Opłaty nadzorcze

Koszty realizacji zadań nadzorczych EBC są pokrywane opłatami wnoszonymi raz do roku przez wszystkie nadzorowane banki.

Terminy
Termin wyznaczenia podmiotu ponoszącego opłatę (dotyczy tylko grup bankowych) 1 lipca 2019
Termin przekazania danych kontaktowych podmiotu ponoszącego opłatę 1 lipca 2019
Termin przekazania danych o czynnikach warunkujących wysokość opłaty 1 lipca 2019
Wystawienie zawiadomienia o opłacie październik 2019
Termin płatności listopad 2019

Kto podlega opłacie?

Wszystkie nadzorowane banki mające siedzibę w uczestniczących krajach.

Podmiot ponoszący opłatę

Jak obliczana jest opłata?

Opłatę oblicza się na podstawie znaczenia i profilu ryzyka banku. Banki większe i obciążone wyższym ryzykiem z zasady płacą więcej.

Szacowanie opłaty nadzorczej

Jak wnosi się opłatę?

Płatności można dokonać na różne sposoby. Szczegółowe informacje są podane w zawiadomieniu o opłacie.

Zawiadomienie i płatność

Co to są czynniki warunkujące wysokość opłaty?

Są to określone dane o nadzorowanym banku, na podstawie których oblicza się wysokość rocznej opłaty nadzorczej.

Czynniki warunkujące wysokość opłaty

Czy zmiana sytuacji banku będzie mieć wpływ na roczną opłatę nadzorczą?

Zmiana sytuacji banku – np. zmiana statusu instytucji z istotnej na mniej istotną lub odwrotnie, cofnięcie zezwolenia bądź fuzja – może wpłynąć na wysokość opłaty nadzorczej.

Zmiana sytuacji