Vår respons på coronapandemin

ECB har vidtagit ett antal banktillsynsåtgärder och penningpolitiska åtgärder för att mildra coronapandemins effekter på ekonomin i euroområdet samt för att stödja alla europeiska medborgare.


”Till skillnad från finanskrisen 2008 är det nu inte bankerna som är källan till problemet. Men vi måste se till att de kan vara en del av lösningen.”

Andrea Enria, ordförande för ECB:s tillsynsnämnd


Våra åtgärder för att stödja euroområdets ekonomi

Säkerställa att företag och hushåll kan få lån

Säkerställa att företag och hushåll kan få lån

Banker spelar en viktig roll för att stödja en sund ekonomi genom att se till att medborgare och företag har tillgång till de medel de behöver för att spara och investera. Eftersom bankerna har en särställning i ekonomin måste de också följa särskilda regler för att säkerställa att de är tillräckligt solida för att stå emot chocker. Enligt en av dessa regler ska banker hålla extra kapital, s.k. kapitalbuffertar, för dåliga tider.

En viktig del i våra krishanteringsåtgärder är att uppmuntra bankerna att använda sina kapitalbuffertar nu. Därigenom frigörs kapital för 120 miljarder euro. Bankerna kan använda dessa medel för att absorbera krisrelaterade förluster, eller öronmärka dem för att finansiera upp till 1 800 miljarder euro i nya lån till hushåll och företag.

Det är exakt i tider som dessa som banker bör använda sina buffertar. Detta ska bidra till att säkerställa att hushåll och företag fortsatt har tillgång till finansiering under denna svåra period.

Reducera bankernas risker och öka deras utlåningskapacitet

Reducera bankernas risker och öka deras utlåningskapacitet

Banker måste följa regler för de lån de beviljar. De ska bara låna ut om de bedömer att människor och företag kommer att kunna betala tillbaka.

Vi kräver också att bankerna ska hålla ett vakande öga på de lån de beviljat. När en bank fastställer att en kund sannolikt inte betalar tillbaka ska lånet klassificeras som ”nödlidande” eller som ”osäkert” och pengar ska sättas av för möjliga förluster. Om denna situation inträffar har banken mindre tillgängliga medel för att bevilja nya lån.

Vi förstår att även finansiellt solida kunder kan ha temporära problem att betala tillbaka sina lån i en krissituation. Men att en större andel lån klassificerats som nödlidande ska inte leda till att en bank saknar medel. Därför får bankerna nu mer flexibilitet när de klassificerar lån som backas upp av offentliga garantier.

Vi är även mindre strikta med hur mycket bankerna måste sätta av för eventuella förluster på statligt garanterade lån. Därmed frigörs mer kapital för lån till företag och hushåll.

Hjälpa banker att fokusera på vital utlåning till ekonomin

Hjälpa banker att fokusera på vital utlåning till ekonomin

Tillsyn bidrar till att det finansiella systemet är stabilt. Med tillsynen ska bankerna uppfylla en rad krav. Mitt i en kris när många banker har allvarliga problem planerar vi att lätta på vissa av de tidsplaner som banker under tillsyn ska följa. Detta gör vi så att de kan fokusera på sin vitala uppgift, dvs. att bevilja lån till hushåll och företag.

Vi ändrar alltså de tidsscheman, förfaranden och tidsfrister som fastställts av tillsynen utifrån varje banks situation. Dessutom överväger vi t.ex. att skjuta upp kommande inspektioner i banker under tillsyn samt förlänga deras tidsfrister för att korrigera brister som upptäckts under tidigare inspektioner.

Uppmuntra bankerna att göra sin del

Uppmuntra bankerna att göra sin del

Denna kris slår hårt mot människor och företag i euroområdet. För att uppmuntra bankerna och deras aktieägare att göra sin del har vi bett bankerna att inte göra utdelningar eller köpa tillbaka aktier under pandemin. Istället bör de använda alla medel som frigörs genom ovanstående åtgärder till att absorbera förluster eller bevilja lån till ekonomin i euroområdet. På så vis blir de en del av lösningen.

Hjälpa ekonomin att absorbera chocken genom tillgångsköp

Hjälpa ekonomin att absorbera chocken genom tillgångsköp och långfristiga lån till banker

För att stödja ekonomin under krisen har ECB även lanserat ett paket med penningpolitiska åtgärder så att banker och företag ska ha tillräckliga medel.

Exempelvis görs förvärv inom PEPP (stödköpsprogram föranlett av pandemin), som har en total omfattning på 1 350 miljarder euro. Vi köper t.ex. obligationer direkt från bankerna. På så vis frigör vi mer medel för bankerna som de kan låna ut till hushåll och företag. Vi köper även företagsobligationer, vilket ger en ytterligare kreditkälla. Båda typerna av köp främjar mer konsumtion och investeringar i syfte att bidra till ekonomisk tillväxt.

Vi erbjuder bankerna även långfristiga lån till mycket gynnsamma villkor så att de kan fortsätta att låna ut till dem som behöver det mest. Vi använder mindre strikta regler för de tillgångar som bankerna lämnar som försäkring eller ”säkerhet” för dessa lån så att bankerna ska ha tillräckligt med säkerheter. Även detta bidrar till att de kan fortsätta att låna ut.


Söker du senaste nytt om coronaviruset?

7 July 2020
Kerstin af Jochnick: Supervising the new normal
Blog post by Kerstin af Jochnick, Member of the Supervisory Board of the ECB
25 June 2020
Yves Mersch: The World Economy Transformed
Remarks by Yves Mersch, Member of the Executive Board of the ECB and Vice-Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the Reinventing Bretton Woods Committee Webinar Series
22 June 2020
Pentti Hakkarainen: Completing the banking and capital market union under new circumstances
Impulse by Pentti Hakkarainen, Member of the Supervisory Board of the ECB, Frankfurt Finance Summit
17 June 2020
Andrea Enria: ECB Banking Supervision’s approach to climate risks
Keynote speech by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the European Central Bank Climate and Environmental Risks Webinar
12 June 2020
Andrea Enria: Introductory Statement
Introductory statement by Andrea Enria, Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the virtual meeting of the European CFO Network organised by UniCredit Group

Se allt som publicerats om coronaviruset


Vill du veta mer?

Vi arbetar för dig. Kontakta oss gärna via info@ecb.europa.eu om du har fler frågor.