Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Kas yra kompetencijos ir tinkamumo priežiūra?

2016 m. kovo 18 d. (atnaujinta 2019 m. kovo 22 d.)

Kas yra kompetencijos ir tinkamumo priežiūra?

Banko valdybos nariai privalo sugebėti priimti sprendimus, kuriais užtikrinamas patikimas ir riziką ribojantis banko valdymas. Tokiais sprendimais užtikrinamas ir viso bankų sektoriaus patikimumas.

Už tai, kad būtų atrinkti tinkami valdybos nariai ir kad jie būtų tinkami tol, kol eina pareigas, pirmiausia atsakingi patys bankai. Šiame procese ECB tikrina, ar šie asmenys yra kompetentingi ir tinkami eiti pareigas. Privalome užtikrinti, kad asmenys, galintys kelti riziką tinkamam banko veikimui, visų pirma į tokias pareigas nepatektų arba nustotų jas eiti, jeigu tam atsiranda rimtas pagrindas. Taigi sudarant banko valdybą ECB atlieka prevencinės kontrolės funkciją.

Kam tai taikoma?

Mūsų sprendimai dėl kompetencijos ir tinkamumo skirti tik mūsų tiesiogiai prižiūrimų bankų, t. y. svarbių į Europos bankų priežiūros sistemą patenkančių bankų, valdybų nariams. Sprendimus dėl šiuose bankuose pagrindines funkcijas vykdančių asmenų (pvz., vidaus kontrolės funkcijas vykdančių padalinių vadovų, kurie nėra valdybos nariai) kompetencijos ir tinkamumo priimame tik tada, kai to reikalaujama pagal nacionalinę teisę. Sprendimus dėl mažiau svarbių bankų valdybos narių kompentencijos ir tinkamumo vis dar priima nacionalinės priežiūros institucijos, išskyrus atvejus, kai sprendimai priimami dėl naujos banko licencijos išdavimo.

Kokius kriterijus turi atitikti kandidatai į valdybos narius?

Mes atliekame skiriamų naujų valdybos narių kompetencijos ir tinkamumo vertinimą pagal atitinkamus nacionalinės teisės aktus, kuriais įgyvendinama Kapitalo reikalavimų direktyva. Skiriami asmenys vertinami pagal Kapitalo reikalavimų direktyvoje išdėstytus penkis kompetencijos ir tinkamumo vertinimo kriterijus.

Penki kompetencijos ir tinkamumo vertinimo kriterijai
Žinios, įgūdžiai ir patirtis Ar konkrečioms pareigoms banke eiti kandidatas turi reikalingų žinių, įgūdžių ir patirties?
Reputacija Ar yra duomenų apie kandidato teistumą arba administracinės ar mokesčių teisės pažeidimus? Ar kandidatas šiuo metu dalyvauja teismo procese?
Interesų konfliktai Valdybos nariai privalo sugebėti priimti sprendimus neveikiami jokių išorinių jėgų. Ar kandidatui nekyla interesų konfliktų, dėl kurių jam būtų sudėtinga objektyviai priimti sprendimus?
Galimybė skirti pakankamai laiko Ar kandidatas gali skirti pakankamai laiko eiti jam siūlomas pareigas banke?
Kolektyvinis valdybos tinkamumas Ar kandidatas tinkamas atsižvelgiant į valdybos sudėtį ir vertinant pagal tai, kokią pridėtinę vertę jis sukurtų būdamas valdybos nariu?

Kaip atliekamas kompetencijos ir tinkamumo vertinimas?

Atsakomybė paskirti tinkamus asmenis visų pirma tenka patiems bankams. Jie privalo turėti griežtą tvarką, pagal kurią būtų atrenkami geriausi kandidatai.

Naudodami atitinkamą nacionalinę formą bankai pateikia skiriamo asmens bylą nacionalinei priežiūros institucijai (ne ECB), kad būtų įvertinta asmens kompetencija ir tinkamumas.

Prasidėjus vertinimo procedūrai, nacionalinė priežiūros institucija padės ECB Leidimų skyriui ir už banką atsakingai jungtinei priežiūros grupei (JPG) priimti bendrą sprendimą. JPG dalyvavimas šioje procedūroje yra labai svarbus, nes tai padeda užtikrinti, kad sprendimai dėl kompetencijos ir tinkamumo būtų suderinti su bendra atitinkamo banko priežiūra. Galutinį sprendimą priima ECB.

Tai visa procedūra yra dokumentinė?

Ne visai. Vertinimą visuomet galima aptarti ir neoficialiai – priežiūros institucijai bendraujant su banku, kol šis dar rengia skiriamo asmens bylą. Vykstant vertinimo procedūrai, mes taip pat galime nuspręsti vertinamą asmenį pakviesti pokalbio, kad papildytume banko pateiktą rašytinę informaciją. Be to, mums tai – puiki proga pasakyti, ko konkrečiai iš skiriamo asmens tikimės jam einant būsimas pareigas.

Be abejo, jeigu norimą skirti asmenį ketiname atmesti, visuomet suteikiame jam teisę būti išklausytam.

Kiek trunka kompetencijos ir tinkamumo vertinimas?

Pagrindinis veiksnys, nuo kurio priklauso vertinimo trukmė, yra informacijos prieinamumas. Čia svarbu tai:

  1. ar bankas pateikė išsamią informaciją;
  2. kaip greitai nacionalinė priežiūros institucija gali surinkti bet kokią reikalingą papildomą informaciją;
  3. ar gauti tokią informaciją neužtrunka pernelyg ilgai, ypač tose jurisdikcijose, kuriose vertinimas atliekamas kandidatą jau paskyrus eiti pareigas.

Kai kuriose jurisdikcijose vertinimas sustabdomas ar nutraukiamas tol, kol prižiūrimas bankas pateiks papildomos informacijos. Kiti veiksniai, kurie gali turėti reikšmingos įtakos viso proceso trukmei, yra vertinimo sudėtingumas (pvz., vertinamo asmens profilis, funkcijos, pareigos) ir poreikis surengti pokalbį ar posėdį.

Mes taip pat laikomės nacionalinėje teisėje nustatytų terminų ir raginame, kad vertinimo laikotarpis neviršytų bendrose ESMA ir EBI gairėse dėl valdymo organo narių ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumo vertinimo nustatyto keturių mėnesių termino.

Ar kandidatas gali pradėti eiti pareigas prieš ECB patvirtinant jo kompetenciją ir tinkamumą?

Momentas, nuo kurio prasideda vertinimo procedūra, įvairiose šalyse skiriasi: vienur bankai privalo kreiptis į nacionalinę priežiūros instituciją ar ją informuoti paskirtiems asmenims jau pradėjus eiti pareigas, kitur – į priežiūros instituciją reikia kreiptis dar prieš kandidatams pradedant eiti pareigas.

Ar palankus sprendimas dėl kompetencijos ir tinkamumo suteikia skiriamam asmeniui teisę dirbti bet kuriame banke?

Ne. Sprendimas dėl kompetencijos ir tinkamumo yra priimamas konkrečiu momentu dėl konkretaus banko ir konkrečių pareigų. Jeigu aplinkybės pasikeičia, pavyzdžiui, asmuo pereina į kitą banką, turi būti atliekamas naujas vertinimas.

Ar yra tekę atmesti banko siūlomą kandidatą?

Visų pirma sprendimų dėl kompetencijos ir tinkamumo neviešiname. Tačiau, kalbant apskritai, nemanome, kad atmetimo atvejų bus daug, nes bankai žino kriterijus, kuriuos skiriami asmenys turi atitikti.

Tiesa, mūsų sprendimai nėra visuomet vien teigiami ar neigiami. Kilus konkrečių klausimų, kartais skiriamam asmeniui ar bankui nustatome tam tikrus reikalavimus, pavyzdžiui, reikalavimą išklausyti specialų mokymo kursą, atsisakyti ne banke einamų pareigų ar informuoti apie vykstantį teismo procesą.

Be to, kompetencijos ir tinkamumo vertinimas grindžiamas tinkamo ir sąžiningo proceso principais. Kilus abejonių, ar skiriamas asmuo atitinka teisinius kriterijus, mes apie tai informuosime banką ir patį kandidatą. Paaiškėjus, kad tam tikri klausimai negali būti išspręsti, bankas ir (arba) skiriamas asmuo gali nuspręsti persvarstyti kandidatūros teikimą.

SEE ALSO

Find out more about related content

More information

CRD
Informavimas apie pažeidimus