Poplatky za dohľad

ECB kryje náklady na plnenie svojich úloh a povinností v rámci dohľadu výberom ročného poplatku od všetkých bánk podliehajúcich dohľadu.

Najdôležitejšie dátumy
Termín na určenie poplatníka (iba v prípade bankových skupín) 2. júla 2018
Termín na poskytnutie kontaktných údajov poplatníka 2. júla 2018
Termín na predloženie faktorov na výpočet poplatku 2. júla 2018
Vydanie platobného výmeru október 2018
Dátum splatnosti november 2018

Kto platí poplatok?

Všetky dohliadané banky zriadené v zúčastnených krajinách.

Poplatník

Ako sa počíta poplatok?

Poplatok sa počíta podľa významnosti a rizikového profilu banky. Väčšie banky s vyšším rizikovým profilom spravidla platia vyššie poplatky.

Odhad poplatku

Spôsob úhrady poplatku za dohľad

Poplatok za dohľad je možné platiť rôznymi spôsobmi. Podrobnosti sú uvedené v ročnom platobnom výmere.

Platobný výmer a platba

Čo sú to faktory na výpočet poplatku?

Faktory na výpočet poplatku sú údaje o dohliadanej banke, ktoré sa používajú na výpočet ročného poplatku za dohľad.

Faktory na výpočet poplatku

Ovplyvní zmena situácie banky jej ročný poplatok za dohľad?

Zmena situácie banky, napr. zmena postavenia z hľadiska dohľadu, odobratie licencie alebo fúzia môže mať vplyv na výšku poplatku za dohľad.

Zmena situácie