Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις όσον αφορά το δελτίο Τύπου σχετικά με τις τροποποιήσεις του πλαισίου για τα εποπτικά τέλη

17 Δεκεμβρίου 2019

Γιατί η ΕΚΤ πραγματοποίησε δύο δημόσιες διαβουλεύσεις;

Η ΕΚΤ ξεκίνησε την αναθεώρηση του πλαισίου της για τα εποπτικά τέλη τον Ιούνιο του 2017, προκηρύσσοντας δημόσια διαβούλευση με την οποία καλούσε τους συμμετέχοντες να της υποβάλουν παρατηρήσεις και προτάσεις για βελτίωση του πλαισίου. Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης του 2017, η ΕΚΤ εξέτασε διεξοδικά όλα τα σχόλια που έλαβε από το κοινό και διενέργησε τη δική της εσωτερική αναθεώρηση. Το αποτέλεσμα παρουσιάστηκε με τη μορφή προτάσεων για βελτίωση του πλαισίου στη δεύτερη δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2019. Με τις δύο δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με αυτό το θέμα η ΕΚΤ πραγματοποίησε ουσιώδη διάλογο με το κοινό σχετικά με τη μεθοδολογία των εποπτικών τελών. Η ΕΚΤ προσπάθησε να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες μεμονωμένων ενδιαφερομένων μερών όπου αυτό ήταν δυνατόν, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι το πλαίσιο επιβολής τελών παραμένει διαφανές και όσο το δυνατόν δικαιότερο για τις περισσότερες τράπεζες.

Ποιος ήταν ο συνολικός αριθμός σχολίων που ελήφθησαν κατά τη δημόσια διαβούλευση του 2019;

Συνολικά ελήφθησαν 11 αποκρίσεις, οι οποίες περιελάμβαναν 47 επιμέρους σχόλια. Όλες οι αποκρίσεις υπεβλήθησαν στα αγγλικά εκτός από μία που ελήφθη στα γαλλικά. Οι αποκρίσεις υπεβλήθησαν από τρεις εθνικές αρμόδιες αρχές, έξι ενώσεις τραπεζών, μία εποπτευόμενη οντότητα και έναν συμμετέχοντα στην αγορά.

Ληφθέντα σχόλια

Ποιες είναι οι κυριότερες αλλαγές στον κανονισμό μετά την έκδοση που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2019;

Με βάση τα σχόλια που ελήφθησαν, το όριο συνολικών στοιχείων ενεργητικού που πρέπει να διαθέτουν τα μικρότερα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα προκειμένου να μπορούν να εφαρμόζουν μειωμένη ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους αυξάνεται από 500 εκατ. ευρώ ή λιγότερο σε 1 δισεκ. ευρώ ή λιγότερο. Επιπλέον, επανεισάγεται στον κανονισμό η νομική απαίτηση να δημοσιεύεται εκτίμηση του ετήσιου κόστους για την περίοδο επιβολής τέλους στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Υπάρχουν επίσης ορισμένες συντακτικές αλλαγές στον τροποποιητικό κανονισμό με βασικό σκοπό να διασφαλίζεται η συνεπής χρήση της ορολογίας στον κανονισμό και την εκτελεστική απόφαση για τους συντελεστές υπολογισμού των εποπτικών τελών (απόφαση (ΕΕ) 2015/530 της ΕΚΤ, της 11ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές βάσει των οποίων υπολογίζονται τα ετήσια εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2015/7) (ΕΕ L 84 της 28.3.2015, σ. 67)). Η ενοποιημένη έκδοση του κανονισμού που περιέχει όλες τις αλλαγές παρέχεται μαζί με το έγγραφο παρατηρήσεων για σκοπούς ενημέρωσης.

Γιατί αναδιατυπώνεται ταυτόχρονα και η απόφαση για τους συντελεστές υπολογισμού των εποπτικών τελών;

Ενόψει των τροποποιήσεων του κανονισμού σχετικά με τα εποπτικά τέλη ήταν αναγκαίο να επικαιροποιηθεί και η εκτελεστική απόφαση (η απόφαση για τους συντελεστές υπολογισμού των εποπτικών τελών).

Η επικαιροποίηση γίνεται παράλληλα και συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν τη δέσμη εγγράφων ούτως ώστε να παρέχεται πλήρης εικόνα των αλλαγών στο πλαίσιο. Ορισμένα από τα σχόλια που ελήφθησαν στη διάρκεια των δύο δημόσιων διαβουλεύσεων αντανακλώνται στην αναδιατυπωμένη απόφαση για τους συντελεστές υπολογισμού των εποπτικών τελών.

Τα δύο νομικά κείμενα θα ισχύουν από την περίοδο επιβολής τέλους του 2020 και έπειτα.

Πώς θα ενημερωθούν οι τράπεζες για τη νέα διαδικασία;

Η ΕΚΤ θα αποστέλλει τακτικές ενημερώσεις στα υπόχρεα καταβολής τέλους ιδρύματα σε όλη τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου προκειμένου να τους εξηγεί τι σημαίνουν αυτές οι αλλαγές στην πράξη και να τα καθοδηγεί όσον αφορά τις νέες διαδικασίες που σχετίζονται με α) την εκ των υστέρων τιμολόγηση, β) την επαναχρησιμοποίηση εποπτικών στοιχείων, γ) τις γλωσσικές εκδοχές της ειδοποίησης καταβολής τέλους και δ) τη μορφή της εγκριτικής επιστολής της διοίκησης που θα χρησιμοποιείται στη θέση της επαλήθευσης από ελεγκτή.

Συγκεκριμένα, η εκ των υστέρων τιμολόγηση απαιτεί αλλαγές στα ισχύοντα χρονοδιαγράμματα, ενώ νέα διαδικασία χρειάζεται και σε σχέση με την επιβεβαίωση δεδομένων που προκύπτουν από την επαναχρησιμοποίηση εποπτικών στοιχείων. Κατά συνέπεια, στην ενότητα 3 του εγγράφου παρατηρήσεων παρέχεται υψηλού επιπέδου περιγραφή αυτών των νέων στοιχείων και περαιτέρω ανακοινώσεις θα ακολουθήσουν στη διάρκεια του 2020.

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων