Menu

Uzdevumi

ECB Vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros veic iesaistīto valstu nozīmīgo banku tiešu uzraudzību. Tas tiek veikts sadarbībā ar valstu kompetentajām iestādēm.

Kopējās uzraudzības komandas

Mazāk nozīmīgās bankas uzrauga attiecīgo valstu uzraudzības iestādes, savukārt ECB nodrošina, lai visā Eiropā tiktu piemērota vienota pieeja.

Uzraudzīto banku saraksts

Mūsu mērķi

Darbojoties ciešā sadarbībā Vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros, ECB un valstu kompetentās iestādes

 • nodrošina Eiropas banku sistēmas drošību un stabilitāti;
 • veicina finanšu integrāciju un stabilitāti Eiropā;
 • nodrošina konsekventu uzraudzību.

Mikroprudenciālās uzraudzības instrumenti

Mikroprudenciālās uzraudzības instrumenti vērsti uz risku pārbaudi un testēšanu atsevišķās bankās. Tādējādi tie veicina banku sistēmas drošību Eiropā.

ECB piešķirtas pilnvaras

 • veikt uzraudzības pārbaudes, t.sk. stresa testus;
 • veikt klātienes pārbaudes un izmeklēšanu;
 • izsniegt vai anulēt atļaujas banku darbībai;
 • izsniegt būtiskas līdzdalības iegūšanas atļaujas;
 • nodrošināt atbilstību ES prudenciālajiem noteikumiem;
 • noteikt augstākas kapitāla prasības (drošības rezerves), lai novērstu finanšu riskus;
 • noteikt korektīvo pasākumus un sankcijas.

Makroprudenciālās uzraudzības instrumenti

Makroprudenciālā uzraudzība attiecas uz vispārējo pieeju Eiropas finanšu sistēmas stabilitātes nodrošināšanai, ierobežojot kopējā risku līmeņa paaugstināšanos sistēmā.

ECB var

 • piemērot bankām augstākas prasības, piemēram, nosakot pretcikliskās rezerves;
 • komentēt valstu iestāžu noteiktos pasākumus un iebilst pret tiem.

ECB interneta vietnes sadaļa "Makroprudenciālās uzraudzības politika un finanšu stabilitāte"