Menu

Zadania

EBC sprawuje w strefie euro bezpośredni nadzór nad bankami istotnymi z krajów objętych jednolitym mechanizmem nadzorczym (SSM). Współpracuje przy tym z krajowymi organami nadzoru z tych krajów.

Wspólne zespoły nadzorcze

Banki mniej istotne są nadzorowane przez krajowe organy nadzoru, a EBC czuwa nad spójnością stosowanego podejścia na poziomie europejskim.

Lista nadzorowanych banków

Cele

Współpraca EBC i krajowych organów nadzoru w ramach SSM ma zapewnić:

 • bezpieczeństwo i dobrą kondycję europejskiego systemu bankowego
 • większą integrację i stabilność finansową w Europie
 • spójność nadzoru bankowego.

Narzędzia mikroostrożnościowe

Nadzór mikroostrożnościowy polega na weryfikacji i testowaniu ryzyka występującego w poszczególnych bankach. Jego celem jest utrzymanie bezpieczeństwa europejskiego systemu bankowego.

Uprawnienia EBC obejmują:

 • prowadzenie przeglądów nadzorczych, w tym testów warunków skrajnych
 • przeprowadzanie inspekcji i kontroli na miejscu
 • udzielanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności bankowej
 • udzielanie zezwoleń na nabycie znacznych pakietów akcji
 • pilnowanie przestrzegania unijnych wymogów ostrożnościowych
 • wyznaczanie wyższych wymogów kapitałowych (buforów) dla przeciwdziałania zagrożeniom finansowym
 • wyznaczanie środków naprawczych i nakładanie sankcji.

Narzędzia makroostrożnościowe

Nadzór makroostrożnościowy obejmuje ogół działań mających zapewnić stabilność europejskiego systemu finansowego przez ograniczanie kumulacji ryzyka w obrębie tego systemu.

Uprawnienia EBC obejmują:

 • wyznaczanie bankom wyższych wymogów, np. buforów antycyklicznych
 • wydawanie opinii i wyrażanie sprzeciwu w odniesieniu do środków wprowadzanych przez organy krajowe.

Strona internetowa EBC: stabilność finansowa i polityka makroostrożnościowa