Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Sankce

Smyslem sankcí je potrestat pochybení, kterých se banka dopustila. Dotčenou banku, ale také celý bankovní sektor mají od takového jednání odradit. Sankční řízení lze zahájit nejen během probíhajícího porušení předpisů, ale také po něm – při dodržení promlčecí lhůty.

Rozdělení úkolů v oblasti sankcí

ECB může významným bankám, které porušují přímo použitelné právní předpisy Evropské unie (EU) nebo rozhodnutí a nařízení ECB, ukládat peněžité sankce.

V případě porušení vnitrostátních právních předpisů, které provádějí směrnice EU, porušení způsobených fyzickými osobami, nebo má-li být uložena nepeněžitá sankce, může ECB požádat náležitý vnitrostátní příslušný orgán dohledu, aby zahájil příslušné řízení. Vnitrostátní příslušný orgán tato řízení provádí a rozhoduje o výsledné sankci v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.

Jaké sankce může ECB uložit?

ECB může bankám za nedodržení makroobezřetnostních požadavků EU ukládat peněžité sankce.

Výpočet pokut

Obecně platí, že sankce se vypočítávají ve výši až dvojnásobku dosaženého zisku nebo odvrácené ztráty v důsledku porušení nebo do výše 10 % celkového ročního obratu banky v předchozím účetním období.

Zásada proporcionality

Při stanovení odpovídající výše sankcí se ECB řídí zásadou proporcionality. ECB vyhodnotí závažnost porušení předpisu a také případné přitěžující nebo polehčující okolnosti případu (např. doba trvání porušení předpisu, míra odpovědnosti, spolupráce při šetření, nápravná opatření přijatá bankou a předchozí porušení předpisů). Uložené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Šetření a sankční řízení

Nezávislá vyšetřovací jednotka ECB (IU) odpovídá za šetření údajných porušení přímo použitelných právních předpisů Unie a rozhodnutí nebo nařízení ECB v oblasti dohledu způsobených významnými bankami, nad nimiž vykonává ECB dohled.

Šetření

Vyšetřovací jednotka může vykonávat působnost svěřenou ECB nařízením o SSM (žádosti o dokumenty, kontroly účetních knih a evidence, žádosti o podání vysvětlení, pohovory a šetření na místě). Dále může požádat o informace interně nebo od vnitrostátních příslušných orgánů. Kromě toho může IU udělit vnitrostátním příslušným orgánům pokyn, aby uplatnily svou pravomoc provádět šetření podle vnitrostátních právních předpisů.

Nařízení o SSM

Sankční řízení

Vyšetřovací jednotka může po dokončení svého šetření zahájit sankční řízení tím, že dotčené dohlížené bance doručí oznámení o výhradách. Banka má možnost se ke skutečnostem a výhradám uvedeným vyšetřovací jednotkou vyjádřit stejně jako i k navržené výši sankce.

Pokud vyšetřovací jednotka na základě počáteční analýzy skutečností, shromážděných důkazů a písemných podání dotčené banky dojde k závěru, že by správní sankce měla být uložena, podá Radě dohledu úplný návrh rozhodnutí.

Správní přezkum

Rozhodnutí ECB, kterým jsou uloženy sankce, může na základě žádosti dotčené banky přezkoumat správní revizní komise.

Je-li po správním přezkumu rozhodnutí ECB, kterým je sankce uložena, přijato nebo není-li rozhodnutí ECB rozporováno před správní revizní komisí, bude rozhodnutí zveřejněno na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Správní revizní komise

Zveřejnění

Rozhodnutí ECB o uložení sankcí se zveřejňují na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu (viz odkaz níže). Za určitých mimořádných okolností však může být zveřejnění anonymizováno nebo odloženo.

Sankce v oblasti dohledu

Všechny stránky v této části

Whistleblowing