Nasza odpowiedź na pandemię koronawirusa

Żeby złagodzić wpływ pandemii koronawirusa na gospodarkę strefy euro i pomóc społeczeństwu Europy, wprowadziliśmy pakiet środków z zakresu nadzoru bankowego i polityki pieniężnej.


„Tym razem – inaczej niż podczas kryzysu finansowego w roku 2008 – banki nie są źródłem problemu. Ale musimy zadbać o to, żeby mogły stać się częścią rozwiązania”.

Andrea Enria, przewodniczący Rady ds. Nadzoru EBC


Środki zastosowane dla wsparcia gospodarki strefy euro

Zapewnienie firmom i gospodarstwom domowym dostępu do kredytów bankowych

Zapewnienie firmom i gospodarstwom domowym dostępu do kredytów bankowych

Banki odgrywają żywotną rolę w utrzymaniu dobrego stanu gospodarki, ponieważ zapewniają obywatelom i firmom dostęp do środków finansowych na oszczędzanie i inwestycje. Ze względu na swoje szczególne miejsce w systemie gospodarczym muszą także przestrzegać określonych zasad, które mają im zapewnić odporność na szoki ekonomiczne. Jedna z tych zasad stanowi, że banki powinny mieć odłożone dodatkowe fundusze – tzw. bufory kapitałowe – na trudne czasy.

Kluczowym elementem naszych środków pomocy kryzysowej jest zachęcanie banków, żeby teraz sięgnęły do tych funduszy. W ten sposób uwolniłyby kapitał w wysokości 120 mld euro. Mogłyby wykorzystać te środki na pokrycie strat wynikających z kryzysu lub przeznaczyć je na sfinansowanie nowych kredytów dla firm i gospodarstw domowych – na łączną kwotę nawet 1,8 bln euro.

Bufory kapitałowe są przewidziane właśnie na takie okoliczności jak obecne. Mają sprawić, że w tym trudnym okresie firmy i gospodarstwa domowe nadal będą mieć dostęp do finansowania.

Ograniczenie ryzyka dla banków i zwiększenie ich potencjału kredytowego

Ograniczenie ryzyka dla banków i zwiększenie ich potencjału kredytowego

Przy udzielaniu kredytów banki muszą przestrzegać określonych zasad. Przede wszystkim powinny pożyczać pieniądze tylko osobom i firmom o dobrej zdolności kredytowej.

Należy także uważnie obserwować sytuację istniejących kredytów. Jeśli bank stwierdzi, że klient nie będzie w stanie spłacić zadłużenia, musi zakwalifikować kredyt jako zagrożony i utworzyć rezerwę na straty z tego tytułu. W rezultacie bankowi pozostanie mniej środków na udzielanie kolejnych kredytów.

Wiemy, że w czasie kryzysu nawet klienci w dobrej kondycji finansowej mogą mieć przejściowe problemy z obsługą zadłużenia. Chcemy uniknąć sytuacji, w której więcej kredytów udzielonych takim klientom zostanie uznanych za zagrożone, przez co w bankach wystąpi niedobór środków na nowe kredyty. Dlatego dajemy teraz bankom większą swobodę w klasyfikacji kredytów, które są gwarantowane przez państwo.

Mniej rygorystycznie podchodzimy także do wielkości rezerw, jakie banki muszą tworzyć na pokrycie strat z tytułu kredytów z gwarancją rządową. To pozwoli uwolnić dodatkowy kapitał na finansowanie gospodarstw domowych i firm.

Pomoc bankom w skupieniu uwagi na zaspokajaniu żywotnych potrzeb finansowych gospodarki

Pomoc bankom w skupieniu uwagi na zaspokajaniu żywotnych potrzeb finansowych gospodarki

Nadzór bankowy pomaga w utrzymaniu stabilności systemu finansowego. Pilnuje też, żeby banki spełniały obszerny zbiór wymogów. Jednak podczas kryzysu, gdy wiele banków ma poważne problemy operacyjne, dążymy do częściowego poluzowania obowiązujących harmonogramów, tak aby nadzorowane przez nas banki mogły się skupić na swojej żywotnej roli – udzielaniu kredytów firmom i gospodarstwom domowym.

W tym celu będziemy dostosowywać harmonogramy, procedury i terminy nadzoru do indywidualnej sytuacji poszczególnych banków. Rozważymy na przykład odroczenie nadchodzących kontroli oraz przedłużenie terminów na naprawę niedociągnięć wykrytych w poprzednich kontrolach.

W tym roku podchodzimy też pragmatycznie do procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP). Chcemy, żeby ocena banków nadzorowanych bezpośrednio przez EBC przebiegła sprawnie i była odpowiednio ukierunkowana, ale jednocześnie stanowiła dla banków mniejsze obciążenie niż podczas normalnego cyklu SREP. W tym roku będziemy analizować zdolność banków do sprostania bieżącym wyzwaniom oraz najistotniejsze ryzyka i podatność na zagrożenia związane z pandemią.

Zachęcanie banków do poniesienia części ciężaru

Zachęcanie banków do poniesienia części ciężaru

Obecny kryzys to niezwykle trudny czas dla ludzi i firm w całej strefie euro. Chcemy zachęcić banki i ich udziałowców do wzięcia na siebie części ciężaru kryzysu. Dlatego zwróciliśmy się do banków, żeby w czasie pandemii nie wypłacały dywidendy i nie skupowały własnych akcji. Zamiast tego wszystkie fundusze uwolnione dzięki opisanym wyżej środkom należy wykorzystać na pokrycie strat lub na kredyty dla gospodarki strefy euro. W ten sposób banki mogą stać się częścią rozwiązania obecnego problemu.

Pomoc gospodarce w amortyzacji szoku dzięki skupowi aktywów

Pomoc gospodarce w amortyzacji szoku dzięki skupowi aktywów i długoterminowemu kredytowi dla banków

Dla wsparcia gospodarki w czasie kryzysu EBC wprowadził także pakiet środków w zakresie polityki pieniężnej, który ma sprawić, że banki i przedsiębiorstwa będą dysponować wystarczającymi funduszami.

Po pierwsze: nabywamy różnego rodzaju papiery wartościowe w ramach nadzwyczajnego programu skupu aktywów w czasie pandemii, na który przeznaczyliśmy 1350 mld euro. Na przykład kupujemy obligacje bezpośrednio od banków, dostarczając w ten sposób więcej środków na kredyty dla gospodarstw domowych i firm. Skupujemy również obligacje przedsiębiorstw, co stanowi dla nich dodatkowe źródło kredytu. Oba rodzaje skupu przyczyniają się do pobudzenia konsumpcji i inwestycji, a w efekcie – wspierają wzrost gospodarczy.

Po drugie: udostępniamy bankom długoterminowy kredyt na bardzo korzystnych warunkach, żeby podtrzymać napływ finansowania bankowego do podmiotów, które tego najbardziej potrzebują. Stosujemy przy tym mniej surowe zasady co do rodzaju aktywów składanych przez banki jako zabezpieczenie tego kredytu, czyli dopuszczamy szerszy wachlarz zabezpieczeń. To także pomaga w podtrzymaniu akcji kredytowej.


Aktualności na temat pandemii

25 November 2020
Yves Mersch: Interview with Financial Times
Interview with Yves Mersch, Member of the Executive Board of the ECB and Vice-Chair of the Supervisory Board of the ECB, conducted by Martin Arnold on 23 November 2020
18 November 2020
Good governance in times of crisis
18 November 2020
COVID-19: the impact on Europe’s smaller banks
17 November 2020
Kerstin af Jochnick: COVID-19: recovery and regulatory response
Conversation between Kerstin af Jochnick, Member of the Supervisory Board of the ECB, and Tim Adams, President and CEO of the Institute of International Finance (IIF), at the IIF 7th Annual European Banking Union Colloquium
4 November 2020
Elizabeth McCaul: Out of the past, into the future: Transatlantic views on the next stage for European banking supervision
Keynote speech by Elizabeth McCaul, Member of the Supervisory Board of the ECB at the European Institute of Financial Regulation (EIFR) Webinar on “Banking Supervision in Europe: a US perspective”

Wszystkie publikacje o pandemii


Gdzie można uzyskać więcej informacji?

Jesteśmy tu, żeby Was wspierać. Można zadawać nam pytania pod adresem info@ecb.europa.eu.