Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Vynucování

Pokud významná banka nesplňuje obezřetnostní požadavky nebo opatření přijatá v rámci jednotného mechanismus dohledu (SSM) s cílem neplnění řešit, může ECB uložit vynucovací opatření a účinné, přiměřené a odrazující sankce.

Vynucovací opatření jsou určena k tomu, aby přiměla dohlížené banky dodržovat obezřetnostní požadavky stanovené v rozhodnutích nebo nařízeních v oblasti dohledu. Tato opatření lze uložit pouze v případě pokračujících porušení.

Jaká vynucovací opatření může ECB uložit?

Penále

Peněžitá vynucovací opatření, která má ECB přímo k dispozici, jsou tzv. pravidelné sankční platby (PPP). Dotčená banka je povinna uhradit denní částku až do výše 5 % svého průměrného denního obratu za každý den pokračujícího porušení po dobu max. 6 měsíců.

Další donucovací opatření

ECB může rovněž použít donucovací opatření, která jsou k dispozici ve vnitrostátních prováděcích předpisech v příslušném zúčastněném členském státě. Může rovněž udělit vnitrostátním příslušným orgánům pokyn, aby přijaly čistě vnitrostátní donucovací opatření.

Zásada proporcionality

Při výkonu donucovacích pravomocí se ECB řídí zásadami účinnosti a proporcionality.

Správní přezkum

Správní revizní komise může na základě žádosti dotyčné banky provést přezkum rozhodnutí ECB ukládajících vynucovací opatření.

VIZ TAKÉ

Více informací k souvisejícímu obsahu

Právní rámec

Regulatorní prostředí

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)