Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Vnútroštátne právomoci, ktoré vykonáva ECB

Väčšina právomocí ECB v oblasti dohľadu, napríklad podľa nariadenia o jednotnom mechanizme dohľadu a smernice a nariadenia o kapitálových požiadavkách, je založená na právnych predpisoch EÚ. ECB tieto právomoci uplatňuje voči všetkým významným bankám, na ktoré sa vzťahuje európsky bankový dohľad. ECB okrem toho vykonáva určité právomoci udelené vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktoré nie sú výslovne uvedené v práve EÚ. Tieto vnútroštátne právomoci nie sú harmonizované na európskej úrovni a vzťahujú sa len na banky v krajine, v ktorej sa uplatňujú vnútroštátne právne predpisy.

Vnútroštátne právomoci môžu zahŕňať právomoc schvaľovať:

  • fúzie bánk
  • nadobudnutie alebo predaj aktív a pasív
  • zmeny stanov bánk
  • externé zabezpečovanie činností (outsourcing)
  • podnikanie v tretích krajinách
Úplný zoznam vnútroštátnych právomocí, ktoré v súčasnosti vykonáva ECB

Banky pod priamym dohľadom ECB musia ECB predkladať všetky žiadosti a oznámenia, na ktoré sa tieto právomoci vzťahujú (viac v časti „oznámenie o vstupnom bode“). ECB následne predmetnej banke vydá rozhodnutie dohľadu, ktorým plánovanú operáciu povolí alebo voči nej vznesie námietku. V niektorých prípadoch, ak orgán dohľadu v stanovej lehote námietku nevznesie, považuje sa to za implicitný súhlas. V takom prípade ECB rozhodnutie dohľadu vydať nemusí. Vnútroštátne právne predpisy môžu obsahovať aj ďalšie požiadavky na banky a osobitné kritériá na hodnotenie orgánmi dohľadu.

Oznámenie o vstupnom bode

Aktuálne informácie o konkrétnych témach

Právomoci týkajúce sa krytých dlhopisov

Pri zaslaní oznámenia o vstupnom bode na podávanie žiadostí a oznámení, ktoré banky dostali v v roku 2017, bola otázka jednoznačného vymedzenia právomocí medzi ECB a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v súvislosti s emisiou krytých dlhopisov ešte predmetom diskusie. V roku 2018 ECB v spolupráci s Európskou komisiou túto otázku bližšie špecifikovala takto:

ECB je oprávnená rozhodovať o všeobecnom povolení na vydávanie krytých dlhopisov vždy, keď je to ustanovené vo vnútroštátnom práve.

V krajinách, v ktorých sa okrem všeobecnej bankovej licencie na emisiu krytých dlhopisov vyžaduje aj všeobecné povolenie (napr. Belgicko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Luxembursko a Rakúsko), o vydaní povolenia rozhoduje ECB. Právomoc ECB v tejto oblasti súvisí s jej výlučnou právomocou udeľovať povolenia v rámci spoločných postupov významným a menej významným úverovým inštitúciám (s výnimkou Belgicka). Úverové inštitúcie, ktoré majú v úmysle požiadať o všeobecné povolenie na emisiu krytých dlhopisov, svoju žiadosť predkladajú príslušnému vnútornému orgánu v súlade s postupom udeľovania povolení na výkon činnosti úverovej inštitúcie.

V krajinách, v ktorých je emisia krytých dlhopisov súčasťou všeobecnej bankovej licencie, uvedené objasnenie nemá za následok žiadny presun právomocí medzi ECB a príslušným vnútroštátnym orgánom. Príslušné vnútroštátne orgány majú zároveň naďalej výhradnú právomoc schvaľovať jednotlivé emisné programy a emisie krytých dlhopisov a vykonávať priebežný dohľad nad krytými dlhopismi.

Všetky stránky v tejto sekcii

Whistleblowing