Menu

Tillsynsavgifter

ECB täcker kostnaderna för sina tillsynsuppgifter genom att ta ut en årsavgift från alla banker under tillsyn.

Denna del av webbplatsen har uppdaterats för att återspegla ändringarna av ECB:s förordning om tillsynsavgifter som trädde i kraft den 1 januari 2020, samt relaterade ändringar i det övergripande regelverket för avgifter.

De viktigaste ändringarna:

  • Minimiavgiften för mindre betydande institut kommer att halveras. För att komma i fråga måste ett mindre betydande institut ha totala tillgångar på 1 miljard euro eller mindre på högsta konsolideringsnivå.
  • Avgifter kommer att tas ut i efterhand på basis av faktiska kostnader: ECB kommer att uppbära avgifterna under det andra kvartalet nästkommande år för de tolv månader som slutar den 31 december. Avgifter för avgiftsperioden 2020 kommer således att uppbäras under det andra kvartalet 2021.
  • ECB kommer att om möjligt återanvända befintliga tillsynsdata för avgiftsfaktorer, vilket undanröjer behovet av separat datainsamling för de flesta banker
  • De totala tillgångarna för en avgiftsbetalande filial kommer att kunna styrkas genom ett brev från ledningen i stället för ett revisorsintyg
  • Avgiftsavier kommer att utfärdas på alla officiella EU-språk

Offentligt samråd om ändringar i ramverket för tillsynsavgifter

Viktiga datum
Sista datum att utse avgiftsskyldig (endast för bankgrupper) 30 september 2020
Sista datum för inlämning eller uppdatering av kontaktuppgifter för den avgiftsskyldige 30 september 2020
Sista datum för underrättelse om exkludering av totala tillgångar och/eller riskexponeringsbelopp för dotterbolag utanför SSM (i tillämpliga fall) 30 september 2020
Sista datum för inlämning av avgiftsfaktorer (i tillämpliga fall) 11 november 2020
Publicering av avgiftsfaktorer (för alla avgiftsskyldiga)jjanuari 2021
Utfärdande av avgiftsaviermaj 2021
Tidsfrist för betalningjuni 2021

Vem måste betala?

Alla banker under tillsyn som är etablerade i de deltagande medlemsstaterna.

Avgiftsskyldig

Hur beräknas avgiften?

Avgiften beräknas efter bankens betydelse och riskprofil. Större banker med högre riskprofil betalar i princip högre avgifter.

Gör en uppskattning av din avgift

Hur ska tillsynsavgiften betalas?

Tillsynsavgiften kan betalas på flera sätt. Mer information om detta finns i den årliga avgiftsavin.

Avgiftsavi och betalning

Vad är avgiftsfaktorer?

Avgiftsfaktorer är de uppgifter om en bank under tillsyn som används för att beräkna den årliga tillsynsavgiften.

Avgiftsfaktorer

Kommer den årliga tillsynsavgiften att påverkas om det sker en ändring i bankens situation?

En ändring i bankens situation, t.ex. förändringar i tillsynsstatus, indragning av ett tillstånd eller en fusion, kan påverka tillsynsavgiften.

Ändrad situation