Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Kas ir atbilstības un piemērotības uzraudzība?

18.03.2016. (aktualizēts 22.03.2019.)

Kas ir atbilstības un piemērotības uzraudzība?

Banku vadītājiem jāspēj pieņemt lēmumus, kas nodrošina banku pienācīgu un prudenciālu vadību. Šādi lēmumi plašākā mērogā garantē arī visas banku sistēmas drošumu.

Galvenā atbildība par atbilstošu vadītāju izvēli un par to, lai tie vienmēr būtu atbilstoši, ir pašām bankām. Mēs ECB uzraugām šo procesu, pārbaudot, vai vadītāji ir atbilstoši un piemēroti savam amatam. Mums jānovērš iespēja amatā iecelt personas, kuras varētu apdraudēt bankas nevainojamu darbību, vai iespēja, ka šādas personas turpina ieņemt amatu, rodoties nopietnām problēmām. Tādējādi ECB darbojas kā vārtu sargs bankas padomes interesēs.

Ko šī uzraudzība aptver?

Mēs pieņemam atbilstības un piemērotības lēmumus tikai attiecībā uz mūsu tieši uzraudzīto banku, t.i., nozīmīgo banku, uz kurām attiecas Eiropas banku uzraudzība, vadītājiem. Attiecībā uz personām, kuras šajās bankās pilda pamatfunkcijas (piemēram, iekšējās kontroles funkcijas vadītājiem, ja tie nav bankas padomes locekļi), mēs pieņemam atbilstības un piemērotības lēmumus tikai tad, ja tas noteikts attiecīgās valsts tiesību aktos. Atbilstības un piemērotības lēmumus saistībā ar mazāk nozīmīgajām bankām joprojām pieņem valstu uzraudzības iestādes, izņemot gadījumus, kad tiek izsniegtas jaunas bankas darbības licences.

Kādiem kritērijiem jāatbilst vadītāja amata kandidātiem?

Kad amatā tiek apstiprināts jauns vadītājs, mēs veicam atbilstības un piemērotības novērtējumu saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, kas ievieš Kapitāla prasību direktīvu. Amatā apstiprināmā persona tiek vērtēta, izmantojot piecus Kapitāla prasību direktīvā noteiktos atbilstības un piemērotības kritērijus.

Pieci atbilstības un piemērotības novērtēšanas kritēriji
Zināšanas, iemaņas un pieredze Vai kandidātam ir nepieciešamās zināšanas, iemaņas un pieredze, lai bankā pildītu konkrēto amatu?
Reputācija Vai kandidātam bijusi sodāmība, administratīvie vai nodokļu pārkāpumi? Vai kandidāts ir iesaistīts nepabeigtā tiesas procesā?
Interešu konflikti Jānodrošina, lai vadītājs, savā amatā pieņemot lēmumus, būtu neatkarīgs no jebkāda veida ārējas ietekmes. Vai kandidāts iesaistīts kādā interešu konfliktā, kas varētu kavēt objektīvu lēmumu pieņemšanu?
Pienākumu izpildei nepieciešamais laika patēriņš Vai kandidāts var veltīt pietiekami daudz laika piedāvātā amata pienākumu izpildei bankā?
Bankas padomes vispārējā piemērotība Kāds ir konkrētā kandidāta potenciālais ieguldījums padomes darbā un kā kandidāts iekļaujas padomes sastāvā kopumā?

Kā tiek veikts atbilstības un piemērotības novērtējums?

Vispirms jāuzsver, ka bankas pašas ir atbildīgas par atbilstošu kandidātu iecelšanu amatā, un tāpēc tajās jābūt ieviestiem pienācīgiem procesiem labāko kandidātu izvēlei.

Pēc tam bankas iesniedz kandidāta dokumentus attiecīgās valsts uzraudzības iestādei (nevis ECB), kas veic atbilstības un piemērotības novērtējumu attiecīgajā valstī pieņemtajā formā.

Pēc procedūras uzsākšanas valsts uzraudzības iestāde kopā ar ECB Autorizācijas nodaļu un kopējo uzraudzības komandu, kas atbild par attiecīgo banku, sagatavo kopīgu novērtējumu. Kopējo uzraudzības komandu iesaiste ir svarīgs aspekts, jo tā palīdz nodrošināt, lai atbilstības un piemērotības lēmumi būtu saskaņā ar bankas vispārējo uzraudzību. Galīgo lēmumu pieņem ECB.

Vai tas nozīmē, ka visa procedūra ir balstīta tikai uz dokumentiem?

Ne gluži. Sagatavojot amatā apstiprināmās personas dokumentus, uzraudzības iestāde un banka var jebkurā laikā neformāli apspriest novērtējumu. Faktiskās vērtēšanas procesa laikā mēs varam nolemt arī rīkot interviju ar amatā apstiprināmo personu, lai savāktu informāciju, kas papildina bankas iesniegto rakstisko informāciju. Tas sniedz mums arī iespēju pārrunāt mūsu konkrēto skatījumu uz kandidāta nākotnes lomu.

Un, protams, ja mēs gatavojamies kādu kandidātu noraidīt, mēs šim kandidātam vienmēr nodrošinām tiesības tikt uzklausītam.

Cik ilgā laikā tiek veikts atbilstības un piemērotības novērtējums?

Svarīgākais faktors, kas ietekmē novērtējuma veikšanas laiku, ir informācijas pieejamība. Tas atkarīgs no tā,

  1. cik pilnīga ir bankas iesniegtā informācija;
  2. cik ātri valsts uzraudzības iestāde var savākt nepieciešamo papildu informāciju;
  3. vai ir kavēšanās ar šīs informācijas saņemšanu, īpaši jurisdikcijās, kurās novērtējums tiek veikts pēc kandidāta apstiprināšanas amatā.

Dažās jurisdikcijās novērtējums tiek uz laiku apturēts vai pārtraukts, kamēr uzraudzītā banka iesniedz papildu informāciju. Pie citiem citi faktoriem, kas var būtiski ietekmēt kopējo apstrādes laiku, pieder novērtējuma sarežģītība (piemēram, vērtētās personas profils, loma un amats) un nepieciešamība rīkot interviju vai noklausīšanos.

Mēs ievērojam arī valstu tiesību aktos noteiktos termiņus un veicinām atbilstību EVTI un EBI kopējās pamatnostādnēs par vadības struktūras locekļu un peronu, kuras pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanu noteikto četru mēnešu termiņu.

Vai kandidāts drīkst stāties amatā pirms apstiprinājuma saņemšanas?

Novērtējuma procedūras uzsākšanas brīdis dažādās valstīs noteikts atšķirīgi – pēc kandidāta stāšanās amatā bankām var būt jāiesniedz pieteikums vai par to jāpaziņo savas valsts uzraudzības iestādei, vai arī attiecīgais pieteikums jāiesniedz pirms kandidāta stāšanās amatā.

Vai labvēlīga atbilstības un piemērotības lēmuma gadījumā amatā apstiprināmā persona iegūst tiesības strādāt jebkurā bankā?

Nē. Atbilstības un piemērotības lēmums tiek pieņemts attiecībā uz konkrētu banku un konkrētu amatu. Ja apstākļi mainās, piemēram, ja amatā apstiprinātā persona pāriet uz citu banku, jāveic jauns novērtējums.

Vai kādreiz esat noraidījuši bankas ierosinātu kandidātu?

Vispirms jāuzsver, ka mēs nepubliskojam lēmumus par kandidātu atbilstību un piemērotību. Taču kopumā var teikt, ka nav paredzams liels skaits atteikumu, jo bankām ir zināmi kritēriji, kas amatā apstiprināmajām personām jāizpilda.

Turklāt mūsu lēmumi nav vienmēr tikai pozitīvi vai negatīvi. Reizēm mēs izvirzām amatā apstiprināmajai personai un bankai noteiktas prasības, lai kliedētu bažas. Piemēram, mēs varam pieprasīt, lai amatā apstiprināmā persona izietu konkrētu apmācību vai attiektos no kādas funkcijas, ko tā pilda ārpus bankas. Mēs varam arī pieprasīt, lai banka mūs regulāri informētu par tiesas procesa norisi.

Turklāt atbilstības un piemērotības novērtējums balstās uz pamatotu un taisnīgu procesu. Ja mums ir bažas par to, vai amatā apstiprināmā persona atbilst juridiskajiem kritērijiem, mēs to pārrunājam ar banku un attiecīgo personu. Bankas un/vai amatā apstiprināmās personas var pieņemt lēmumu pārskatīt pieteikumu, ja kļūst skaidrs, ka jautājumus nav iespējams pilnībā atrisināt.

SEE ALSO

Find out more about related content

More information

CRD
Trauksmes celšana