Menu

Právní a měnověpolitický rámec

ECB působí jako orgán bankovního dohledu na základě jednoznačně definovaného právního a politického rámce. Tento rámec stanovuje obezřetnostní závazky bank spadajících pod evropský bankovní dohled a pravomoci a očekávání orgánů dohledu. Rámec sestává z všeobecného práva EU upravujícího činnost bank i z konkrétnějších dokumentů k politikám a právních aktů ECB.

Evropské právo upravující činnost bank

Právo EU upravující činnost bank

Podívejte se na právní akty EU, které upravují fungování bank a řešení jejich krizí a které orgány dohledu ve své činnosti uplatňují.

Právo EU upravující činnost bank


Právní rámec

Právní rámec ECB

Seznamte se s právním základem, jenž vymezuje pravomoci ECB v oblasti dohledu, a s právními nástroji, které ECB může přijímat v rámci souboru svých nástrojů v oblasti dohledu.

Právní rámec ECB


Legal framework

Digitální sbírka právních aktů

Podívejte se na sbírku příslušných právních aktů Unie, které se týkají bankovního dohledu. Sbírku můžete procházet na stránkách Eur-Lex v různých jazycích.

Digitální sbírka právních aktů


Dokumenty v oblasti politiky dohledu

Dokumenty v oblasti politiky dohledu

Podívejte se, jak ECB používá různé dokumenty a kanály pro komunikaci a sdělování pokynů týkající se jejích politik v oblasti dohledu.

Dokumenty v oblasti politiky dohledu


Veřejné konzultace

Veřejné konzultace

Přístup k informacím o konzultacích k návrhům právních aktů a k dokumentům ECB v oblasti politik. Tyto konzultace ECB pořádá, aby získala odpovědi od různých zainteresovaných subjektů.

Veřejné konzultace (pouze v angličtině)


Memoranda o porozumění

Memoranda o porozumění

Podívejte se na dohody o spolupráci, které ECB uzavřela s orgány dohledu mimo evropský bankovní dohled s cílem koordinovat dohled nad přeshraničními bankami.

Memoranda o porozumění