Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Nationella befogenheter som utövas av ECB

De flesta av ECB:s tillsynsbefogenheter, t.ex. inom ramen för SSM-förordningen eller kapitalkravsdirektivet och kapitalkravsförordningen, baseras på EU-lagstiftning. ECB tillämpar dessa befogenheter på alla betydande banker som står under europeisk banktillsyn. Dessutom utövar ECB vissa befogenheter enligt nationell lagstiftning som inte uttryckligen nämns i EU-lagstiftningen. Dessa nationella befogenheter är inte harmoniserade på europeisk nivå och omfattar endast banker i det land där den nationella lagstiftningen är tillämplig.

De nationella befogenheterna kan inbegripa befogenhet att godkänna

  • bankfusioner
  • förvärv eller försäljning av tillgångar eller skulder
  • ändringar i bankers stadgar
  • utkontrakterade projekt
  • verksamhet i tredjeländer.
Uttömmande lista med de nationella befogenheter som för närvarande utövas av ECB

Banker som står under direkt tillsyn av ECB måste normalt sett lämna in alla begäranden, anmälningar eller ansökningar i samband med dessa befogenheter till ECB (se ”Brev om första kontaktpunkt” som skickas till bankerna). Sedan utfärdas ett tillsynsbeslut till den berörda banken där ECB godkänner eller invänder mot den planerade verksamheten. I vissa fall, om tillsynsmyndigheten inte invänder inom en viss tidsram, anses detta vara ett underförstått godkännande. I dessa fall behöver ECB inte utfärda ett tillsynsbeslut. Den nationella lagstiftningen kan också innehålla ytterligare krav på banker och särskilda kriterier för tillsynsbedömningen.

Brev om första kontaktpunkt

Uppdateringar inom specifika ämnen

Befogenheter avseende säkerställda obligationer

När ”brevet om första kontaktpunkt” skickades till bankerna 2017 höll förtydligandet av ECB:s och de nationella behöriga myndigheternas respektive behörigheter för utgivning av säkerställda obligationer fortfarande på att fastställas. I samarbete med Europeiska kommissionen förtydligade ECB detta ytterligare under 2018, med följande resultat:

ECB är behörig att besluta om generellt tillstånd att ge ut säkerställda obligationer närhelst det föreskrivs i nationell lagstiftning.

Om det krävs ett generellt tillstånd utöver det allmänna banktillståndet för att ge ut säkerställda obligationer (t.ex. i Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Luxemburg och Österrike) beslutar ECB om detta. ECB:s behörighet på detta område hänger samman med dess exklusiva behörighet att bevilja tillstånd som en del av de gemensamma förfarandena för betydande och mindre betydande kreditinstitut (utom när det gäller Belgien). Kreditinstitut som avser att ansöka om generellt tillstånd för att ge ut säkerställda obligationer bör därför lämna in sin ansökan till den berörda nationella behöriga myndigheten i enlighet med förfarandet för att bevilja tillstånd som kreditinstitut.

I länder där utgivning av säkerställda obligationer täcks av det allmänna banktillståndet innebär detta förtydligande inte någon överföring av befogenheter mellan ECB och de nationella behöriga myndigheterna. Nationella behöriga myndigheter behåller dessutom sin exklusiva behörighet att godkänna enskilda utgivningsprogram eller utgivning av säkerställda obligationer samt fortsätter att utöva löpande tillsyn över säkerställda obligationer.

SEE ALSO

Find out more about related content

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning