Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Kaj je nadzor sposobnosti in primernosti?

18. marec 2016 (spremenjeno 22. marca 2019)

Kaj je nadzor sposobnosti in primernosti?

Bančni direktorji morajo biti sposobni sprejemati odločitve, s katerimi zagotavljajo preudarno in skrbno upravljanje svojih bank. Te odločitve poleg tega varujejo tudi trdnost celotnega bančnega sektorja.

Banke so v prvi vrsti same odgovorne, da izberejo primerne direktorje in skrbijo, da ostanejo primerni. V ECB nadzorujemo ta proces in preverjamo, da so direktorji sposobni in primerni za svojo vlogo. Ljudem, ki bi utegnili ogroziti pravilno delovanje banke, moramo preprečiti, da bi sploh prišli v banko oziroma da bi ostali na svojem položaju, če bi se pojavile resne težave. ECB torej deluje kot vratar za upravni odbor banke.

Za koga velja?

Odločitve o sposobnosti in primernosti sprejemamo le za direktorje bank, ki jih neposredno nadziramo, torej pomembne banke v evropskem bančnem nadzoru. Za nosilce ključnih funkcij v teh bankah (na primer vodje funkcij notranje kontrole, ko niso del upravnega odbora) odločamo o sposobnosti in primernosti le, ko to zahteva nacionalno pravo. Odločitve o sposobnosti in primernosti članov uprave za manj pomembne banke še vedno sprejemajo nacionalni nadzorniki, razen kadar se dovoljenje za opravljanje bančnih storitev podeljuje novi banki.

Katera merila morajo izpolnjevati kandidati za položaje direktorja?

Sposobnost in primernost novoimenovanih direktorjev preverjamo v skladu z nacionalnim pravom, s katerim se izvaja direktiva o kapitalskih zahtevah. Kandidate se ocenjuje s petimi merili za presojo sposobnosti in primernosti, ki so določeni v direktivi o kapitalskih zahtevah.

Pet meril za presojo sposobnosti in primernosti
Znanje, veščine in izkušnje Ali ima kandidat znanje, veščine in izkušnje za opravljanje dane vloge v banki?
Ugled Je bil kandidat pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj oziroma je v preteklosti storil upravni ali davčni prekršek? Je kandidat stranka v sodnem postopku, ki še traja?
Nasprotje interesov Na direktorje pri sprejemanju odločitev ne smejo vplivati zunanji vplivi. Ali je kandidat v nasprotju interesov, ki bi lahko oviralo objektivno sprejemanje odločitev?
Časovne obveznosti Ali opravljanju predlagane funkcije v banki kandidat lahko namenja dovolj časa?
Kolektivna primernost uprave Kar zadeva dodano vrednost posameznega kandidata za celo upravo, kako se kandidat vključuje v celotno sestavo uprave?

Kako se opravi presoja sposobnosti in primernosti?

Banke so predvsem same odgovorne za to, da imenujejo primerne kandidate, in morajo zato imeti zanesljiv postopek, s katerim izberejo najboljšega kandidata.

Kandidatovo kartoteko z ustreznim nacionalnim obrazcem predložijo nacionalnemu nadzorniku (ne ECB), ki opravi oceno sposobnosti in primernosti.

Ko postopek steče, nacionalni nadzornik pri sprejemanju skupne ocene pomaga oddelku ECB Dovoljenja in skupni nadzorniški skupini, pristojni za banko. Sodelovanje skupne nadzorniške skupine je pomembno, saj zagotavlja, da so odločitve o sposobnosti in primernosti v skladu s celotnim nadzorom banke. Dokončno odločitev sprejme ECB.

Celoten postopek torej temelji na dokumentih?

Ne povsem. V času priprave kandidatove kartoteke je mogoče o oceni vsekakor razpravljati tudi v neformalnih stikih med nadzornikom in banko. Med samim postopkom ocene se lahko tudi odločimo, da s kandidatom opravimo razgovor, v katerem zberemo informacije, ki dopolnjujejo pisne informacije, ki jih zagotovi banka. Razgovor je hkrati tudi priložnost, da se s kandidatom pogovorimo o naših pričakovanjih glede njegove prihodnje vloge.

In seveda, če nameravamo kandidatu nasprotovati, mu vedno damo pravico do izjave.

Kako dolgo traja ocenjevanje sposobnosti in primernosti?

Glavni dejavnik, ki odloča o tem, koliko časa bo potrebno za oceno, je razpoložljivost informacij. Odvisno je od tega,

  1. kako popolne informacije je zagotovila banka;
  2. kako hitro lahko nacionalni nadzornik zbere dodatne potrebne informacije;
  3. ali so te informacije predložene z zamudo, še posebej v jurisdikcijah, kjer se ocena izvaja po tem, ko so kandidati že imenovani.

V nekaterih jurisdikcijah se ocena začasno ustavi ali prekine, dokler banka ne predloži dodatne informacije. Druga dejavnika, ki lahko imata pomemben vpliv na trajanje celotne obravnave, sta kompleksnost ocene (na primer profil, vloga in položaj ocenjevane osebe) in dejstvo, da je treba opraviti razgovor ali zaslišanje.

Prav tako spoštujemo roke, predpisane z nacionalnim pravom in pristojne organe spodbujamo, da spoštujejo štirimesečno obdobje ocenjevanja, ki je predpisano s skupnimi smernicami ESMA in EBA o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij.

Lahko kandidat nastopi položaj, preden dobi zeleno luč?

Točka, na kateri se začne postopek ocene, se od države do države razlikuje: tako se morajo nekatere banke na nacionalnega nadzornika obrniti oziroma ga obvestiti šele po tem, ko je kandidat že nastopil novo funkcijo, nekatere pa že pred tem.

Ali dobi kandidat z odločitvijo o sposobnosti in primernosti pravico, da dela v katerikoli banki?

Ne. Odločitev o sposobnosti in primernosti velja za konkretno banko in položaj v določenem času. Če se okoliščine spremenijo, na primer če se kandidat preseli v drugo banko, je treba opraviti novo oceno.

Ste že kdaj zavrnili kandidata, ki ga je predlagala banka?

Najprej velja omeniti, da naše odločitve o sposobnosti in primernosti niso javne. Na splošno pa ne pričakujemo velikega števila zavrnitev, saj banke poznajo merila, ki jih morajo izpolniti njihovi kandidati.

Poleg tega naše odločitve niso vselej preprosto pozitivne ali negativne. Včasih banki in kandidatu naložimo zahteve, da se odpravijo določeni zadržki. Tako lahko od kandidata na primer zahtevamo, da opravi določeno usposabljanje ali da se odpove funkciji zunaj banke, ali pa prosimo banko, da ECB obvešča o morebitnem sodnem postopku, ki še traja.

Poleg tega ocenjevanje sposobnosti in primernosti temelji na ustreznem in pravičnem postopanju. Če ima ECB pomisleke glede kandidatovega izpolnjevanja pravih meril, jih sporoči banki in kandidatu. Banka se lahko odloči, da ponovno pretehta imenovanje, če se izkaže, da pomanjkljivosti ni mogoče popolnoma odpraviti.

SEE ALSO

Find out more about related content

More information

CRD
Žvižgaštvo