Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

X’inhi s-superviżjoni tal-kompetenza u l-idonejtà?

18 ta' Marzu 2016 (aġġornat fit-22 ta’ Marzu 2019)

X’inhi s-superviżjoni tal-kompetenza u l-idonejtà?

Id-diretturi tal-banek għandhom ikunu kapaċi jieħdu deċiżjonijiet li jiżguraw il-ġestjoni soda u prudenti tal-banek tagħhom. Tali deċiżjonijiet jissalvagwardjaw, b'estensjoni, is-solidità tas-settur bankarju kollu kemm hu.

Ir-responsabbiltà primarja għall-għażla ta’ diretturi xierqa u l-iżgurar li jibqgħu xierqa hija tal-banek. Fil-BĊE aħna nissorveljaw dan il-proċess, niċċekkjaw li d-diretturi huma kompetenti u idoneji għar-rwol tagħhom. Aħna ma rridux inħallu individwi li jistgħu jkunu ta’ riskju għall-funzjonament korrett ta’ bank milli jew jidħlu f’kariga fl-ewwel lok jew milli jkomplu fir-rwol tagħhom jekk iqumu kwistjonijiet serji. Il-BĊE għalhekk jaġixxi bħala l-għassies għal bord tad-diretturi tal-bank.

Għal min tapplika?

Aħna nieħdu biss deċiżjonijiet kompetenti u idoneji għad-diretturi tal-banek li nissorveljaw direttament, jiġifieri banek sinifikanti taħt superviżjoni bankarja Ewropea. Għal detenturi ta’ funzjonijiet ewlenin f'dawn il-banek (eż. kapijiet ta’ funzjonijiet ta’ kontroll intern meta ma jkunux parti mill-bord tad-diretturi) aħna nieħdu biss deċiżjonijiet kompetenti u idoneji meta meħtieġa mil-liġi nazzjonali. Id-deċiżjonijiet fuq il-kompetenza u l-idonejtà għall-banek inqas sinifikanti għadhom jittieħdu mis-superviżuri nazzjonali, ħlief fil-każ ta’ liċenzji ta’ bank ġdid.

X'inhuma l-kriterji li d-diretturi potenzjali għandhom jissodisfaw?

Aħna nagħmlu valutazzjonijiet kompetenti u idoneji ta’ diretturi maħtura ġodda skont il-liġijiet nazzjonali rispettivi li jimplimentaw id-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti Kapitali. Il-persuni nominati jiġu vvalutati bl-użu tal-ħames kriterji kompetent u idoneji stabbiliti fid-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti Kapitali:

Ħames kriterji għall-evalwazzjoni tal-kompetenza u l-idonejtà
Għarfien, ħila u esperjenza Il-kandidat għandu l-għarfien, il-ħilet u l-esperjenza neċessarja biex jassumi rwol speċfiku fil-bank?
Reputazzjoni Il-kandidat għandu rekord kriminali jew storja ta’ irregolaritajiet amministrattivi jew relatati mat-taxxa? Il-kandidat huwa mdaħħal f’kawżi legali pendenti?
Konflitti ta’ interess Id-diretturi għandhom ikunu jistgħu jaġixxu ħielsa minn influwenzi esterni meta jieħdu deċiżjonijiet. Il-kandidat għandu interessi konfliġġenti li jistgħu jtellfu t-teħid ta’ deċiżjonijiet oġġettiv?
Impenn ta’ ħin Il-kandidat jista’ jiddedika ħin biżżejjed għar-rwol propost fi ħdan il-bank?
Idonejtà kollettiva tal-bord Meta jitqies il-valur miżjud ta’ kandidat partikolari għall-bord kollu kemm hu, kemm huwa kompetenti l-kandidat fi ħdan il-kompożizzjoni ġenerali tiegħu?

Kif issir evalwazzjoni tal-kompetenza u l-idonejtà?

L-ewwel nett, il-banek innifishom għandhom ir-responsabbiltà li jaħtru individwi xierqa, u għalhekk għandu jkollhom proċess robust fis-seħħ biex jagħżlu l-aħjar kandidati.

Il-banek imbagħad jibagħtu l-fajl tal-persuna maħtura lis-superviżur nazzjonali (mhux lill-BĊE) għal evalwazzjoni tal-kompetenza u l-idonejtà.

Ladarba jibda l-proċess, is-superviżur nazzjonali jassisti lit-Taqsima tal-Awtorizzazzjoni tal-BĊE u lit-Tim Superviżorju Konġunt (JST) responsabbli għall-bank biex joħorġu evalwazzjoni konġunta. L-involviment tal-JST huwa essenzjali għax jgħin biex jiżgura li d-deċiżjonijiet tal-kompetenza u l-idonejtà jkunu konformi mas-superviżjoni globali tal-bank. Id-deċiżjoni finali tittieħed mill-BĊE.

Mela, il-proċess kollu jsir abbażi tal-karti?

