenų nustatymo bei rinkimo metodikos ir procedūrų (ECB/2015/7) (OL L 84, 2015 3 28, p. 67)) sąvokas.  Reglamento konsoliduota versija su visais pakeitimais skelbiama su konsultacijų rezultatus apibendrinančiu pranešimu.

Kodėl tuo pačiu metu buvo keičiamas ir sprendimas dėl mokestinių veiksnių?

Kadangi buvo keičiamas reglamentas, reikėjo atnaujinti ir jį įgyvendinantį sprendimą (sprendimą dėl mokestinių veiksnių).

Sprendimas buvo atnaujinamas tuo pačiu metu kaip reglamentas ir kartu jie sudaro vieną paketą – taip matyti visas sistemos pakeitimų vaizdas. Kai kurios per abi viešas konsultacijas gautos pastabos įtrauktos į naujos redakcijos sprendimą dėl mokestinių veiksnių.

Abu teisės aktai bus taikomi nuo 2020 m. mokestinio laikotarpio.

Kaip bankai bus informuojami apie naująją tvarką?

Pereinamuoju laikotarpiu ECB mokesčius mokančioms įstaigoms reguliariai siųs informaciją apie tai, ką teisės aktų pakeitimai reiškia praktiškai, ir padės joms prisiderinti prie naujosios tvarkos, t. y. (i) mokesčių apskaičiavimo ex post principu, (ii) priežiūrinių duomenų panaudojimo mokesčiams apskaičiuoti, (iii) pranešimo apie mokestį įvairiomis kalbomis, ir (iv) auditoriaus patvirtinimą pakeisiančio vadovybės rašto formos.

Ypač pažymėtina, kad dėl mokesčio apskaičiavimo ex post principu turi būti keičiami šiuo metu taikomi terminai. Be to, kadangi mokesčiams apskaičiuoti bus panaudojami turimi priežiūriniai duomenys, atsiranda nauja su duomenų patvirtinimu susijusi procedūra. Šie nauji aspektai bendrais bruožais aprašyti konsultacijų rezultatus apibendrinančio pranešimo 3 dalyje, o 2020 m. bus paskelbta ir daugiau informacijos.

Informavimas apie pažeidimus