Εποπτικά τέλη

Η ΕΚΤ καλύπτει το κόστος που συνδέεται με την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της επιβάλλοντας ετήσιο εποπτικό τέλος σε όλες τις εποπτευόμενες τράπεζες.

Βασικές ημερομηνίες
Προθεσμία για τον διορισμό οφειλέτη εποπτικού τέλους (μόνο για τραπεζικούς ομίλους) 1 Ιουλίου 2019
Προθεσμία για την παροχή στοιχείων επικοινωνίας του οφειλέτη εποπτικού τέλους 1 Ιουλίου 2019
Προθεσμία για την υποβολή των συντελεστών υπολογισμού τέλους 1 Ιουλίου 2019
Έκδοση της ειδοποίησης καταβολής τέλους Οκτώβριος 2019
Προθεσμία για την καταβολή του εποπτικού τέλους Νοέμβριος 2019

Ποιοι υποχρεούνται να καταβάλλουν εποπτικό τέλος;

Όλες οι εποπτευόμενες τράπεζες που είναι εγκατεστημένες στις συμμετέχουσες χώρες.

Οφειλέτες εποπτικού τέλους

Πώς υπολογίζεται το εποπτικό τέλος;

Το εποπτικό τέλος υπολογίζεται ανάλογα με τη σημασία και το προφίλ κινδύνου της τράπεζας. Κατά κανόνα, οι μεγαλύτερες τράπεζες που έχουν υψηλότερο βαθμό έκθεσης σε κίνδυνο καταβάλλουν υψηλότερα εποπτικά τέλη.

Υπολογισμός εποπτικού τέλους

Πώς καταβάλλεται το εποπτικό τέλος;

Η καταβολή του εποπτικού τέλους μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην ετήσια ειδοποίηση καταβολής εποπτικού τέλους.

Ειδοποίηση καταβολής εποπτικού τέλους και πληρωμή

Τι είναι οι συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους;

Οι συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους είναι δεδομένα τα οποία αφορούν την εποπτευόμενη τράπεζα και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ετήσιου εποπτικού τέλους που της αναλογεί.

Συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους

Θα επηρεάσει τυχόν μεταβολή της κατάστασης της τράπεζάς μου το ετήσιο εποπτικό τέλος που μου αναλογεί;

Τυχόν μεταβολή της κατάστασης της τράπεζάς σας, όπως αλλαγή ιδιότητας για τους σκοπούς της εποπτείας, ανάκληση άδειας λειτουργίας ή συγχώνευση, θα μπορούσε να επηρεάσει το εποπτικό τέλος.

Μεταβολή κατάστασης