Menu

Taken

De ECB oefent direct toezicht uit op de belangrijke banken in de landen binnen het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (single supervisory mechanism – SSM). Daarbij werkt ze nauw samen met de nationale toezichthoudende autoriteiten van die landen.

Gezamenlijke toezichthoudende teams (Joint Supervisory Teams – JST's)

De minder belangrijke banken staan onder toezicht van de nationale toezichthoudende autoriteiten, waarbij de ECB een consistente aanpak in heel Europa waarborgt.

Overzicht van de onder toezicht staande banken

Onze doelstellingen

De ECB en de nationale toezichthouders werken binnen het SSM samen om:

 • de veiligheid en soliditeit van het Europese bankenstelsel te waarborgen;
 • de financiële integratie en stabiliteit in Europa te vergroten;
 • consistent toezicht te waarborgen.

Microprudentiële instrumenten

Microprudentiële instrumenten richten zich op het bevragen en toetsen van de risico's van de afzonderlijke banken en dragen zo bij aan een veilig bankenstelsel in Europa.

De ECB is bevoegd om:

 • toezichtsbeoordelingen (waaronder stresstests) uit te voeren;
 • onderzoeken en inspecties ter plaatse te verrichten;
 • bankvergunningen te verlenen of in te trekken;
 • de verwerving van gekwalificeerde deelnemingen goed te keuren;
 • de naleving van de prudentiële regels van de EU te waarborgen;
 • hogere kapitaalvereisten (‘buffers’) vast te stellen als tegenwicht voor eventuele financiële risico's;
 • corrigerende maatregelen en sancties op te leggen.

Macroprudentiële instrumenten

Macroprudentieel toezicht heeft betrekking op de totaalbenadering waarmee de ontwikkeling van systeemrisico's wordt beperkt om de stabiliteit van het Europese financiële stelsel te waarborgen.

De ECB kan:

 • hogere eisen stellen aan banken, bijvoorbeeld in de vorm van anticyclische buffers;
 • commentaar geven op en bezwaar maken tegen maatregelen van nationale autoriteiten.

Website van de ECB: Financiële stabiliteit en macroprudentieel beleid