Menu

Задачи

В единния надзорен механизъм ЕЦБ осъществява пряк надзор над значимите банки в участващите държави. За тази цел работим съвместно с националните надзорни органи на тези държави.

Съвместни надзорни екипи

По-малко значимите банки са под надзора на националните надзорни органи, като ЕЦБ осигурява последователен подход навсякъде в Европа.

Списък на поднадзорните банки

Нашите цели

В съвместната си работа в единния надзорен механизъм ЕЦБ и националните надзорни органи се стремят:

 • да осигуряват сигурността и стабилността на европейската банкова система
 • да засилят финансовата интеграция и стабилност в Европа
 • да осигурят последователност в надзора

Микропруденциални инструменти

Микропруденциалните инструменти са съсредоточени върху изследване и изпитване на рисковете пред отделните банки. По този начин те допринасят за сигурността на банковата система в Европа.

ЕЦБ има правомощия:

 • да провежда надзорни прегледи, включително и стрес тестове
 • да провежда проверки на място и разследвания
 • да издава или отнема лицензи за банкова дейност
 • да издава разрешения за придобиването на квалифицирани дялови участия
 • да осигурява спазването на пруденциалните правила на ЕС
 • да определя по-високи капиталови изисквания („буфери“), за да противодейства на евентуални финансови рискове
 • да налага корективни мерки и санкции

Макропруденциални инструменти

Макропруденциалният надзор засяга цялостния подход, чрез който трябва да се осигури стабилността на европейската финансова система чрез ограничаване на натрупването на риск в нея.

ЕЦБ има права:

 • да налага по-високи изисквания към банките, като например антициклични буфери
 • да коментира и да възразява срещу мерки, приети от национални органи

Уебсайт на ЕЦБ: Финансова стабилност и макропруденциална политика