Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Forfheidhmiú

Má theipeann ar bhanc suntasach ceanglais stuamachta nó bearta maoirseachta arna nglacadh i gcinneadh BCE a chomhlíonadh, féadfaidh an Banc Ceannais Eorpach, ag brath ar an sárú, bearta forfheidhmiúcháin agus/nó smachtbhannaí éifeachtúla, comhréireacha agus athchomhairleacha a fhorchur (chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi smachtbhannaí féach leathanach gréasáin na smachtbhannaí maoirseachta).

Tá bearta forfheidhmiúcháin dírithe ar iallach a chur ar bhainc faoi mhaoirseacht na ceanglais stuamachta a leagtar síos i gcinntí maoirseachta nó i rialacháin mhaoirseachta a chomhlíonadh. Ní féidir na bearta sin a fhorchur ach amháin i gcás sáruithe leanúnacha.

Cad iad na bearta forfheidhmiúcháin is féidir le BCE a fhorchur?

Íocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla 

Is iad íocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla (PPPanna) na bearta forfheidhmiúcháin atá ar fáil go díreach don Bhanc Ceannais Eorpach. Forchuirtear íocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla ar bhainc i sárú leanúnach oibleagáidí faoi chinntí nó rialacháin BCE. Is é an sprioc comhlíonadh a áirithiú a luaithe is féidir, mar sa chás seo ní mór don bhanc lena mbaineann suim laethúil a íoc — a d’fhéadfadh a bheith chomh hard le 5% dá mheánláimhdeachas laethúil — in aghaidh gach lae a leantar den sárú, suas le huastréimhse sé mhí (ar féidir bearta breise a dhéanamh ina dhiaidh sin). 

Déanfar méid foriomlán na n-íocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla fabhraithe arna bhforchur ag an mBanc Ceannais Eorpach ar bhanc a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin Mhaoirseacht Baincéireachta BCE, lena n-áirítear cineál agus nádúr an tsáraithe agus céannacht an eintitis faoi mhaoirseacht lena mbaineann.

Bearta forfheidhmiúcháin eile

Is féidir leis an mBanc Ceannais Eorpach na bearta forfheidhmiúcháin atá ar fáil sa reachtaíocht náisiúnta cur chun feidhme sa Bhallstát rannpháirteach ábhartha a chur i bhfeidhm freisin. Is féidir leis treoir a thabhairt do na húdaráis inniúla náisiúnta bearta forfheidhmiúcháin náisiúnta amháin a ghlacadh. 

Athbhreithniú riaracháin

Féadfaidh an Bord Riaracháin Athbhreithniúcháin cinntí BCE lena bhforchuirtear bearta forfheidhmiúcháin a athbhreithniú arna iarraidh sin don bhanc lena mbaineann.

FÉACH FREISIN

Tuilleadh eolais faoi ábhar gaolmhar

Creat dlíthiúil

Timpeallacht rialála

Gach leathanach sa rannóg seo

Sceithireacht