Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Milloin on syytä ilmoittaa väärinkäytöksestä?

Yhteisessä pankkivalvonnassa väärinkäytöksellä tarkoitetaan tilannetta, jossa jokin valvottava pankki, kansallinen valvontaviranomainen tai EKP itse toimii Euroopan unionin pankkivalvontasäädösten vastaisesti.

Jos epäilet väärinkäytöksen tapahtuneen, ilmoita epäilysi EKP:lle suojatulla ulkopuolisella ilmoitussivulla.

Alla olevissa ohjeissa kerrotaan, millaisia tietoja EKP:lle voi ilmoitussivulla toimittaa ja miten se tapahtuu. Lue myös tietosuojaseloste ja tärkeät oikeudelliset tiedot.

Kenelle väärinkäytöksestä ilmoitetaan?

Tee ilmoitus EKP:lle, jos

 • jokin EKP:n suoraan valvoma pankki (ns. valvottava yhteisö) toimii EU:n pankkivalvontasäädösten vastaisesti

tai

 • jokin kansallinen valvontaviranomainen tai EKP itse (ns. toimivaltainen viranomainen) toimii EU:n pankkivalvontasäädösten vastaisesti

tai

 • jokin kansallisen valvontaviranomaisen suoraan valvoma pankki rikkoo EKP:n päätöksiä tai asetuksia, joissa sille asetetaan velvoitteita suhteessa EKP:hen.

Tee ilmoitus kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos

 • väärinkäytösepäilyn kohteena olevan pankin suorasta valvonnasta vastaa kansallinen valvontaviranomainen eikä EKP
  Mitä pankkeja EKP valvoo?

tai

Mitkä ovat valvottavia yhteisöjä ja toimivaltaisia viranomaisia?

EU:n pankkivalvontasäädösten (YVM-kehysasetuksen) mukaan valvottavia yhteisöjä ovat

 • valvontamekanismiin osallistuvaan EU:n jäsenvaltioon sijoittautuneet luottolaitokset
 • valvontamekanismiin osallistuvaan EU:n jäsenvaltioon sijoittautuneet rahoitusalan holdingyhtiöt
 • valvontamekanismiin osallistuvaan EU:n jäsenvaltioon sijoittautuneet rahoitusalan sekaholdingyhtiöt
 • sivuliikkeet, jotka valvontamekanismiin osallistumattomaan EU:n jäsenvaltioon sijoittautunut luottolaitos on perustanut mekanismiin osallistuvaan jäsenvaltioon.

Toimivaltaisia viranomaisia ovat yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvien jäsenvaltioiden kansalliset valvontaviranomaiset (ns. kansalliset toimivaltaiset viranomaiset) ja EKP.

Valvottavien yhteisöjen luetteloista voit varmistaa, mitkä yhteisöt kuuluvat kansallisen valvontaviranomaisen ja mitkä EKP:n valvontaan. Luetteloita päivitetään säännöllisin väliajoin.

Mitä ovat EU:n pankkivalvontasäädökset?

EU:n pankkivalvontasäädöksiin on kirjattu luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaa koskevat säännöt. EKP soveltaa näitä sääntöjä hoitaessaan yhteisen valvontamekanismin perustana olevasta YVM-asetuksesta aiheutuvia valvontatehtäviään.

EU:n keskeiset pankkivalvontasäädökset ovat sellaisenaan sovellettavia asetuksia (esimerkiksi vakavaraisuusasetus).

EU:n pankkivalvontasäädökset voivat olla myös direktiivejä (kuten vakavaraisuusdirektiivi). Tällöin pankkivalvontasäädöksiksi katsotaan myös näiden direktiivien kansalliset täytäntöönpanosäädökset.

Jos asetuksissa annetaan jäsenvaltioille vaihtoehtoja, EU:n pankkivalvontasäädöksinä pidetään myös vaihtoehtojen käyttöä koskevaa kansallista lainsäädäntöä.

Pankkivalvontaa koskevat EKP:n asetukset (kuten YVM-kehysasetus) ja päätökset luetaan nekin EU:n pankkivalvontasäädöksiin.

EKP:n päätökset ja päätöksentekomenettelyt

Miten väärinkäytöksestä ilmoitetaan?

Väärinkäytöksestä ilmoitetaan erityisellä ilmoitussivulla. Ilmoitus tulee tehdä vilpittömin aikein, ja sille tulee olla riittävät perusteet. Vilpillisessä mielessä tehty ilmoitus voidaan katsoa rikokseksi. Tällöin EKP voi panna vireille oikeudenkäynnin kansallisessa tuomioistuimessa suojellakseen kaikkien asianosaisten mainetta ja oikeuksia.

Ilmoitussivu

Ilmoitussivulla annettavat tiedot käsittelee luottamuksellisesti EKP:n ulkopuolinen palveluntarjoaja EQS Group AG. Se ei pääse tarkastelemaan tietojen sisältöä (ks. englanninkielinen tietosuojalauseke).

Vaihe 1: Täytä verkkolomake.

 • Voit antaa tiedot millä tahansa EU:n virallisella kielellä.
 • Voit täyttää lomakkeen myös nimettömänä.
 • Toimita mahdollisimman tarkat ja täydelliset tiedot.

Vaihe 2: Lataa liiteasiakirjat (ohjeet alla).

Miten ilmoitukseen lisätään liiteasiakirjoja?

Väärinkäytösväitteiden tueksi on hyvä toimittaa liiteasiakirjoja. Perustelemattomia väitteitä sisältävät ilmoitukset voivat jäädä ilman jatkotoimia.

Lataa asiakirjat ilmoitussivulle valitsemalla lisättävät tiedostot ja napsauttamalla pyydettäessä lataa-painiketta (upload).

Jos teet ilmoituksen nimettömänä, muista poistaa tiedostoista tiedot, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa. Esimerkiksi tiedoston ominaisuuksissa voi näkyä nimesi asiakirjan tekijänä.

Millaisia tiedostoja ilmoitussivulle voi ladata?

Ilmoitussivulle voi ladata PDF-, Word-, Excel-, PowerPoint-, GIF- ja JPEG- tiedostoja, joiden enimmäiskoko on 10 MB.

Mihin viestikansiota (Inbox) käytetään?

Jokaiselle väärinkäytösilmoitukselle (myös nimettömille) luodaan oma viestikansio, jota voi käyttää ilmoitusta koskevaan suojattuun yhteydenpitoon.

Kansiosta voit tarkastaa ilmoituksesi tilan, ja sinne myös lähetetään mahdolliset lisätietopyynnöt. Siksi viestikansioon on hyvä kirjautua aika ajoin.

Miten viestikansioon kirjaudutaan?

Viestikansioon kirjaudutaan ilmoitussivulla ilmoitusnumeron ja salasanan avulla. Saat yksilöllisen ilmoitusnumeron, kun olet lähettänyt ilmoituksen, ja sen jälkeen sinun on luotava salasana.

Huom. Pidä ilmoitusnumero ja salasana tallessa. Jos jompikumpi katoaa tai unohtuu, et enää pääse kirjautumaan viestikansioon.

Miten väärinkäytösilmoitukset käsitellään?

Asiantuntijaryhmä arvioi väärinkäytösilmoituksen. Jos se katsoo ilmoituksen kuuluvan EKP:n tai jonkin kansallisen valvontaviranomaisen toimivaltaan, ilmoitus toimitetaan eteenpäin asiasta vastaavalle EKP:n yksikölle tai kansalliselle pankkivalvojalle.

Jos ilmoitus antaa aihetta jatkotoimiin, valvojat voivat esimerkiksi pyytää pankilta tietoja, tehdä pankissa tarkastuksen tai määrätä sille korjaavia toimenpiteitä tai seuraamuksia.

Salassapitosäännösten vuoksi EKP ei voi tiedottaa ilmoittajalle väärinkäytösilmoituksen aiheuttamista toimista. EKP:n saamista ilmoituksista ja niiden perusteella toteutetuista toimista julkaistaan kuitenkin vuosittain (ilman asianosaisten nimiä) tiivistelmä EKP:n pankkivalvonnan toimintakertomuksessa.

Salassapitovelvollisuus

Kaikki väärinkäytösilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja EU:n tietosuojasäädösten mukaisesti. EKP suojaa sekä ilmoitusten tekijöiden että väärinkäytöksistä syytettyjen henkilötiedot ja varmistaa heidän asianmukaisen suojelunsa.

Tietosuojalauseke (englanniksi)

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut