Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Oznámení porušení předpisů

Co je to oznámení porušení předpisů?

Máte podezření, že dohlížený subjekt, vnitrostátní orgán bankovního dohledu nebo samotná Evropská centrální banka porušily nebo porušují právní předpisy Evropské unie týkající se obezřetnostního dohledu nad úvěrovými institucemi? Pokud ano, můžete toto porušení oznámit příslušnému orgánu. To je označováno jako oznámení porušení předpisů.

Porušení můžete nahlásit prostřednictvím naší zabezpečené platformy pro oznámení porušení předpisů.

Než tak učiníte, ujistěte se, že víte, jaké informace můžete předložit a jak platforma funguje (viz popis níže). Přečtěte si také prohlášení o ochraně osobních údajůdůležité právní informace.

Kdy bych se měl na ECB prostřednictvím platformy pro oznámení porušení předpisů obrátit?

Prostřednictvím platformy pro oznámení porušení předpisů nás kontaktujte, pokud máte podezření, že došlo k porušení právních předpisů EU týkajících se obezřetnostního dohledu nad úvěrovými institucemi, a to buď:

nebo

V jakém případě bych se měl obrátit na vnitrostátní orgán dohledu?

Na relevantní vnitrostátní příslušný orgán se obraťte, pokud:

  • subjekt podezřelý z porušení je pod přímým dohledem svého vnitrostátního orgánu dohledu, a nikoli ze strany ECB,
  • porušení se dopustil jakýkoli jiný subjekt, který není pod dohledem ECB v rámci evropského bankovního dohledu, např. pojišťovna.

Mohu platformu využít pro oznamování porušení týkajících se ochrany spotřebitele nebo provádění pravidel pro boj proti praní peněz? 

Nikoliv, neboť tyto oblasti spadají výlučně do působnosti vnitrostátních orgánů nebo Evropského orgánu pro bankovnictví. V níže uvedených odkazech jsou uvedeny kroky, které je třeba podniknout.

Pro další dotazy použijte naše obecné kontaktní údaje.

Co se myslí pojmem „právní předpisy EU týkající se obezřetnostního dohledu nad úvěrovými institucemi“?

V rámci evropského bankovního dohledu zahrnují příslušné právní předpisy EU pravidla týkající se obezřetnostního dohledu nad bankami. Účelem pravidel je zajistit, aby banky i finanční systém jako celek byly bezpečné a odolné a ECB je uplatňovala při plnění úkolů, které jí svěřuje  jednotný mechanismus dohledu (nařízení o SSM).

Tato pravidla zahrnují:

  • přímo použitelná nařízení, jako je nařízení o kapitálových požadavcích (CRR), které zahrnuje požadavky v oblasti vlastního kapitálu, kapitálových požadavků, limitů velkých expozic, likvidity, pákového efektu a podávání zpráv, jakož i zveřejňování informací o těchto oblastech,
  • vnitrostátní provádění směrnic, jako je směrnice o kapitálových požadavcích (CRD), která zahrnuje požadavky v oblasti správy a řízení, včetně kritérií způsobilosti a bezúhonnosti, řízení rizik, vnitřních kontrolních mechanismů a politik a postupů odměňování,
  • nařízení ECB, jako je nařízení o rámci SSM a rozhodnutí ECB o bankovním dohledu.
Pro informace o rozhodnutích ECB a jejích rozhodovacích procesech použijte následující odkaz: 
Rozhodnutí ECB a její rozhodovací procesy

Jak porušení nahlásím?

Porušení byste měli nahlásit prostřednictvím platformy pro oznámení porušení předpisů. Všechna oznámení musí být podána v dobré víře a na základě přiměřených důvodů. ECB doporučuje, abyste předložili dokumenty, které vaše tvrzení podpoří. Pokud oznámení obsahuje nepodložená tvrzení, můžeme se zdržet navazujících opatření.

Oznámení porušení prostřednictvím platformy pro oznámení porušení předpisů

Krok 1: Vyplňte online formulář

  • Informace lze podat v libovolném úředním jazyce EU.
  • Přijímána jsou i anonymní oznámení.
  • Podané informace by měly být co možná nejpřesnější a nejúplnější.

Krok 2: Předložte podpůrné podklady (viz níže)

Informace podané prostřednictvím platformy pro oznámení porušení předpisů jsou pro ECB externě zpracovávány bezpečnou třetí stranou – společností EQS Group AG. EQS Group nemá k obsahu oznámení přístup. Více informací naleznete v úplném znění prohlášení o ochraně osobních údajů.

Jak mohu podpůrné dokumenty předložit?

Pomocí funkce „upload“ uložte dokumenty na platformu pro oznámení porušení předpisů – vyberte příslušný soubor či soubory a na vyzvání klikněte na „upload“.

Při odesílání informací anonymně se ujistěte, že odstraníte veškeré informace, které by vás mohly identifikovat – například vlastnosti souboru, které mohou obsahovat vaše jméno jako autora dokumentu.

Jaké typy souborů mohu nahrát?

Použitelné jsou tyto formáty souborů (max. velikost 10 MB): PDF, Word, Excel, PowerPoint, GIF a JPEG.

Jak mohu získat schránku – inbox na platformě pro oznámení porušení předpisů?

Inbox je bezpečný komunikační kanál, který vám bude poskytnut poté, co zašlete informace prostřednictvím platformy pro oznámení porušení předpisů. Váš inbox vám umožní zkontrolovat stav vaší zprávy. My jej použijeme, abychom vás informovali, zda budeme potřebovat další informace. Inbox budete mít k dispozici, i když budete informace zasílat anonymně.

Po zaslání obdržíte individuální číslo oznámení porušení a určíte si heslo.

Upozornění: Pokud zapomenete své číslo oznámení nebo heslo, váš přístup do inboxu nebude možné obnovit.

Co se stane poté, co porušení oznámím?

Odborný tým posoudí, zda podané oznámení spadá do působnosti ECB nebo vnitrostátního orgánu dohledu. Dojde-li tým k závěru, že je oznámení relevantní, bude předáno odpovědnému odboru ECB nebo vnitrostátnímu orgánu dohledu. Je možně, že informace obsažené v oznámeních porušení bude nutné předat dalším příslušným orgánům, pokud to bude považováno za vhodné nebo vyžadováno právními předpisy.

Relevantní oznámení může vést k provedení dohledových úkonů – např. vyžádání si informací, kontrolám na místě, přijetí dohledových opatření nebo k zahájení sankčního řízení.

Vzhledem k pravidlům profesní důvěrnosti není možné oznamovateli sdělit výsledek oznámení. Každý rok se však v rámci výroční zprávy ECB o činnosti dohledu zveřejňuje souhrnný a anonymizovaný přehled oznámených porušení a následných opatření.

Zachovávání mlčenlivosti

Se všemi oznámeními je nakládáno s důvěrností v souladu s rámcem EU pro ochranu osobních údajů. Chráníme osobní údaje a zajišťujeme odpovídající ochranu jak oznamující straně (informátorovi), tak obviněné straně.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)