Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vår respons på coronapandemin

”Till skillnad från finanskrisen 2008 är det nu inte bankerna som är källan till problemet. Men vi måste se till att de kan vara en del av lösningen.”

Andrea Enria, ordförande för ECB:s tillsynsnämnd

ECB har vidtagit ett antal banktillsynsåtgärder och penningpolitiska åtgärder för att mildra coronapandemins effekter på ekonomin i euroområdet samt för att stödja alla europeiska medborgare.

Säkerställa att företag och hushåll kan få lån

Banker spelar en viktig roll för att stödja en sund ekonomi genom att se till att medborgare och företag har tillgång till de medel de behöver för att investera. Eftersom bankerna har en särställning i ekonomin måste de också följa särskilda regler för att säkerställa att de är tillräckligt solida för att stå emot chocker. Enligt en av dessa regler ska banker hålla extra kapital, s.k. kapitalbuffertar, för dåliga tider.

En viktig del i våra krishanteringsåtgärder är att uppmuntra bankerna att använda sina kapitalbuffertar nu. Därigenom frigörs kapital för 120 miljarder euro. Bankerna kan använda dessa medel för att absorbera krisrelaterade förluster, eller öronmärka dem för att finansiera upp till 1 800 miljarder euro i nya lån till hushåll och företag.

Det är exakt i tider som dessa som banker bör använda sina buffertar. Detta bidrar till att säkerställa att hushåll och företag fortsatt har tillgång till finansiering under denna svåra period.

Pressmeddelande: ECB:s banktillsyn ger temporära kapital- och driftslättnader som respons på coronaviruset (finns enbart på engelska) Tillsyn. Hur fungerar det?: Varför behöver banker hålla kapital?

Reducera bankernas risker och öka deras utlåningskapacitet

Banker måste följa regler för de lån de beviljar. De ska bara låna ut om de bedömer att människor och företag kommer att kunna betala tillbaka.

Vi kräver också att bankerna ska hålla ett vakande öga på de lån de beviljat. När en bank fastställer att en kund sannolikt inte betalar tillbaka ett lån klassificerar banken lånet som ”nödlidande” eller som ”osäkert”, och pengar ska sättas av för möjliga förluster. Om denna situation inträffar har banken mindre tillgängliga medel för att bevilja nya lån.

Vi förstår att även finansiellt solida kunder kan ha temporära problem att betala tillbaka sina lån i en krissituation. Men detta ska inte leda till att en bank saknar medel till följd av att en större andel lån till sådana kunder har klassificerats som nödlidande. Därför har bankerna fått mer flexibilitet när de klassificerar lån som backas upp av offentliga garantier.

Vi har även varit mindre strikta med hur mycket bankerna måste sätta av för eventuella förluster på statligt garanterade lån. Därmed frigörs mer kapital för lån till hushåll och företag.

Pressmeddelande: ECB:s banktillsyn ger bankerna ytterligare flexibilitet som reaktion på coronaviruset (finns enbart på engelska) Tillsyn. Hur fungerar det?: Vad är nödlidande lån? Pressmeddelande: ECB förlänger rekommendation att inte betala ut utdelningar förrän den 21 januari 2021 och förtydligar tidslinje för att återställa buffertar (finns enbart på engelska)

Hjälpa banker att fokusera på vital utlåning till ekonomin

Tillsyn bidrar till att det finansiella systemet förblir stabilt. Med tillsynen ska bankerna uppfylla en rad krav. Mitt i en kris, när många banker har allvarliga problem, har vi lättat på vissa av de tidsplaner som banker under tillsyn ska följa. Detta gör vi så att de kan fokusera på sin vitala funktion, dvs. att bevilja lån till hushåll och företag.

Vi ändrar alltså de tidsscheman, förfaranden och tidsfrister som fastställts av tillsynen beroende på läget för varje bank. Vi kan exempelvis skjuta upp kommande inspektioner i banker under tillsyn samt förlänga deras tidsfrister för att korrigera brister som upptäckts under tidigare inspektioner.

Vi har även antagit ett pragmatiskt tillvägagångssätt i översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP). Målet har varit att se till att en effektiv och fokuserad bedömning kan göras av de banker som står under direkt tillsyn av ECB men samtidigt minska bördan jämfört med normala ÖUP-cykler. Fokus ligger på att utvärdera bankers möjligheter att reagera på de aktuella utmaningarna och på de mest väsentliga riskerna och sårbarheterna i den situation som uppstår i samband med coronaviruset.

Pressmeddelande: ECB:s banktillsyn tillhandahåller temporära kapital- och driftslättnader som respons på coronaviruset (finns enbart på engelska) Hur fungerar banktillsyn? Tillsynsprioriteringar ÖUP: Översyns- och utvärderingsprocessen

Uppmuntra bankerna att göra sin del

Denna kris är mycket svår för människor och företag i euroområdet. För att uppmuntra bankerna och deras aktieägare att göra sin del har vi bett bankerna att i nuläget inte betala ut utdelningar eller köpa tillbaka aktier under pandemin – eller att åtminstone begränsa utdelningar och bonusar. Istället bör bankerna använda medel som frigörs genom ovanstående åtgärder till att absorbera förluster eller bevilja lån till ekonomin i euroområdet. På så vis blir de en del av lösningen.

Pressmeddelanden

ECB uppmanar bankerna att avstå från eller begränsa utdelningar till och med september 2021 (finns enbart på engelska) ECB uppmanar bankerna att inte betala utdelningar fram till åtminstone oktober 2020 (finns enbart på engelska) ECB förlänger rekommendationen att inte betala utdelningar fram till januari 2021 och förtydligar tidslinjen för att återställa buffertar (finns enbart på engelska)

Hjälpa ekonomin att absorbera chocken genom tillgångsköp och långfristiga lån till banker

För att stödja ekonomin under krisen har ECB även lanserat ett paket med penningpolitiska åtgärder i syfte att säkerställa att banker och företag förfogar över tillräckliga medel.

Vi kommer exempelvis att fortsätta med våra köp av olika tillgångar inom ramen för det 1 850 miljarder euro stora PEPP-programmet (stödköpsprogram föranlett av pandemin). Vi köper t.ex. obligationer direkt från bankerna. På så vis frigör vi mer medel för bankerna som de kan låna ut till hushåll eller företag. Vi köper även företagsobligationer och ger dem en ytterligare kreditkälla. Båda typerna av köp främjar mer konsumtion och investeringar i syfte att bidra till ekonomisk tillväxt.

Vi erbjuder bankerna även långfristiga lån till mycket gynnsamma villkor så att de kan fortsätta att låna ut till dem som behöver det mest. Vi tillämpar mindre strikta regler för de tillgångar som bankerna lämnar som försäkring, eller ”säkerhet”, för dessa lån så att bankerna ska ha tillräckligt med säkerheter. Även detta bidrar till att de kan fortsätta att låna ut.

Pressmeddelanden

Penningpolitiska beslut den 10 december 2020 ECB förlänger stödet via riktad utlåning till banker som lånar ut till den reala ekonomin (finns enbart på engelska) ECB förlänger långfristiga refinansieringstransaktioner med anledning av pandemin (finns enbart på engelska) Penningpolitiska beslut den 4 juni 2020 ECB tillkännager paket med temporära lättnadsåtgärder för säkerheter (finns enbart på engelska) ECB tillkännager stödköpsprogram föranlett av pandemin på 750 miljarder euro (PEPP-programmet) (finns enbart på engelska) ECB tillkännager villkorslättnader för riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO III) (finns enbart på engelska)
SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll

PENNINGPOLITISKA ÅTGÄRDER

Som ECB:s ordförande Christine Lagarde har sagt: ”Ovanliga tider kräver ovanliga åtgärder. Vårt åtagande för euron känner inga gränser.” ECB har infört ett antal penningpolitiska åtgärder mildra coronapandemins effekter.

Ta reda på mer
Visselblåsning