Menu

Järelevalvetasud

EKP katab oma järelevalveülesannete täitmisega seotud kulud kõigilt järelevalve alla kuuluvatelt pankadelt kogutava iga-aastase tasu arvelt.

Seda rubriiki on ajakohastatud, et kajastada muudatusi EKP määruses järelevalvetasude kohta, mis jõustusid 1. jaanuaril 2020, ning üldises järelevalvetasude raamistikus tehtud muudatusi.

Peamised muudatused:

  • Väiksemate vähem oluliste krediidiasutuste minimaalset tasukomponenti vähendatakse poole võrra. See puudutab vähem olulisi krediidiasutusi, kelle varade koguväärtus kõrgeimal konsolideerimistasemel on kuni 1 miljard eurot.
  • Tasu kogutakse tagantjärele tegelike kulude alusel. EKP kogub tasusid 31. detsembril lõppevale 12kuulisele tasuperioodile järgneva aasta teises kvartalis. 2020. aasta tasuperioodi järelvalvetasusid hakatakse seega koguma 2021. aasta teises kvartalis.
  • Võimaluse korral kasutab EKP järelevalvetasude arvutamisel olemasolevaid järelevalveandmeid tasutegurite kohta, seega kaob enamiku pankade puhul eraldi andmekogumise vajadus.
  • Krediidiasutuste filiaalid võivad esitada varade koguväärtuse kohta audiitori kinnituse asemel juhtkonna auditikirja.
  • Tasu maksmise teated väljastatakse kõigis ELi ametlikes keeltes.

Avalik konsultatsioon järelevalvetasude raamistiku muutmise kohta

Tähtsad kuupäevad
Tasuvõlgniku määramise tähtaeg (ainult pangagrupid) 30. september 2020
Tasuvõlgniku ajakohastatud kontaktandmete esitamise tähtaeg 30. september 2020
Ühtse järelevalvemehhanismi väliste tütarettevõtjate koguvara ja/või koguriskipositsiooni andmete väljajätmisest teavitamise tähtaeg (kui see on asjakohane). 30. september 2020
Tasutegurite esitamise tähtaeg (kui see on asjakohane) 11. november 2020
Tasutegurite avaldamine (kõik tasuvõlgnikud) Jaanuar 2021
Tasu maksmise teate väljastamine Mai 2021
Maksetähtaeg Juuni 2021

Kes peavad järelevalvetasu maksma?

Tasu peavad maksma kõik osalevates liikmesriikides asutatud järelevalve alla kuuluvad pangad.

Tasuvõlgnik

Kuidas järelevalvetasu arvutatakse?

Tasu arvutatakse panga tähtsuse ja riskiprofiili alusel. Põhimõtteliselt maksavad suuremad ja kõrgema riskitasemega pangad rohkem.

Järelevalvetasu arvutamine

Kuidas saab järelevalvetasu maksta?

Järelevalvetasu võib maksta mitmel viisil. Selle üksikasjad täpsustatakse iga-aastase järelevalvetasu maksmise teates.

Järelevalvetasu maksmise teade ja tasu maksmine

Mis on tasutegurid?

Tasutegurid on järelevalve alla kuuluva panga andmed, mida kasutatakse iga-aastase järelevalvetasu arvutamisel.

Tasutegurid

Kas muutus panga olukorras mõjutab iga-aastase järelevalvetasu suurust?

Muutus panga olukorras (näiteks järelevalvestaatuse muutus, tegevusloa kehtetuks tunnistamine või pankade ühinemine) võib järelevalvetasu suurust mõjutada.

Panga olukorra muutumine