Menu

Vår respons på coronapandemin

ECB har vidtagit ett antal banktillsynsåtgärder och penningpolitiska åtgärder för att mildra coronapandemins effekter på ekonomin i euroområdet samt för att stödja alla europeiska medborgare.


”Till skillnad från finanskrisen 2008 är det nu inte bankerna som är källan till problemet. Men vi måste se till att de kan vara en del av lösningen.”

Andrea Enria, ordförande för ECB:s tillsynsnämnd


Våra åtgärder för att stödja euroområdets ekonomi

Säkerställa att företag och hushåll kan få lån

Säkerställa att företag och hushåll kan få lån

Banker spelar en viktig roll för att stödja en sund ekonomi genom att se till att medborgare och företag har tillgång till de medel de behöver för att spara och investera. Eftersom bankerna har en särställning i ekonomin måste de också följa särskilda regler för säkerställa att de är tillräckligt solida för att stå emot chocker. Enligt en av dessa regler ska banker hålla extra kapital, s.k. kapitalbuffertar, för dåliga tider.

En viktig del i våra krishanteringsåtgärder är att uppmuntra bankerna att använda sina kapitalbuffertar nu. Därigenom frigörs kapital för 120 miljarder euro. Bankerna kan använda dessa medel för att absorbera krisrelaterade förluster, eller öronmärka dem, för att finansiera upp till 1 800 miljarder euro i nya lån till hushåll och företag.

Det är exakt i tider som dessa som banker bör använda sina buffertar. Detta bidrar till att säkerställa att hushåll och företag fortsatt har tillgång till finansiering under denna svåra period.

Reducera bankernas risker och öka deras utlåningskapacitet

Reducera bankernas risker och öka deras utlåningskapacitet

Banker måste följa regler för de lån de beviljar. De ska bara låna ut om de bedömer att människor och företag kommer att kunna betala tillbaka.

Vi kräver också att bankerna ska hålla ett vakande öga på de lån de beviljat. När en bank fastställer att en kund sannolikt inte betalar tillbaka ett lån klassificerar banken lånet som ”nödlidande” eller som ”osäkert”, och pengar ska sättas av för möjliga förluster. Om denna situation inträffar har banken mindre tillgängliga medel för att bevilja nya lån.

Vi förstår att även finansiellt solida kunder kan ha temporära problem att betala tillbaka sina lån i en krissituation. Men detta ska inte leda till att en bank saknar medel till följd av att en större andel lån till sådana kunder har klassificerats som nödlidande. Därför har bankerna fått mer flexibilitet när de klassificerar lån som backas upp av offentliga garantier.

Vi har även varit mindre strikta med hur mycket bankerna måste sätta av för eventuella förluster på statligt garanterade lån. Därmed frigörs mer kapital för lån till företag och hushåll.

Hjälpa banker att fokusera på vital utlåning till ekonomin

Hjälpa banker att fokusera på vital utlåning till ekonomin

Tillsyn bidrar till att det finansiella systemet förblir stabilt Med tillsynen ska bankerna uppfylla en rad krav. Mitt i en kris, när många banker har allvarliga problem, har vi lättat på vissa av de tidsplaner som banker under tillsyn ska följa. Detta gör vi så att de kan fokusera på sin vitala funktion, dvs. att bevilja lån till hushåll och företag.

Vi ändrar alltså de tidsscheman, förfaranden och tidsfrister som fastställts av tillsynen beroende på läget för varje bank. Vi kan exempelvis skjuta upp kommande inspektioner i banker under tillsyn samt förlänga deras tidsfrister för att korrigera brister som upptäckts under tidigare inspektioner.

Vi har också antagit ett pragmatiskt tillvägagångssätt i översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP). Målet har varit att se till att en effektiv och fokuserad bedömning kan göras av de banker som står under direkt tillsyn av ECB men samtidigt minska bördan jämfört med normala ÖUP-cykler. Fokus ligger på att utvärdera bankers möjligheter att reagera på de aktuella utmaningarna och på de mest väsentliga riskerna och sårbarheterna i den situation som uppstår i samband med coronaviruset.

Uppmuntra bankerna att göra sin del

Uppmuntra bankerna att göra sin del

Denna kris är mycket svår för människor och företag i euroområdet. För att uppmuntra bankerna och deras aktieägare att göra sin del har vi bett bankerna att för närvarande inte betala ut utdelningar eller köpa tillbaka aktier, eller åtminstone att begränsa utdelningar och bonusar. Istället bör bankerna använda medel som frigörs genom ovanstående åtgärder till att absorbera förluster eller bevilja lån till ekonomin i euroområdet. På så vis blir de en del av lösningen.

Hjälpa ekonomin att absorbera chocken genom tillgångsköp

Hjälpa ekonomin att absorbera chocken genom tillgångsköp och långfristiga lån till banker

För att stödja ekonomin under krisen har ECB även lanserat ett paket med penningpolitiska åtgärder i syfte att säkerställa att banker och företag förfogar över tillräckliga medel.

Vi kommer exempelvis att fortsätta med våra köp av olika tillgångar inom ramen för det 1 850 miljarder euro stora PEPP-programmet (stödköpsprogram föranlett av pandemin). Vi köper t.ex. obligationer direkt från bankerna. På så vis frigör vi mer medel för bankerna som de kan låna ut till hushåll eller företag. Vi köper även företagsobligationer och ger dem en ytterligare kreditkälla. Båda typerna av köp hjälper till att främja mer konsumtion och investeringar i syfte att bidra till ekonomisk tillväxt.

Vi erbjuder bankerna även långfristiga lån till mycket gynnsamma villkor så att de kan fortsätta att låna ut till dem som behöver det mest. Vi använder mindre strikta regler för de tillgångar som bankerna lämnar som försäkring, eller ”säkerhet” för dessa lån så att bankerna ska ha tillräckligt med säkerheter. Även detta bidrar till att de kan fortsätta att låna ut.


Söker du senaste nytt om coronaviruset?

14 October 2021
Andrea Enria: Hearing at the European Parliament’s Economic and Monetary Affairs Committee
Introductory statement by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB
5 October 2021
Edouard Fernandez-Bollo: ECB Banking Supervision’s post-pandemic priorities – the way forward
Keynote address by Edouard Fernandez-Bollo, Member of the Supervisory Board of the ECB, at the SmithNovak Global NPL Summit
9 September 2021
Andrea Enria: How can we make the most of an incomplete banking union?
Speech by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the Eurofi Financial Forum
8 September 2021
Elizabeth McCaul: The final leap: implementing the Basel III reforms in Europe
Speech by Elizabeth McCaul, Member of the Supervisory Board of the ECB, at the Working Group Financial Services hosted by Kangaroo Group on “Finalization of the Basel III Framework - a view from the BCBS”
8 September 2021
Kerstin af Jochnick: European banks – how have they coped with the crisis and what lies ahead?
Speech by Kerstin af Jochnick, Member of the Supervisory Board of the ECB, at the Handelsblatt Banking Summit 2021

Se allt som publicerats om coronaviruset


Vill du veta mer?

Vi arbetar för dig. Kontakta oss gärna via info@ecb.europa.eu om du har fler frågor.