Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Verkställighet

Om ett betydande institut inte rättar sig efter tillsynskraven eller de tillsynsåtgärder som ECB beslutat om i ett ECB-beslut kan ECB beroende på överträdelsen vidta verkställighetsåtgärder och/eller ålägga ändamålsenliga, proportionerliga och avskräckande sanktioner (mer information om sanktioner finns på webbsidan om tillsynssanktioner).

Syftet med verkställighetsåtgärderna är att förmå bankerna under tillsyn att rätta sig efter de tillsynskrav som har fastställts i tillsynsbeslut eller tillsynsförordningar. Sådana åtgärder kan endast åläggas då det rör sig om pågående överträdelser.

Vilka verkställighetsåtgärder kan ECB vidta?

Viten 

Viten är verkställighetsåtgärder som är direkt tillgängliga för ECB. Bankerna kan åläggas vite om de fortlöpande brister i sina skyldigheter enligt ECB-beslut eller förordningar. Målet är att så snart som möjligt få den aktuella banken att fullgöra sina skyldigheter genom att ålägga den att betala ett belopp, som kan uppgå till 5 procent av den genomsnittliga dagsomsättningen, för varje dag som överträdelsen pågår i högst sex månader (varefter ytterligare åtgärder kan vidtas). 

Det sammanlagda belopp som ECB förelagt en bank att betala offentliggörs på ECB:s webbplats för banktillsyn, liksom uppgift om överträdelsens typ och art, samt vilken enhet under tillsyn det gäller.

Övriga verkställighetsåtgärder

ECB kan även vidta verkställighetsåtgärder som finns i den berörda deltagande medlemsstatens nationella genomförandelagstiftning samt instruera de nationella behöriga myndigheterna att vidta nationella verkställighetsåtgärder som endast är nationella. 

Administrativ omprövning

ECB:s beslut om att vidta verkställighetsåtgärder kan på begäran från den berörda banken granskas av den administrativa omprövningsnämnden.

SE ÄVEN

Mer om annat relaterat innehåll

Rättslig ram

Lagstiftning

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning