Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Mūsu pasākumi, reaģējot uz koronavīrusa pandēmiju

"Pretēji 2008. gada finanšu krīzei problēmas cēlonis šoreiz nav bankas. Taču mums jānodrošina, lai tās būtu daļa no risinājuma."

ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētājs Andrea Enria

ECB īsteno banku uzraudzības un monetārās politikas pasākumu kopumu, lai mazinātu koronavīrusa pandēmijas ietekmi uz euro zonas tautsaimniecību un sniegtu atbalstu visiem Eiropas iedzīvotājiem.

Nodrošināt kredītu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām

Bankām ir vitāli svarīga loma veselīgas tautsaimniecības veicināšanā, jo tās gādā, lai iedzīvotājiem un uzņēmumiem būtu pieejami ieguldījumiem nepieciešamie līdzekļi. Sakarā ar banku īpašo vietu tautsaimniecībā tām arī jāievēro konkrēti noteikumi, kas nodrošina, ka tās ir pietiekami stabilas, lai izturētu šokus. Pie šādiem noteikumiem pieder prasība, lai bankām būtu papildu līdzekļi – tā dēvētās kapitāla rezerves –, ko tās var izmantot grūtos laikos.

Mūsu krīzes atbalsta pasākumu ietvaros bankas tiek mudinātas izmantot savas kapitāla rezerves. Tādējādi atbrīvojas kapitāls 120 mljrd. euro apjomā. Bankas var izmantot šos līdzekļus, lai absorbētu krīzes rezultātā radušos zaudējumus vai izmantot tos, lai finansētu līdz 1.8 trlj. jaunu aizdevumu mājsaimniecībām un uzņēmumiem.

Tieši šādos apstākļos bankām jāizmanto savas rezerves. Tas palīdz nodrošināt, lai mājsaimniecībām un uzņēmumiem šajā grūtajā periodā joprojām būtu pieejams finansējums.

Paziņojums presei "ECB banku uzraudzības jomā, reaģējot uz koronavīrusu, nodrošina kapitāla un operacionālo pagaidu atbalstu" Uzraudzība – dziļāks ieskats. Kāpēc bankām nepieciešams kapitāls?

Mazināt banku riskus un vairot kreditēšanas kapacitāti

Bankām, izsniedzot aizdevumus, jāievēro zināmi noteikumi. Tās drīkst izsniegt aizdevumus tikai tad, ja uzskata, ka privātpersonas un uzņēmumi spēs tos atmaksāt.

Mēs arī prasām no bankām, lai tās rūpīgi uzraudzītu izsniegtos aizdevumus. Ja banka konstatē, ka klients varētu neatmaksāt kredītu, tai jāklasificē tas kā "ienākumus nenesošs" vai "slikts" kredīts un jāizveido speciāls uzkrājums ar to saistītajiem zaudējumiem. Ja šāda situācija tiešām izveidojas, bankas rīcībā paliek mazāk līdzekļu citu aizdevumu izsniegšanai.

Mēs saprotam, ka krīzes situācijā pat finansiāli stabiliem klientiem var rasties īslaicīgas problēmas ar parādu atmaksu. Lai izvairītos no situācijas, ka bankai pietrūkst līdzekļu, jo arvien lielāks skaits kredītu šādiem klientiem jāklasificē kā "ienākumus nenesoši" kredīti, bankas var elastīgāk klasificēt ar valsts garantijām nodrošinātus aizdevumus.

Esam piemērojuši arī mazāk stingras prasības attiecībā uz to, cik lieli uzkrājumi bankām jāveido, lai sagatavotos zaudējumiem no valdības nodrošinātiem kredītiem. Arī tādējādi atbrīvojas kapitāls mājsaimniecību un uzņēmumu kreditēšanai.

Paziņojums presei "ECB banku uzraudzības jomā, reaģējot uz koronavīrusu, nodrošina bankām lielāku elastīgumu" Uzraudzība – dziļāks ieskats. Kas ir ienākumus nenesošie kredīti (INK)? Paziņojums presei "ECB pagarina ieteikumu neizmaksāt dividendes līdz 2021. gada janvārim un izskaidro drošības rezervju atjaunošanas laika grafiku"

Palīdzēt bankām koncentrēt uzmanību uz vitāli nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu tautsaimniecībai

Uzraudzība palīdz nodrošināt nepārtrauktu finanšu sistēmas stabilitāti. Uzraudzības ietvaros bankām arī jāizpilda plašs prasību kopums. Krīzes apstākļos, kad daudzas bankas savā darbībā saskaras ar nopietnām problēmām, esam īstenojuši elastīgāku pieeju attiecībā uz termiņiem, kas bankām jāievēro, lai tās varētu koncentrēt uzmanību uz savu būtiskāko funkciju – mājsaimniecību un uzņēmumu kreditēšanu.

Lai to panāktu, mēs koriģējam uzraudzības ietvaros noteiktos termiņus, procesus un izpildes laikus atbilstoši katras bankas situācijai. Piemēram, mēs varam pārskatīt uzraudzītajās bankās veicamo pārbaužu norises laikus un pagarināt termiņus, kas tām noteikti pārbaužu laikā konstatēto trūkumu novēršanai.

Mēs arī esam īstenojuši pragmatisku pieeju uzraudzības pārbaudes un novērtējuma procesam (SREP). Mērķis bija nodrošināt ECB tiešā uzraudzībā esošo banku efektīvu un fokusētu novērtējumu, samazinot slogu salīdzinājumā ar normālu SREP ciklu. Tiek vērtēta banku spēja reaģēt uz pašreizējiem sarežģījumiem un būtiskie riski un ievainojamība saistībā ar koronavīrusa krīzi.

Paziņojums presei "ECB banku uzraudzības jomā, reaģējot uz koronavīrusu, nodrošina kapitāla un operacionālo pagaidu atbalstu" Kā notiek banku uzraudzība? Uzraudzības prioritātes SREP – Uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas process

Aicinām bankas dot savu ieguldījumu

Šī krīze ārkārtīgi smagi skar iedzīvotājus un uzņēmumus visā euro zonā. Mudinot bankas un banku akcionārus dot savu ieguldījumu krīzes seku novēršanā, esam aicinājuši bankas pagaidām neizmaksāt dividendes un neatpirkt akcijas, vai vismaz ierobežot dividenžu un prēmiju izmaksu. Tā vietā bankas tiek aicinātas izmantot iepriekš aprakstīto pasākumu rezultātā atbrīvojušos līdzekļus, lai absorbētu zaudējumus un izsniegtu aizdevumus euro zonas tautsaimniecībai. Tādējādi tās varēs kļūt par daļu no risinājuma.

Paziņojumi presei

ECB aicina bankas pārtraukt vai ierobežot dividenžu izmaksu līdz 2021. gada septembrim ECB aicina bankas vismaz līdz 2020. gada oktobrim neizmaksāt dividendes ECB pagarina ieteikumu neizmaksāt dividendes līdz 2021. gada janvārim un izskaidro drošības rezervju atjaunošanas laika grafiku

Palīdzēt tautsaimniecībai absorbēt šoku, veicot aktīvu iegādes un izsniedzot ilgtermiņa aizdevumus bankām

Krīzes apstākļos atbalstot tautsaimniecību, ECB īsteno arī monetārās politikas pasākumu kopumu, lai nodrošinātu, ka bankām un uzņēmumiem pieejami pietiekami līdzekļi.

Piemēram, mēs veicam vairāku veidu aktīvu iegādes 1850 mljrd. euro pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programmas (PĀAIP) ietvaros. Mēs iegādājamies obligācijas tieši no bankām. Tādējādi banku rīcībā ir vairāk līdzekļu, ko tās var aizdot mājsaimniecībām un uzņēmumiem. Mēs iegādājamies arī uzņēmumu obligācijas, nodrošinot tiem papildu kredītresursu avotu. Abi šie iegāžu veidi palīdz veicināt izdevumus un investīcijas, lai atbalstītu ekonomisko izaugsmi.

Mēs arī piedāvājam ilgtermiņa aizdevumus ar ļoti labvēlīgiem nosacījumiem tām bankām, kuras turpina izsniegt aizdevumus tiem, kam tie visvairāk nepieciešami. Mēs piemērojam mazāk stingras prasības aktīviem, ko bankas sniedz kā nodrošinājumu, saņemot šos kredītus, lai bankām pietiktu nodrošinājuma. Arī tādējādi tām tiek nodrošināta iespēja turpināt izsniegt kredītus.

Paziņojumi presei

Monetārās politikas lēmumi 2020. gada 10. decembrī ECB pagarina atbalsta pasākumus, nodrošinot aizdevumu mērķoperācijas bankām, kas kreditē reālo tautsaimniecību ECB pagarina pandēmijas ārkārtas ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas Monetārās politikas lēmumi 2020. gada 4. jūnijā ECB paziņo par pagaidu nodrošinājuma atvieglojumu pasākumu kopumu ECB paziņo par pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programmu (PĀAIP) 750 mljrd. euro apjomā ECB paziņo par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju (ITRMO III) nosacījumu atvieglošanu
PAPILDU INFORMĀCIJA

Uzziniet vairāk par līdzīgām tēmām

MONETĀRĀS POLITIKAS PASĀKUMI

ECB prezidente Kristīne Lagarda (Christine Lagarde) norādīja: "Ārkārtas apstākļos nepieciešami ārkārtas pasākumi. Mūsu atbildībai pret euro nav robežu". ECB ieviesusi virkni monetārās politikas pasākumu, lai mazinātu koronavīrusa pandēmijas ietekmi.

Uzziniet vairāk
Trauksmes celšana