Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Donucovací opatření

Pokud významná banka nesplňuje obezřetnostní požadavky nebo dohledová opatření přijatá v rámci rozhodnutí ECB, může ECB v závislosti na porušení uložit donucovací opatření a/nebo účinné, přiměřené a odrazující sankce (pro více informací o sankcích viz stránka věnující se sankcím v oblasti dohledu).

Donucovací opatření mají za cíl přimět dohlížené banky dodržovat obezřetnostní požadavky stanovené v rozhodnutích nebo nařízeních v oblasti dohledu. Tato opatření lze uložit pouze v případě pokračujících porušení.

Jaká donucovací opatření může ECB uložit?

Opakovaná penále 

Opakovaná penále jsou donucovací opatření, která má ECB přímo k dispozici. Ukládají se bankám, které opakovaně porušují závazky ujednané v rámci rozhodnutí nebo nařízení ECB. Cílem je zajistit co nejrychleji plnění povinností. V tomto případě je dotyčná banka povinna uhradit denní částku až do výše 5 % svého průměrného denního obratu za každý den pokračujícího porušení po dobu max. 6 měsíců (poté musí dojít k dalším krokům). 

Na internetových stránkách bankovního dohledu zveřejní ECB celkovou částku penále uloženého dotčené bance, a to včetně informace o druhu a povaze porušení a totožnosti dotčeného dohlíženého subjektu.

Další donucovací opatření

ECB může rovněž použít donucovací opatření, která jsou k dispozici ve vnitrostátních prováděcích předpisech v příslušném zúčastněném členském státě. Může rovněž udělit vnitrostátním příslušným orgánům pokyn, aby přijaly čistě vnitrostátní donucovací opatření. 

Správní přezkum

Správní revizní komise může na základě žádosti dotyčné banky provést přezkum rozhodnutí ECB ukládajících donucovací opatření.

VIZ TAKÉ

Související informace

Právní rámec

Regulatorní prostředí

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)