Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Što je nadzor sposobnosti i primjerenosti?

18. ožujka 2016. (posuvremenjeno 22. ožujka 2019.)

Što je nadzor sposobnosti i primjerenosti?

Direktori u bankama moraju biti sposobni donositi odluke kojima će osigurati dobro i razborito upravljanje tim bankama. Tim se odlukama osigurava i pouzdanost bankarskog sektora u cjelini.

Banke snose glavnu odgovornost za odabir prikladnih direktora i dužne su osigurati da ti direktori ostanu prikladni. ESB nadzire taj proces i provjerava jesu li direktori sposobni i primjereni za svoje uloge. Dužni smo osigurati da pojedinci koji bi mogli predstavljati prijetnju pravilnom funkcioniranju banke ne stupe na dužnost u banci ili da u slučaju ozbiljnih problema ne nastave obnašati tu dužnost. ESB, dakle, nadzire ulaz u upravu banke.

Na koga se primjenjuje?

Donosimo odluke o sposobnosti i primjerenosti samo za direktore u bankama koje izravno nadziremo, to jest u značajnim bankama u sklopu europskog nadzora banaka. Za nositelje ključnih funkcija u tim bankama (na primjer voditelje funkcija unutarnje kontrole kada nisu dio uprave) donosimo odluke o sposobnosti i primjerenosti samo kada se to zahtijeva nacionalnim pravom. Odluke o sposobnosti i primjerenosti za manje značajne banke i dalje donose nacionalna nadzorna tijela, osim kada je riječ o novim odobrenjima za pružanje bankovnih usluga.

Koje kriterije mora ispuniti potencijalni direktor u banci?

Procjenjujemo sposobnost i primjerenost novoimenovanih direktora u skladu s odgovarajućim nacionalnim propisima za provedbu direktive o kapitalnim zahtjevima. Odabrani kandidati procjenjuju se prema pet kriterija sposobnosti i primjerenosti koji su određeni tom direktivom.

Pet kriterija za procjenu sposobnosti i primjerenosti
znanje, vještine i iskustvo Ima li kandidat znanje, vještine i iskustvo potrebne za obnašanje određene dužnosti u banci?
ugled Je li kandidat ranije kažnjavan? Je li počinio koji administrativni ili porezni prekršaj? Je li kandidat stranka u sudskom postupku koji je u tijeku?
sukobi interesa Direktori ne smiju biti podložni vanjskim utjecajima kada donose odluke. Je li kandidat u sukobu interesa koji bi mogao ugroziti objektivno donošenje odluka?
raspoloživo vrijeme Može li kandidat posvetiti dovoljno vremena obnašanju predložene dužnosti u banci?
prikladnost uprave kao kolektiva Uzme li se u obzir dodana vrijednost određenog kandidata za upravu u cjelini, kako se kandidat uklapa u sastav uprave?

Kako se provodi procjena sposobnosti i primjerenosti?

Za početak, same banke dužne su imenovati prikladne osobe i stoga moraju imati pouzdan postupak odabira najboljeg kandidata.

Po odabiru banke nacionalnom nadzornom tijelu (ne ESB-u) prosljeđuju spis o odabranom kandidatu koristeći se odgovarajućim nacionalnim obrascem radi procjene sposobnosti i primjerenosti.

Kada postupak započne, nacionalno nadzorno tijelo surađivat će s odjelom ESB-a Odobrenja te sa zajedničkim nadzornim timom zaduženim za banku kako bi se postigla zajednička procjena. Suradnja sa zajedničkim nadzornim timom ključna je jer se njome osigurava usklađenost odluka o sposobnosti i primjerenosti s općim nadzorom banke. Konačnu odluku donosi ESB.

Dakle, cijeli se postupak temelji na dokumentima?

Ne u potpunosti. Nadzorno tijelo i banka prilikom pripreme spisa o odabranom kandidatu uvijek mogu neslužbeno razgovarati o procjeni. Tijekom samog postupka procjene možemo odlučiti razgovarati s odabranim kandidatom u svrhu prikupljanja informacija kojima bi se dopunile pisane informacije koje je dostavila banka. To je ujedno prilika za razgovor o konkretnim očekivanjima povezanima s budućom dužnošću odabranog kandidata.

Naravno, ako namjeravamo istaknuti prigovor, uvijek smo spremni saslušati kandidata.

Koliko dugo traje procjena sposobnosti i primjerenosti?

Glavni je čimbenik koji utječe na trajanje procjene dostupnost informacija, koja ovisi o:

  • potpunosti informacija koje je banka dostavila
  • vremenu koje je nacionalnom nadzornom tijelu potrebno za prikupljanje potrebnih dodatnih informacija
  • mogućim kašnjenjima s dostavom tih informacija, osobito u jurisdikcijama u kojima se procjena provodi nakon imenovanja kandidata.

U nekim jurisdikcijama procjena se obustavlja ili prekida dok nadzirana banka ne dostavi dodatne informacije. Među čimbenicima koji mogu imati znatan utjecaj na cjelokupno trajanje postupka su složenost procjene (npr. profil, uloga i položaj osobe koja se procjenjuje) i potreba za održavanjem razgovora ili saslušanja.

Poštujemo rokove propisane nacionalnim pravom i potičemo usklađenost s četveromjesečnim razdobljem procjene koje je propisano zajedničkim ESMA-inim i EBA-inim Smjernicama za procjenu prikladnosti članova upravljačkog tijela i nositelja ključnih funkcija.

Može li kandidat preuzeti dužnost prije nego što dobije zeleno svjetlo?

Trenutak u kojem se započinje postupak procjene razlikuje se od države do države: neke banke moraju podnijeti zahtjev ili dostaviti obavijest nacionalnom nadzornom tijelu nakon što odabrani kandidat preuzme dužnost, a neke moraju podnijeti zahtjev nadzornom tijelu prije nego što odabrani kandidat preuzme dužnost.

Daje li pozitivna odluka o sposobnosti i primjerenosti odabranom kandidatu pravo na rad u bilo kojoj banci?

Ne daje. Odluka o primjerenosti i sposobnosti odnosi se samo na određenu banku i određen položaj u danom trenutku. Ako se situacija promijeni, na primjer ako odabrani kandidat počne raditi u drugoj banci, morat će se provesti nova procjena.

Jeste li ikada odbili kandidata kojeg je predložila banka?

Važno je istaknuti da odluke o sposobnosti i primjerenosti nisu javne. Uglavnom ne očekujemo velik broj odbijenih prijedloga jer su banke upoznate s kriterijima koje odabrani kandidati moraju ispuniti.

Osim toga, naše odluke nisu uvijek samo pozitivne ili negativne. Odabranim kandidatima i bankama možemo naložiti da riješe određena pitanja. Na primjer, možemo zatražiti od odabranog kandidata određenu izobrazbu ili ostavku na nekoj dužnosti izvan banke, a od banke izvještavanje o sudskom postupku koji je u tijeku.

Nadalje, procjene sposobnosti i primjerenosti temelje se na poštenom i pravednom postupku. O eventualnoj zabrinutosti u pogledu ispunjavanja pravnih kriterija obavijestit ćemo i banku i njezina odabranog kandidata. Banke i/ili odabrani kandidati mogu odlučiti povući zahtjev ako uvide da tu zabrinutost ne mogu u potpunosti otkloniti.

SEE ALSO

Find out more about related content

More information

CRD
Prijava povreda, tzv. zviždanje