Menu

Tehtävät

Yhteisessä valvontamekanismissa EKP vastaa merkittävien pankkien suorasta valvonnasta yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa.

Yhteiset valvontaryhmät

Vähemmän merkittäviä pankkeja valvovat puolestaan kansalliset valvontaviranomaiset, mutta EKP varmistaa, että valvonnassa noudatetaan yhdenmukaisia käytäntöjä.

Valvottavien laitosten luettelot

Tavoitteet

Yhteisen pankkivalvonnan tavoitteena on

 • varmistaa, että EU:n pankkijärjestelmä on luotettava ja sen toiminta on vakaalla pohjalla
 • parantaa rahoitusmarkkinoiden yhtenäisyyttä ja vakautta EU:ssa
 • varmistaa, että valvonta on yhdenmukaista.

Mikrovakausvalvonnan välineet

Mikrovakausvalvonnalla tarkoitetaan toimia, joilla parannetaan EU:n pankkijärjestelmän turvallisuutta yksittäisten pankkien tasolla: siinä arvioidaan ja ehkäistään pankkikohtaisia riskejä.

EKP:llä on valtuudet

 • suorittaa erilaisia valvonta-arviointeja, kuten stressitestejä
 • suorittaa paikalla tehtäviä tarkastuksia ja sisäisen mallin tarkastuksia
 • myöntää tai peruuttaa pankkien toimilupia
 • antaa lupa merkittävän omistusosuuden hankkimiseen toiminnassa olevasta pankista
 • varmistaa, että EU:n vakavaraisuussääntöjä noudatetaan
 • asettaa tiukempia pääomavaatimuksia (ns. puskureita) taloudellisten riskien torjumiseksi
 • määrätä korjaavia toimia ja seuraamuksia.

Makrovakausvalvonnan välineet

Makrovakausvalvonnalla tarkoitetaan toimia, joilla varmistetaan EU:n rahoitusjärjestelmän vakaus kokonaisuutena estämällä liiallisten riskikeskittymien muodostuminen rahoitusjärjestelmässä.

EKP voi

 • asettaa pankeille tiukempia vaatimuksia, kuten vaatia vastasyklisiä pääomapuskureita
 • ottaa kantaa kansallisten viranomaisten toimenpiteisiin sekä vastustaa niitä.

EKP:n verkkosivut: Rahoitusvakaus ja makrovakauspolitiikka