Menu

Надзорни такси

ЕЦБ покрива разходите във връзка със своите надзорни задачи и отговорности, като начислява годишна такса на всички поднадзорни банки.

Този раздел на уебсайта е актуализиран, така че да отрази измененията в Регламента на ЕЦБ относно надзорните такси, в сила от 1 януари 2020 г., както и свързани изменения в общата рамка за начисляване на таксите.

Ето в какво се изразяват основните промени:

  • Минималната такса за по-малките по-малко значими институции се намалява наполовина. За да могат да се ползват по-малко значимите институции от това намаление, трябва общият размер на активите им да бъде до 1 млрд. евро на най-високото равнище на консолидация.
  • Таксите ще се начисляват след изтичането на периода на таксуване въз основа на действителните разходи. ЕЦБ ще събира таксите за 12-месечния период, приключващ на 31 декември, през второто тримесечие на следващата година. Така таксите за периода на таксуване 2020 г. ще бъдат събрани през второто тримесечие на 2021 г.
  • Доколкото е възможно, ЕЦБ ще използва за факторите за таксата вече налични надзорни данни, премахвайки необходимостта от отделен процес на събиране на данни за повечето банки.
  • Вместо одиторска заверка ще се приема писмо от ръководството като средство за удостоверяване на общите активи на заплащащ такса клон.
  • Известията за таксата ще се издават на всички официални езици на ЕС.

Публична консултация по изменения на рамката за надзорните такси

Основни дати
Краен срок за определяне на задълженото лице за таксата (единствено за банкови групи) 30 септември 2020 г.
Краен срок за предоставяне или актуализиране на данни за контакт на задълженото лице за таксата 30 септември 2020 г.
Краен срок за изпращане на уведомление за изключване на общи активи и/или експозиции на риск за дъщерни предприятия извън ЕНМ (където е приложимо) 30 септември 2020 г.
Краен срок за предаване на факторите за таксата (където е приложимо) 11 ноември 2020 г.
Публикуване на факторите за таксата (за всички задължени лица за таксата) януари 2021 г.
Издаване на известията за таксата май 2021 г.
Срок за плащане юни 2021 г.

Кой е задължен да плаща такса?

Всички поднадзорни банки, установени в участващите държави членки.

Задължено лице за таксата

Как се изчислява таксата?

Таксата се изчислява в зависимост от значимостта на банката и рисковия ѝ профил. По принцип по-големите банки с профил на по-висок риск заплащат по-високи такси.

Как да пресметнете своята надзорна такса

Начин на плащане на надзорната такса

Надзорната такса може да бъде платена по няколко начина. Подробностите са описани в известието за годишната такса.

Известие за таксата и плащане

Какво представляват факторите за таксата?

Факторите за таксата са данни за поднадзорна банка, използвани за изчисляване на годишната надзорна такса.

Фактори за таксата

Ще се повлияе ли годишната ми надзорна такса от промяна в състоянието на моята банка?

Промяна в състоянието на банката, например промяна в надзорния статут, отнемане на лиценза или сливане, може да се отрази на надзорната такса.

Промяна в състоянието