Mhux għalkollox. L-evalwazzjoni dejjem tista’ tiġi diskussa permezz ta’ kuntatti informali bejn is-superviżur u l-bank meta jkun qiegħed jitħejja l-fajl tal-persuna maħtura. Matul il-proċess ta’ evalwazzjoni attwali, nistgħu wkoll jiddeċiedu li nintervistaw lill-persuna maħtura biex niġbru informazzjoni biex tissupplimenta l-informazzjoni bil-miktub ipprovduta mill-bank. Dan jagħtina wkoll opportunità biex niddiskutu l-aspettattivi speċifiċi tagħna dwar ir-rwol futur tal-persuna maħtura.

U, m’għandniex xi ngħidu, jekk biħsiebna noġġezzjonaw għall-kandidat dejjem nagħtuhom id-dritt li jinstemgħu.

Kemm iddum l-evalwazzjoni tal-kompetenza u l-idonejtà?

Il-fattur ewlieni li jaffettwa meta ssir l-evalwazzjoni hija d-disponibbiltà tal-informazzjoni. Dan jiddependi kemm hi

  1. kompleta l-informazzjoni provduta mill-bank
  2. kemm jista’ s-superviżur nazzjonali jiġbor malajr kwalunkwe informazzjoni addizzjonali meħtieġa
  3. kwalunkwe dewmien fl-irċevuta ta’ din l-informazzjoni, partikolarment f'ġurisdizzjonijiet fejn l-evalwazzjoni ssir wara li jinħatru l-kandidati

F'xi ġurisdizzjonijiet l-evalwazzjoni se tkun sospiża jew interrotta sakemm tiġi sottomessa informazzjoni addizzjonali mill-bank taħt superviżjoni. Fatturi oħra li jista’ jkollhom impatt materjali fuq il-ħin ġenerali tal-ipproċessar huma l-kumplessità tal-evalwazzjoni (eż. il-profil, ir-rwol u l-pożizzjoni tal-persuna li qed tiġi evalwata) u l-ħtieġa li ssir intervista jew smigħ.

Aħna nirrispettaw ukoll l-iskadenzi stabbiliti fil-liġi nazzjonali u ninkoraġġixxu l-konformità mal-perjodu ta’ evalwazzjoni ta' erba’ xhur stabbilit fil-Linji Gwida Konġunti tal-AETS u l-ABE dwar l-evalwazzjoni tal-idonejtà tal-membri tal-korp maniġerjali u d-detenturi ta' funzjonijiet ewlenin.

Jista’ kandidat jieħu kariga qabel ma jkollu l-awtorizzazzjoni?

Il-punt li minnu tibda l-proċedura ta’ evalwazzjoni jvarja minn pajjiż għall-ieħor: il-banek jew iridu japplikaw għand is-superviżur nazzjonali tagħhom jew jinnotifikaw meta kandidati jidħlu fir-rwoli ġodda tagħhom, jew iridu japplikaw għand is-superviżur qabel ma l-persuni maħtura jidħlu fil-pożizzjonijiet tagħhom.

Deċiżjoni favorevoli tal-kompetenza u l-idonejtà tagħti d-dritt lil persuna maħtura taħdem fi kwalunkwe bank?

Le. Tittieħed deċiżjoni dwar il-kompetenza u l-idonejtà għal bank u pożizzjoni speċifiċi f'mument partikolari. Jekk is-sitwazzjoni tinbidel, pereżempju jekk il-persuna maħtura tmur f’bank differenti, jeħtieġ li ssir evalwazzjoni ġdida.

Ġieli m’aċċettajtux kandidat li jkun ġie propost minn bank?

L-ewwel nett, id-deċiżjonijiet tal-kompetenza u l-idonejtà mhumiex pubbliċi. Ġeneralment, madankollu, ma nistennewx numru kbir ta’ rifjuti peress li l-banek jafu l-kriterji li l-persuni maħtura tagħhom jeħtieġ li jissodisfaw.

Barra minn hekk, nosservaw li d-deċiżjonijiet tagħna ma jkunux dejjem sempliċement pożittivi jew negattivi. Aħna kultant nimponu rekwiżiti fuq il-persuna maħtura u l-bank biex jiġi indirizzat tħassib speċifiku; aħna jistgħu, pereżempju, nitolbu lill-persuna maħtura biex tlesti taħriġ speċifiku jew iċċedi funzjoni barra l-bank, jew nistgħu nitolbu lill-bank biex iżommna infurmati dwar proċediment legali pendenti.

Barra minn hekk, evalwazzjonijiet ta’ kompetenza u l-idonejtà huma bbażati fuq proċess xieraq u ġust Jekk ikollna tħassib dwar it-twettiq tal-kriterji legali minn persuna maħtura, aħna naqsmuhom mal-bank u l-individwu inkwistjoni. Banek u/jew persuni maħtura jistgħu jiddeċiedu li jikkunsidraw mill-ġdid l-applikazzjoni jekk ikun ċar li t-tħassib ma jistax jiġi indirizzat bis-sħiħ.

SEE ALSO

Find out more about related content

More information

CRD
Il-Whistleblowing (l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta)