Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Uppgifter

I den gemensamma tillsynsmekanismen utövar ECB direkt tillsyn över betydande banker i de deltagande länderna. Vi arbetar nära tillsammans med de nationella tillsynsmyndigheterna i dessa länder.

Gemensamma tillsynsgrupper

Mindre betydande banker står under de nationella tillsynsmyndigheternas tillsyn, medan ECB säkerställer ett enhetligt tillvägagångssätt på Europanivå.

Förteckning över banker under tillsyn

Våra mål

Inom den gemensamma tillsynsmekanismen samarbetar ECB och de nationella tillsynsmyndigheterna för att

  • säkerställa det europeiska banksystemets säkerhet och sundhet
  • öka finansiell integration och stabilitet i Europa
  • säkerställa en konsekvent tillsyn.

Verktyg för mikrotillsyn

Verktygen för mikrotillsyn används för att pröva och undersöka riskerna i enskilda banker och bidrar på så sätt till ett säkert banksystem i Europa.

ECB har befogenhet att

Verktyg för makrotillsyn

Makrotillsynen avser den övergripande metod som följs för att säkra stabiliteten i Europas finansiella system genom att begränsa den samlade riskuppbyggnaden inom systemet.

ECB kan

  • ställa högre krav på banker, t.ex. kontracykliska buffertar
  • komma med synpunkter på eller invändningar mot de nationella myndigheternas åtgärder.
ECB:s webbplats: Finansiell stabilitet och makrotillsyn

SE ÄVEN

Läs mer om relaterat innehåll

Rättslig ram

SSM-förordning

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning