Menu

Opłaty nadzorcze

Koszty realizacji zadań nadzorczych EBC są pokrywane z opłat wnoszonych raz do roku przez wszystkie nadzorowane banki.

Ta sekcja naszej strony internetowej została zaktualizowana w celu uwzględnienia zmian w rozporządzeniu EBC w sprawie opłat nadzorczych, które weszły w życie 1 stycznia 2020, oraz wynikających stąd zmian w ogólnych zasadach dotyczących opłat.

Najważniejsze zmiany:

  • W przypadku mniejszych instytucji mniej istotnych podstawowy składnik opłaty obniża się o połowę. Dotyczy to instytucji, których suma aktywów na najwyższym poziomie konsolidacji wynosi do 1 mld euro włącznie.
  • Opłaty będą pobierane ex post na podstawie rzeczywistych kosztów. Pobór opłat za dwanaście miesięcy do 31 grudnia danego roku będzie następować w drugim kwartale kolejnego roku. Zatem opłaty za okres objęty opłatą 2020 zostaną pobrane w drugim kwartale roku 2021.
  • Do obliczania czynników warunkujących wysokość opłaty EBC będzie wykorzystywać dane nadzorcze, którymi już dysponuje, dzięki czemu w przypadku większości banków zniknie potrzeba osobnego zbierania danych w tym celu.
  • W przypadku oddziałów podlegających opłacie jako potwierdzenie wartości aktywów ogółem zamiast opinii biegłego rewidenta będzie akceptowane oświadczenie kierownictwa.
  • Zawiadomienia o opłacie będą wystawiane we wszystkich językach urzędowych UE.

Konsultacje publiczne na temat zmian w systemie opłat nadzorczych

Ważne daty
Termin wyznaczenia podmiotu ponoszącego opłatę (dotyczy tylko grup bankowych) 30 września 2020
Termin przekazania lub aktualizacji danych kontaktowych podmiotu ponoszącego opłatę 30 września 2020
Termin powiadomienia o wyłączeniu aktywów ogółem lub ekspozycji na ryzyko przypadających na jednostki zależne nieobjęte SSM (jeśli dotyczy) 30 września 2020
Termin przekazania danych o czynnikach warunkujących wysokość opłaty (jeśli dotyczy) 11 listopada 2020
Ogłoszenie danych o czynnikach warunkujących wysokość opłaty (dla wszystkich podmiotów ponoszących opłatę) styczeń 2021
Wystawienie zawiadomień o opłacie maj 2021
Termin płatności czerwiec 2021

Kto podlega opłacie?

Wszystkie nadzorowane banki mające siedzibę w uczestniczącym państwie członkowskim.

Podmiot ponoszący opłatę

Jak jest obliczana opłata?

Opłatę oblicza się na podstawie znaczenia i profilu ryzyka banku. Banki większe i obciążone wyższym ryzykiem z zasady płacą więcej.

Szacowanie opłaty nadzorczej

Jak wnosi się opłatę?

Płatności można dokonać na różne sposoby. Szczegółowe informacje są podane w zawiadomieniu o opłacie.

Zawiadomienie i płatność

Co to są czynniki warunkujące wysokość opłaty?

Są to określone dane o nadzorowanym banku, na podstawie których oblicza się wysokość rocznej opłaty nadzorczej.

Czynniki warunkujące wysokość opłaty

Czy zmiana sytuacji banku wpływa na wysokość rocznej opłaty nadzorczej?

Zmiana sytuacji banku – na przykład zmiana statusu nadzorczego, cofnięcie zezwolenia bądź fuzja – może wpłynąć na wysokość opłaty nadzorczej.

Zmiana sytuacji