Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Vastauksia kysymyksiin valvontamaksujärjestelyjen muutoksista

17.12.2019

Miksi asiasta järjestettiin kaksi julkista kuulemista?

Valvontamaksuasetuksen uudelleentarkastelun aluksi EKP käynnisti kesäkuussa 2017 julkisen kuulemisen, jossa pyydettiin palautetta siihenastisista valvontamaksujärjestelyistä sekä parannusehdotuksia. EKP kävi läpi kaikki saadut vastaukset ja laati myös oman sisäisen arvionsa valvontamaksujärjestelyistä. Tulosten pohjalta EKP laati ehdotuksen järjestelyjen parantamiseksi ja käynnisti siitä uuden kuulemismenettelyn huhtikuussa 2019. Kuulemisten myötä EKP on käynyt tarkoituksenmukaista vuoropuhelua sidosryhmien kanssa valvontamaksujärjestelyistä ja pyrkinyt ottamaan eri osapuolten toiveet huomioon mahdollisimman hyvin. Tavoitteena oli, että valvontamaksujärjestelyt ovat selkeät ja mahdollisimman oikeudenmukaiset suurimmalle osalle pankeista.

Paljonko vastauksia vuonna 2019 järjestetyn julkisen kuulemisen aikana saatiin?

Kuulemiseen saatiin kaikkiaan 11 vastausta, jotka sisälsivät yhteensä 47 kommenttia. Vastauksia saatiin kolmelta kansalliselta valvontaviranomaiselta, kuudelta pankkiyhdistykseltä, yhdeltä valvottavalta pankilta ja yhdeltä muulta markkinaosapuolelta. Vastaukset olivat yhtä saksankielistä vastausta lukuun ottamatta englanninkielisiä.

Vastaanotetut kommentit

Miten valvontamaksuasetus on muuttunut verrattuna huhtikuussa 2019 julkaistuun ehdotukseen?

Vähimmäismaksukomponenttia kevennetään nyt sellaisten vähemmän merkittävien laitosten kohdalla, joiden kokonaisvarat ovat enintään miljardi euroa. Ehdotuksessa kevennyksen piiriin kuulumisen rajana oli 500 miljoonaa euroa. Lisäksi EKP:llä säilyy lakisääteinen velvollisuus julkaista verkkosivuillaan arvio kunkin vuoden valvontakuluista. Ehdotuksesta velvoite oli poistettu.

Valvontamaksuasetukseen on myös tehty jonkin verran tekstimuutoksia, joilla pyritään varmistamaan, että asetuksessa käytetään samaa terminologiaa kuin valvontamaksutekijäpäätöksessä. Kuulemissivulla on julkaistu konsolidoitu asetusteksti, joka sisältää muutokset, sekä palautekooste.

Miksi myös valvontamaksutekijäpäätös laadittiin uudelleen?

Valvontamaksuasetukseen tehdyt muutokset edellyttivät myös sen täytäntöönpanoa koskevan valvontamaksutekijäpäätöksen muuttamista.

Päätös laadittiin uudelleen samanaikaisesti valvontamaksuasetuksen kanssa, ja se myös julkaistiin samassa yhteydessä, jotta valvontamaksujärjestelyjen muutoksista saa kerralla kattavan kuvan. Monet julkisissa kuulemisissa saadut kommentit on otettu huomioon valvontamaksutekijäpäätöksessä.

Valvontamaksuasetusta ja valvontamaksutekijäpäätöstä aletaan soveltaa valvontamaksukaudella 2020.

Miten pankeille tiedotetaan uusista valvontamaksujärjestelyistä?

EKP pitää siirtymäkauden aikana pankit ajan tasalla muutosten käytännön vaikutuksista sekä uusista prosesseista, joita liittyy jälkilaskutukseen, muun raportoinnin yhteydessä kerättyjen valvontatietojen käyttöön, valvontamaksuilmoitusten kieliversioihin sekä kokonaisvarojen vahvistamiseen johdon kirjeellä tilintarkastajan lausunnon asemesta.

Jälkilaskutukseen siirtyminen aiheuttaa muutoksia aikatauluihin, ja muun raportoinnin yhteydessä kerättyjen valvontatietojen käyttö edellyttää uuden prosessin luomista tietojen tarkastamista varten. Palautekoosteen osassa 3 on yleiskuvaus näistä uudistuksista, ja niistä kerrotaan yksityiskohtaisemmin vuoden 2020 kuluessa.

Ilmoita väärinkäytöksestä