Menu

Úlohy

V rámci jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM) ECB vykonáva priamy dohľad nad významnými bankami zúčastnených krajín. Pri výkone dohľadu spolupracujeme s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu týchto krajín.

Spoločné dohliadacie tímy

Dohľad nad menej významnými bankami vykonávajú vnútroštátne orgány dohľadu, zatiaľ čo ECB zabezpečuje konzistentný postup dohľadu v rámci Európy.

Zoznam dohliadaných bánk

Ciele

Cieľom ECB a vnútroštátnych orgánov dohľadu v rámci spolupráce pri výkone dohľadu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu je:

 • zaisťovať bezpečnosť a odolnosť európskeho bankového systému,
 • prehlbovať mieru finančnej integrácie a stability v Európe,
 • zabezpečovať konzistentný dohľad.

Mikroprudenciálne nástroje

Účelom mikroprudenciálnych nástrojov je sledovať a testovať riziká, ktorým čelia jednotlivé banky. Prispievajú tak k bezpečnosti bankového systému v Európe.

ECB má právomoc:

 • vykonávať dohľadové previerky vrátane záťažových testov,
 • vykonávať kontroly na mieste a analýzy,
 • udeľovať a odoberať bankové licencie,
 • schvaľovať nadobudnutie kvalifikovaných účastí,
 • zabezpečovať dodržiavanie pravidiel EÚ týkajúcich sa obozretného podnikania,
 • zvyšovať kapitálové požiadavky („rezervy“) na potláčanie finančných rizík,
 • ukladať nápravné opatrenia a uvaľovať sankcie.

Makroprudenciálne nástroje

Makroprudenciálny dohľad predstavuje celkový prístup k zabezpečovaniu stability európskeho finančného systému prostredníctvom obmedzovania rastu celkovej hladiny rizika vo vnútri systému.

ECB môže:

 • stanoviť bankám vyššie požiadavky, napríklad na proticyklické rezervy,
 • vznášať pripomienky a námietky k opatreniam vnútroštátnych orgánov.

ECB: Finančná stabilita a makroprudenciálna politika