Menu

Ülesanded

Ühtses järelevalvemehhanismis vastutab EKP osalevate riikide oluliste pankade otsese järelevalve eest. Järelevalvet tehakse koostöös asjaomaste riikide järelevalveasutustega.

Ühised järelevalverühmad

Vähem oluliste pankade järelevalve on riikide järelevalveasutuste ülesanne. EKP tagab seejuures järjepidevad tegevuspõhimõtted kogu Euroopas.

Järelevalve alla kuuluvate pankade nimekiri

Eesmärgid

Tegutsedes ühtse järelevalvemehhanismi raames, on EKP ja riikide järelevalveasutuste eesmärk:

 • tagada Euroopa pangandussüsteemi turvalisus ja usaldusväärsus,
 • suurendada finantslõimumist ja -stabiilsust Euroopas,
 • tagada järelevalve järjepidevus.

Mikrotasandi usaldatavusjärelevalve meetmed

Mikrotasandi usaldatavusjärelevalve meetmete eesmärk on vaidlustada ja kontrollida üksikute pankade riske, aidates seeläbi tagada Euroopa pangandussüsteemi turvalisust.

EKP-l on järgmised volitused:

 • teostada järelevalvemenetlusi, sh stressiteste;
 • teha kohapealseid kontrolle ja juurdlusi;
 • anda pankadele tegevuslube või neid kehtetuks tunnistada;
 • anda lube olulise osaluse omandamiseks;
 • tagada vastavus ELis kehtivatele usaldatavusnõuetele;
 • kehtestada pankadele finantsriskide maandamiseks kõrgemad kapitalinõuded (puhvrinõuded);
 • kehtestada parandusmeetmeid ja sanktsioone.

Makrotasandi usaldatavusjärelevalve meetmed

Makrotasandi usaldatavusjärelevalve lähtub üldisest tegevuspõhimõttest, mille eesmärk on tagada Euroopa finantssüsteemi stabiilsus, piirates riskide kuhjumist süsteemis.

EKP võib:

 • kehtestada pankadele kõrgemaid nõudeid (nt vastutsüklilised puhvrid),
 • esitada märkusi ja vastuväiteid riikide järelevalveasutuste võetud meetmete kohta.

EKP veebileht: finantsstabiilsus ja makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika