Надзорни такси

ЕЦБ покрива разходите във връзка със своите надзорни задачи и отговорности, като налага годишна такса на всички поднадзорни банки.

Основни дати
Краен срок за определяне на задълженото лице за таксата (единствено за банкови групи) 1 юли 2019 г.
Краен срок за предоставяне на данни за контакт на задълженото лице за таксата 1 юли 2019 г.
Краен срок за предаване на факторите на таксата

1 юли 2019 г.

Издаване на известие за таксата октомври 2019 г.
Срок за плащане ноември 2019 г.

Кой е задължен да плаща?

Всички поднадзорни банки, установени в участващите държави.

Задължено лице за таксата

Как се изчислява таксата?

Таксата се изчислява в зависимост от значимостта на банката и рисковия ѝ профил. По принцип по-големите банки с по-висок рисков профил заплащат по-високи такси.

Как да пресметнете своята надзорна такса

Начин на плащане на надзорната такса

Надзорната такса може да бъде платена по няколко начина. Подробностите са описани в известието за годишната такса.

Известие за таксата и плащане

Какво представляват факторите за таксата?

Факторите за таксата са данни за поднадзорна банка, използвани за изчисляване на годишната надзорна такса.

Фактори за таксата

Ще се отрази ли промяна в състоянието на моята банка върху размера на годишната надзорна такса?

Настъпването на промяна в състоянието на Вашата банка, например промяна в надзорния статут, отнемане на лиценз или сливане, би могло да се отрази върху размера на надзорната такса.

Промяна в състоянието