Menu

Priežiūros mokesčiai

ECB savo išlaidas priežiūros uždaviniams ir funkcijoms vykdyti finansuoja visiems prižiūrimiems bankams taikydamas metinį mokestį.

Informacija šioje interneto svetainės skiltyje buvo atnaujinta atsižvelgiant į ECB reglamento dėl priežiūros mokesčių pakeitimus, įsigaliojusius 2020 m. sausio 1 d., ir kitus susijusius bendros mokesčių tvarkos pakeitimus.

Pagrindiniai pakeitimai:

  • Mažesnėms mažiau svarbioms įstaigoms taikoma minimalioji mokesčio dalis bus sumažinta per pusę. Kad ši sąlyga galėtų būti taikoma, mažiau svarbios įstaigos viso turto vertė turi neviršyti 1 mlrd. eurų aukščiausiu konsolidavimo lygmeniu.
  • Mokesčiai bus apskaičiuojami taikant ex post principą, atsižvelgiant į faktines išlaidas. Mokesčius už gruodžio 31 d. pasibaigusį 12 mėnesių mokestinį laikotarpį ECB surinks paskesnių metų antrąjį ketvirtį. Taigi mokesčiai už 2020 m. mokestinį laikotarpį bus renkami 2021 m. antrąjį ketvirtį.
  • Kiek bus įmanoma, ECB mokesčius apskaičiuos pagal turimus mokestinių veiksnių priežiūrinius duomenis – dėl to daugumai bankų nebereikės atskirai teikti duomenų.
  • Mokestį mokančio filialo visą turtą bus galima patvirtinti pateikiant vadovybės raštą vietoj auditoriaus patvirtinimo.
  • Pranešimai apie mokestį bus rengiami visomis oficialiosiomis ES kalbomis.

Viešos konsultacijos dėl priežiūros mokesčių sistemos pakeitimų

Pagrindinės datos
Mokesčio subjekto paskyrimo terminas (tik bankų grupėms) 2020 m. rugsėjo 30 d.
Mokesčio subjekto kontaktinių duomenų pateikimo ar atnaujinimo terminas 2020 m. rugsėjo 30 d.
Pranešimo dėl BPM nedalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtų patronuojamųjų įmonių turto ir (arba) rizikos pozicijų neįtraukimo pateikimo terminas (jei taikytina) 2020 m. rugsėjo 30 d.
Pranešimo apie mokestinius veiksnius pateikimo terminas (jei taikytina) 2020 m. lapkričio 11 d.
Mokestinių veiksnių skelbimas (visų mokesčio subjektų) 2021 m. sausio mėn.
Pranešimų apie mokestį pateikimas 2021 m. gegužės mėn.
Mokėjimo terminas 2021 m. birželio mėn.

Kas turi mokėti mokestį?

Visi dalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigti prižiūrimi bankai.

Mokesčio subjektas

Kaip apskaičiuojamas mokestis?

Konkreti kiekvieno banko mokėtina suma apskaičiuojama atsižvelgiant į banko svarbą ir rizikos profilį. Paprastai didesni bankai, kuriems būdinga didesnė rizika, moka didesnį mokestį.

Pasiskaičiuokite mokestį

Kaip mokamas priežiūros mokestis

Priežiūros mokestis gali būti mokamas įvairiais būdais. Išsamesnės informacijos pateikta pranešime apie mokėtiną metinį mokestį.

Pranešimas apie mokestį ir mokesčio mokėjimas

Mokestiniai veiksniai – kas tai?

Mokestiniai veiksniai – tai metiniam priežiūros mokesčiui apskaičiuoti naudojami prižiūrimo banko duomenys.

Mokestiniai veiksniai

Ar pasikeitusi mano banko padėtis turės įtakos mano metinio priežiūros mokesčio dydžiui?

Pasikeitus banko padėčiai, pavyzdžiui, pasikeitus priežiūros statusui, panaikinus veiklos leidimą ar dėl susijungimo, gali keistis priežiūros mokesčio dydis.

Padėties pasikeitimas