Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Национални правомощия, упражнявани от ЕЦБ

Голямата част от надзорните правомощия на ЕЦБ, като например предвидените в Регламента за ЕНМ, Директивата за капиталовите изисквания и Регламента за капиталовите изисквания, се основават на правото на ЕС. ЕЦБ прилага тези правомощия спрямо всички значими банки под европейски банков надзор. Освен това тя упражнява известни правомощия, предвидени от националното право, които не са изрично посочени в правото на ЕС. Тези национални правомощия не са хармонизирани на европейско равнище и обхващат само банките в държавата, където се прилага съответното национално законодателство.

Националните правомощия могат да включват правомощието да одобрява:

  • сливания на банки
  • придобиване или продажба на активи или пасиви
  • изменения в уставите на банки
  • възлагане на проекти на външни изпълнители
  • операции в трети държави
Пълен списък на националните правомощия, упражнявани понастоящем от ЕЦБ

Обичайно банките под прекия надзор на ЕЦБ трябва да изпращат до нея всички искания, заявления или уведомления, свързани с тези правомощия (вижте изпратеното до банките „писмо относно точка за достъп“). ЕЦБ от своя страна издава надзорно решение до съответната банка, в която одобрява или възразява срещу заплануваната операция. В някои случаи, ако надзорният орган не представи възражения в определен срок, това се счита за негласно одобрение. В тези случаи не е необходимо ЕЦБ да издава надзорно решение. Възможно е в националното законодателство да са разписани подробно допълнителни изисквания към банките и конкретни критерии за надзорната оценка.

Писмо относно точка за достъп

Актуализирана информация по конкретни теми

Правомощия, свързани с обезпечени облигации

През 2017 г., когато писмото относно точка за достъп бе изпратено до банките, все още предстоеше изясняване на разграничението на компетенциите между ЕЦБ и националните компетентни органи (НКО) по отношение на емитирането на обезпечени облигации. През 2018 г. ЕЦБ в сътрудничество с Европейската комисия представи пояснения по темата, както следва:

ЕЦБ е компетентна да взема решения за общото разрешение за емитиране на обезпечени облигации, когато това е предвидено в националното законодателство.

В държавите, където се изисква общо разрешение за емитиране на обезпечени облигации в добавка към лиценза за извършване на банкова дейност (например Австрия, Белгия, Кипър, Естония, Финландия, Франция, Ирландия и Люксембург), решение относно разрешението взема ЕЦБ. Компетентността на ЕЦБ в тази област е свързана с нейната изключителна компетентност да издава лицензи за извършване на дейност на кредитна институция в рамките на общите процедури, на значими и по-малко значими кредитни институции (освен в Белгия). Съответно кредитните институции, които възнамеряват да подадат заявление за общо разрешение за емитиране на обезпечени облигации, следва да го представят пред своя НКО съгласно процедурата за издаване на лиценз за извършване на дейност на кредитна институция.

В държавите, където дейността по емитиране на обезпечени облигации попада в обхвата на общия лиценз за извършване на дейност на кредитна институция, горното пояснение не води до прехвърляне на компетенции между ЕЦБ и НКО. НКО запазват своята изключителна компетентност да одобряват отделни програми за емитиране или емисии на обезпечени облигации и да извършват текущия надзор над такива облигации.

Всички страници в този раздел

Whistleblowing