Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Εθνικές εξουσίες που ασκεί η ΕΚΤ

Οι περισσότερες από τις εποπτικές εξουσίες της ΕΚΤ, όπως αυτές που προβλέπονται στον κανονισμό ΕΕΜ ή στην οδηγία και στον κανονισμό για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, βασίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ. Η ΕΚΤ εφαρμόζει αυτές τις εξουσίες σε όλες τις σημαντικές τράπεζες που υπόκεινται στην ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία. Επιπλέον, η ΕΚΤ ασκεί ορισμένες εξουσίες που της εκχωρούνται από την εθνική νομοθεσία, οι οποίες δεν αναφέρονται ρητώς στη νομοθεσία της ΕΕ. Αυτές οι εθνικές εξουσίες δεν είναι εναρμονισμένες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και καλύπτουν μόνο τις τράπεζες στη χώρα όπου εφαρμόζεται η αντίστοιχη εθνική νομοθεσία.

Οι εθνικές εξουσίες μπορεί να περιλαμβάνουν την εξουσία έγκρισης:

  • συγχωνεύσεων τραπεζών
  • απόκτησης ή πώλησης στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού
  • τροποποιήσεων στο καταστατικό των τραπεζών
  • εξωτερικής ανάθεσης έργων
  • δραστηριοτήτων σε τρίτες χώρες
Πλήρης κατάλογος των εθνικών εξουσιών που ασκεί επί του παρόντος η ΕΚΤ

Οι τράπεζες που εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ κανονικά πρέπει να υποβάλλουν στην ΕΚΤ κάθε αίτημα, αίτηση ή γνωστοποίηση σε σχέση με αυτές τις εξουσίες (βλ. την «επιστολή σχετικά με το σημείο εισόδου» που αποστέλλεται στις τράπεζες). Στη συνέχεια, η ΕΚΤ εκδίδει εποπτική απόφαση με αποδέκτη την αντίστοιχη τράπεζα στην οποία δίνει άδεια ή εκφράζει την αντίρρησή της όσον αφορά τη σχεδιαζόμενη δραστηριότητα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αν η εποπτική αρχή δεν διατυπώσει αντίρρηση εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, θεωρείται ότι έχει δοθεί σιωπηρή έγκριση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ΕΚΤ δεν χρειάζεται να εκδώσει εποπτική απόφαση. Η εθνική νομοθεσία μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πρόσθετες απαιτήσεις για τις τράπεζες και ειδικά κριτήρια για την εποπτική αξιολόγηση.

Επιστολή σχετικά με το σημείο εισόδου

Επικαιροποιημένες πληροφορίες για συγκεκριμένα θέματα

Εξουσίες σχετικές με καλυμμένα ομόλογα

Όταν η επιστολή σχετικά με το σημείο εισόδου εστάλη στις τράπεζες το 2017, η διευκρίνιση της οριοθέτησης αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΚΤ και των αρμόδιων εθνικών αρχών (ΕΑΑ) σε σχέση με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων βρισκόταν ακόμη υπό εξέταση. Το 2018 η ΕΚΤ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διευκρίνισε περαιτέρω το θέμα ως εξής:

Η ΕΚΤ είναι αρμόδια να αποφασίζει σχετικά με τη γενική χορήγηση άδειας για την έκδοση καλυμμένων ομολόγων όποτε προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία.

Σε χώρες όπου απαιτείται γενική άδεια για την έκδοση καλυμμένων ομολόγων επιπλέον της γενικής άδειας λειτουργίας τραπεζικού ιδρύματος (π.χ. Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία και Λουξεμβούργο), η ΕΚΤ αποφασίζει σχετικά με την εν λόγω άδεια. Η αρμοδιότητα της ΕΚΤ σε αυτόν τον τομέα συνδέεται με την αποκλειστική αρμοδιότητά της να χορηγεί άδειες στο πλαίσιο των κοινών διαδικασιών σε σημαντικά και λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα (με εξαίρεση το Βέλγιο). Συνεπώς, τα πιστωτικά ιδρύματα που σκοπεύουν να ζητήσουν γενική άδεια έκδοσης καλυμμένων ομολόγων θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στην αρμόδια ΕΑΑ, σύμφωνα με τη διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος.

Σε χώρες όπου η δραστηριότητα έκδοσης καλυμμένων ομολόγων συμπεριλαμβάνεται στη γενική άδεια λειτουργίας τραπεζικού ιδρύματος, η προαναφερόμενη διευκρίνιση δεν συνεπάγεται καμία μετατόπιση αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΚΤ και των ΕΑΑ. Οι ΕΑΑ παραμένουν επίσης αποκλειστικά αρμόδιες για την έγκριση μεμονωμένων προγραμμάτων έκδοσης ή εκδόσεων καλυμμένων ομολόγων καθώς και για τη συνεχή εποπτεία των καλυμμένων ομολόγων.

SEE ALSO

Find out more about related content

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων