Menu


Toezichtsvergoedingen

De ECB dekt de kosten van haar toezichtstaken en -verantwoordelijkheden door bij alle onder toezicht staande banken een jaarlijkse vergoeding in rekening te brengen.

Dit gedeelte van de website is bijgewerkt naar aanleiding van de wijzigingen van de Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht. Deze zijn sinds 1 januari 2020 van kracht, net als andere wijzigingen aan het algehele vergoedingenkader.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De minimumvergoeding voor kleine LSI's (less significant institutions – minder belangrijke instellingen) wordt gehalveerd. Deze halvering geldt alleen voor LSI's die op het hoogste consolidatieniveau over maximaal € 1 miljard aan activa beschikken.
  • De vergoedingen worden achteraf in rekening gebracht op basis van de werkelijke kosten. De vergoeding is verschuldigd over de periode van twaalf maanden eindigend op 31 december en wordt in het tweede kwartaal van het daaropvolgende jaar geïnd. De vergoedingen over de vergoedingsperiode 2020 worden dus in het tweede kwartaal van 2021 door de ECB geïnd.
  • Omdat de ECB voor de vergoedingsfactoren zo veel mogelijk gebruik gaat maken van bestaande toezichtsgegevens, hoeven de meeste banken niet ook nog apart gegevens te verstrekken.
  • Ter certificering van de totale activa van een vergoedingsplichtig bijkantoor wordt een managementverklaring in plaats van verificatie door een accountant aanvaard.
  • De vergoedingskennisgevingen worden in alle officiële EU-talen gesteld.

Openbare raadpleging betreffende wijzigingen van het kader voor toezichtsvergoedingen

Belangrijkste data
Deadline voor het aanwijzen van de vergoedingsdebiteur (alleen voor bankgroepen) 30 september 2020
Deadline voor het doorgeven of aanpassen van de contactgegevens van de vergoedingsdebiteur 30 september 2020
Deadline voor melding van het besluit om de totale activa en/of de risicoposten met betrekking tot dochterondernemingen buiten het SSM niet op te nemen in de berekening van de vergoedingsfactoren (indien van toepassing) 30 september 2020
Deadline voor het indienen van de vergoedingsfactoren (indien van toepassing) 11 november 2020
Publicatie van de vergoedingsfactoren (van alle vergoedingsdebiteuren) januari 2021
Toezending van de vergoedingskennisgevingen mei 2021
Betalingstermijn juni 2021

Wie moet de vergoeding betalen?

Alle onder toezicht staande banken die zijn gevestigd in de deelnemende lidstaten.

Vergoedingsdebiteur

Hoe wordt de vergoeding berekend?

De vergoeding wordt berekend aan de hand van het belang en het risicoprofiel van de bank. In principe betalen grotere banken met een hoger risicoprofiel een hogere vergoeding.

Schat uw vergoeding

Hoe moet de toezichtsvergoeding worden betaald?

De toezichtsvergoeding kan op verschillende manieren worden betaald. Details hierover worden verstrekt in de jaarlijks toegezonden vergoedingskennisgeving.

Vergoedingskennisgeving en betaling

Wat zijn de vergoedingsfactoren?

De vergoedingsfactoren zijn de gegevens over een onder toezicht staande bank die worden gebruikt om de jaarlijkse vergoeding voor toezicht te berekenen.

Vergoedingsfactoren

Is een verandering in de situatie van mijn bank van invloed op de jaarlijkse toezichtsvergoeding?

Een verandering in de situatie van uw bank kan van invloed zijn op de hoogte van de toezichtsvergoeding. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een verandering van toezichtsstatus, intrekking van een vergunning of een fusie.

Verandering van situatie