Menu

Priežiūros mokesčiai

Išlaidas, kurias patiria vykdydamas priežiūros uždavinius ir funkcijas, ECB finansuoja visiems prižiūrimiems bankams taikydamas metinį mokestį.

ECB reglamente dėl priežiūros mokesčių apibrėžta metodika ir tvarka, kaip yra apskaičiuojamas ir renkamas ECB metinis priežiūros mokestis. Šioje bankų priežiūrai skirtos interneto svetainės dalyje pateikiama papildomos informacijos minėtais klausimais.

Pagrindinės datos
Mokesčio subjekto paskyrimo terminas (tik bankų grupėms) 2021 m. rugsėjo 30 d.
Mokesčio subjekto kontaktinių duomenų pateikimo ar atnaujinimo terminas 2021 m. rugsėjo 30 d.
Pranešimo dėl BPM nedalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtų patronuojamųjų įmonių turto ir (arba) rizikos pozicijų neįtraukimo pateikimo terminas (jei taikytina) 2021 m. rugsėjo 30 d.
Pranešimo apie mokestinius veiksnius pateikimo terminas (jei taikytina) 2021 m. lapkričio 11 d.
Mokestinių veiksnių skelbimas (visų mokesčio subjektų) 2022 m. sausio mėn.
Pranešimų apie mokestį pateikimas 2022 m. gegužės mėn.
Mokėjimo terminas 2022 m. birželio mėn.

Kas turi mokėti mokestį?

Visi Europos bankų priežiūros sistemoje dalyvaujančiose šalyse įsteigti prižiūrimi bankai.

Mokesčio subjektai

Kaip apskaičiuojamas mokestis?

Konkreti kiekvieno banko mokėtina suma apskaičiuojama atsižvelgiant į banko svarbą ir rizikos profilį. Paprastai didesni bankai, kurių veikla susijusi su didesne rizika, moka didesnį mokestį.

Mokesčio apskaičiavimas

Kaip mokamas priežiūros mokestis

Priežiūros mokestis gali būti mokamas įvairiais būdais. Išsamesnė informacija pateikiama pranešime apie mokėtiną metinį mokestį.

Pranešimas apie mokėtiną sumą ir mokėjimas

Mokestiniai veiksniai – kas tai?

Mokestiniai veiksniai – tai metiniam priežiūros mokesčiui apskaičiuoti naudojami prižiūrimo banko duomenys.

Mokestiniai veiksniai

Ar pasikeitusi mano banko padėtis turės įtakos mano banko metinio priežiūros mokesčio dydžiui?

Pasikeitus banko padėčiai, pavyzdžiui, pasikeitus priežiūros statusui, panaikinus veiklos leidimą ar dėl susijungimo, gali keistis priežiūros mokesčio dydis.

Padėties pasikeitimas