Menu

Uzraudzības maksas

ECB sedz saistībā ar uzraudzības uzdevumiem un pienākumiem radušos izdevumus, iekasējot no visām uzraudzītajām bankām gada maksu.

Šī interneta vietnes sadaļa aktualizēta, lai atspoguļotu ECB regulas par uzraudzības maksām grozījumus, kas stājās spēkā 2020. gada 1. janvārī, kā arī ar tiem saistītos vispārējā maksu regulējuma grozījumus.

Svarīgākās pārmaiņas ir šādas.

  • Maksas minimālā komponente nelielām mazāk nozīmīgām iestādēm (MNI) tiks samazināta uz pusi. Lai pretendētu uz šo samazinājumu, MNI kopējo aktīvu vērtība augstākajā konsolidācijas līmenī nedrīkst pārsniegt 1 mljrd. euro.
  • Maksas tiks iekasētas ex post, pamatojoties uz faktiskajām izmaksām. ECB maksas par 12 mēnešu periodu, kas beidzas 31. decembrī, iekasēs nākamā gada 2. ceturksnī. Tādējādi maksas par 2020. gada uzraudzības maksas periodu tiks iekasētas 2021. gada 2. ceturksnī.
  • Lai noteiktu maksu noteicošos faktorus, ECB iespēju robežās izmantos jau esošos uzraudzības datus, tādējādi lielākajai daļai banku nebūs nepieciešams atsevišķs datu vākšanas process.
  • Lai apliecinātu maksātājas filiāles kopējos aktīvus, revidenta apliecinājuma vietā tiks pieņemta vadības vēstule.
  • Uzraudzības maksas paziņojumi tiks sagatavoti visās oficiālajās ES valodās.

Sabiedriskā apspriešana par uzraudzības maksu regulējuma grozījumiem

Svarīgākie datumi
Maksājuma veicēja nominēšanas termiņš (tikai banku grupām) 2020. gada 30. septembris
Maksājuma veicēja kontaktinformācijas sniegšanas vai aktualizēšanas termiņš 2020. gada 30. septembris
Termiņš, līdz kuram var paziņot, ka netiks ietverti ārpus VUM esošajās valstīs reģistrētu meitasuzņēmumu kopējie aktīvi un/vai riska pozīcijas (atbilstošos gadījumos) 2020. gada 30. septembris
Maksu noteicošo faktoru iesniegšanas termiņš (atbilstošos gadījumos) 2020. gada 11. novembris
Maksu noteicošo faktoru publicēšana (visiem maksājumu veicējiem) 2021. gada janvāris
Uzraudzības maksas paziņojumu izsniegšana 2021. gada maijs
Maksājuma veikšanas termiņš 2021. gada jūnijs

Kam jāmaksā uzraudzības maksa?

Visām uzraudzītajām bankām, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs.

Maksājuma veicējs

Kā aprēķina uzraudzības maksu?

Maksu aprēķina atbilstoši bankas nozīmīgumam un riska profilam. Principā lielākas bankas ar augstāku riska līmeni maksā lielāku uzraudzības maksu.

Aprēķiniet maksas apmēru

Kā jāmaksā gada uzraudzības maksa?

Uzraudzības maksu iespējams samaksāt dažādos veidos. Sīkāka informācija sniegta gada uzraudzības maksas paziņojumā.

Uzraudzības maksas paziņojums un maksājuma veikšana

Kas ir maksu noteicošie faktori?

Maksu noteicošie faktori ir dati par uzraudzītajām bankām, kurus izmanto, lai aprēķinātu gada uzraudzības maksu.

Maksu noteicošie faktori

Vai bankas situācijas pārmaiņas ietekmē gada uzraudzības maksu?

Ja notikušas pārmaiņas bankas situācijā, piemēram, mainījies tās uzraudzības statuss, anulēta atļauja vai notikusi apvienošanās, tas var ietekmēt uzraudzības maksu.

Situācijas pārmaiņas