Menu

Poplatky za dohľad

ECB kryje náklady na plnenie svojich úloh a povinností v rámci dohľadu výberom ročného poplatku od všetkých bánk podliehajúcich dohľadu.

Táto sekcia internetovej stránky bola aktualizovaná v nadväznosti na zmeny nariadenia ECB o poplatkoch za dohľad, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2020, a súvisiace zmeny celkového poplatkového rámca.

Ide o tieto hlavné zmeny:

  • Minimálny poplatok sa menším menej významným inštitúciám znižuje na polovicu. Na zľavu majú nárok menej významné inštitúcie, ktorých celkové aktíva na najvyššej úrovni konsolidácie nepresahujú 1 mld. €.
  • Poplatky sa budú účtovať spätne na základe skutočných nákladov. ECB bude poplatky za každé 12-mesačné obdobie končiace sa 31. decembra vyberať v druhom štvrťroku nasledujúceho roka. Poplatky za poplatkové obdobie 2020 sa tak budú vyberať v druhom štvrťroku 2021.
  • Využívaním existujúcich dohľadových údajov na výpočet faktorov výpočtu poplatku ECB v rámci možností väčšinu bánk oslobodí od osobitného procesu zberu údajov.
  • Namiesto overenia audítora na potvrdenie celkových aktív pobočky platiacej poplatok postačí vyhlásenie vedenia pobočky.
  • Platobné výmery sa budú vystavovať vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Verejná konzultácia o zmenách rámca poplatkov za dohľad

Najdôležitejšie dátumy
Termín určenia poplatníka (iba v prípade bankových skupín) 30. septembra 2020
Termín oznámenia, resp. aktualizácie kontaktných údajov poplatníka 30. septembra 2020
Termín oznámenia o vylúčení celkových aktív a/alebo rizikovej expozície za dcérske spoločnosti mimo SSM (v príslušných prípadoch) 30. septembra 2020
Termín predloženia faktorov výpočtu poplatku (v príslušných prípadoch) 11. novembra 2020
Zverejnenie faktorov výpočtu poplatku (za všetkých poplatníkov) január 2021
Vydanie platobných výmerov máj 2021
Dátum splatnosti jún 2021

Kto platí poplatok?

Všetky dohliadané banky zriadené v zúčastnených členských štátoch.

Poplatník

Ako sa poplatok počíta?

Poplatok sa počíta podľa dôležitosti a rizikového profilu banky. Väčšie banky s rizikovejším profilom spravidla hradia vyšší poplatok.

Odhad poplatku

Spôsob úhrady poplatku za dohľad

Poplatok za dohľad je možné platiť rôznymi spôsobmi. Podrobnosti sú uvedené v ročnom platobnom výmere.

Platobný výmer a platba

Čo sú to faktory výpočtu poplatku?

Faktory výpočtu poplatku sú údaje o dohliadanej banke, ktoré sa používajú na výpočet ročného poplatku za dohľad.

Faktory výpočtu poplatku

Ovplyvní zmena postavenia našej banky výšku nášho ročného poplatku za dohľad?

Zmena postavenia vašej banky, napr. zmena štatútu v rámci dohľadu, odňatie bankovej licencie alebo fúzia, môže výšku poplatku ovplyvniť.

Zmena postavenia