Menu

Håndhævelse

Hvis en signifikant bank ikke overholder de tilsynsmæssige krav eller de foranstaltninger, der er vedtaget inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM) for at rette op på den manglende overholdelse, kan ECB træffe håndhævelsesforanstaltninger og pålægge effektive sanktioner, der står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning.

Formålet med håndhævelsesforanstaltningerne er at tvinge banker under tilsyn til at overholde de tilsynsmæssige krav, der er fastlagt i tilsynsafgørelser eller forordninger. Det er kun muligt at træffe disse foranstaltninger i tilfælde af vedvarende overtrædelser.

Hvilke håndhævelsesforanstaltninger kan ECB træffe?

Tvangsbøder

De økonomiske håndhævelsesforanstaltninger, som er direkte til rådighed for ECB, er de såkaldte tvangsbøder. Den pågældende bank skal i en periode på højst 6 måneder betale et dagligt beløb – op til 5 pct. af dens gennemsnitlige daglige omsætning – for hver dag overtrædelsen varer.

Andre håndhævelsesforanstaltninger

ECB kan også gøre brug af de håndhævelsesforanstaltninger, der er til rådighed i den pågældende deltagende medlemsstats nationale gennemførelseslovgivning. Desuden kan ECB give de kompetente nationale myndigheder instrukser om at fastsætte rent nationale håndhævelsesforanstaltninger.

Proportionalitetsprincippet

Ved udøvelsen af sine håndhævelsesbeføjelser følger ECB effektivitets princippet og proportionalitetsprincippet.