Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Sankce

Smyslem sankcí je potrestat pochybení, kterých se banka dopustila. Dotčenou banku, ale také celý bankovní sektor mají od takového jednání odradit. Sankční řízení lze zahájit nejen během probíhajícího porušení předpisů, ale také po něm – při dodržení promlčecí lhůty.

Rozdělení úkolů v oblasti sankcí

ECB může významným bankám, které porušují přímo použitelné právní předpisy Evropské unie (EU) nebo rozhodnutí a nařízení ECB, ukládat peněžité sankce.

V případě porušení vnitrostátních právních předpisů, které provádějí směrnice EU, porušení způsobených fyzickými osobami, nebo má-li být uložena nepeněžitá sankce, může ECB požádat náležitý vnitrostátní příslušný orgán dohledu, aby zahájil příslušné řízení. Vnitrostátní příslušný orgán tato řízení provádí a rozhoduje o výsledné sankci v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.

PUBLIKACE
Rozhodnutí ECB o uložení sankcí se zveřejňují na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu. Za určitých mimořádných okolností však může být zveřejnění anonymizováno nebo odloženo.

Jaké sankce může ECB uložit?

ECB může bankám ukládat peněžité sankce za nedodržení obezřetnostních požadavků EU.

Maximální úroveň sankcí

ECB může uvalovat sankce až do výše 10 % celkového ročního obratu banky v předchozím účetním roce nebo až dvojnásobku dosaženého zisku nebo odvrácené ztráty v důsledku porušení, pokud je lze stanovit.

Účinné, přiměřené a odrazující sankce 

ECB zajišťuje, aby sankce, které ukládá, byly účinné, přiměřené a odrazující. Při určování úrovně takových sankcí ECB zvažuje všechny podstatné okolnosti, které s porušením souvisejí, a jeho vážnost vyhodnocuje na základě jeho dopadu a pochybení banky. ECB rovněž bere v úvahu všechny přitěžující a polehčující okolnosti (například neochotu spolupracovat s ECB při výkonu jejích vyšetřovacích pravomocí nebo existenci nápravných opatření, která banka přijala z vlastního podnětu).

Více informací o zásadách, které ECB uplatňuje, naleznete v materiálu ECB Guide to the method of setting administrative pecuniary penalties.

Šetření a sankční řízení

Nezávislá vyšetřovací jednotka ECB (IU) odpovídá za šetření údajných porušení přímo použitelných právních předpisů Unie a rozhodnutí nebo nařízení ECB v oblasti dohledu způsobených významnými bankami, nad nimiž vykonává ECB dohled.

Šetření

Vyšetřovací jednotka může vykonávat působnost svěřenou ECB nařízením o SSM (žádosti o dokumenty, kontroly účetních knih a evidence, žádosti o podání vysvětlení, pohovory a šetření na místě). Dále může požádat o informace interně nebo od vnitrostátních příslušných orgánů. Kromě toho může IU udělit vnitrostátním příslušným orgánům pokyn, aby uplatnily svou pravomoc provádět šetření podle vnitrostátních právních předpisů.

Nařízení o SSM

Sankční řízení

Vyšetřovací jednotka může po dokončení svého šetření zahájit sankční řízení tím, že dotčené dohlížené bance doručí oznámení o výhradách. Banka má možnost se ke skutečnostem a výhradám uvedeným vyšetřovací jednotkou vyjádřit stejně jako i k navržené výši sankce.

Pokud vyšetřovací jednotka na základě počáteční analýzy skutečností, shromážděných důkazů a písemných podání dotčené banky dojde k závěru, že by správní sankce měla být uložena, podá Radě dohledu úplný návrh rozhodnutí.

Správní přezkum

Správní revizní komise může na základě žádosti dotyčné banky provést přezkum rozhodnutí ECB ukládajících sankce.

Je-li po správním přezkumu rozhodnutí ECB o uložení sankce přijato nebo není-li rozporováno před správní revizní komisí, bude toto rozhodnutí zveřejněno na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Správní revizní komise
VIZ TAKÉ

Více informací k souvisejícímu obsahu

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)