Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Verkställighet

ECB kan ålägga verkställighetsåtgärder samt effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner om en betydande bank inte uppfyller tillsynskraven eller vidtar de åtgärder som antagits inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen.

Verkställighetsåtgärderna är avsedda för att se till att banker under tillsyn rättar sig efter de tillsynskrav som har fastställts i tillsynsbeslut eller tillsynsförordningar. Sådana åtgärder kan endast åläggas då det rör sig om fortsatta överträdelser.

Vilka verkställighetsåtgärder kan ECB ålägga?

Viten

De ekonomiska verkställighetsåtgärder som är direkt tillgängliga för ECB är så kallade viten. Den berörda banken ska betala ett dagligt belopp – upp till 5 procent av sin genomsnittliga dagsomsättning – för varje dag som överträdelsen fortgår, dock högst i 6 månader.

Övriga verkställighetsåtgärder

ECB kan även ålägga verkställighetsåtgärderna i den berörda deltagande medlemsstatens nationella genomförandelagstiftning. ECB kan även instruera de nationella behöriga myndigheterna att anta enbart nationella verkställighetsåtgärder.

Proportionalitetsprincipen

Vid utövandet av sina verkställighetsbefogenheter vägleds ECB av principerna om effektivitet och proportionalitet.

Administrativ omprövning

ECB verkställighetsbeslut kan granskas av den administrativa omprövningsnämnden på begäran av den berörda banken.

SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll

Rättslig ram

Lagstiftning

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning