Menu

Pranešimas apie pažeidimus

Kas tai yra?

Europos Centriniam Bankui galima pranešti apie bet kurio prižiūrimo banko, nacionalinės priežiūros institucijos arba paties ECB padarytus atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų pažeidimus.

Jeigu įtariate, kad prižiūrimas bankas, nacionalinė priežiūros institucija arba pats ECB pažeidė atitinkamus ES teisės aktus, galite apie įtarimus pranešti ECB per saugią išorinę pranešimų teikimo platformą.

Prieš teikdami pranešimą, perskaitykite toliau pateiktą paaiškinimą, kokią informaciją galima teikti ECB ir kaip naudotis platforma. Taip pat perskaitykite pranešimą apie privatumą ir svarbią teisinę informaciją.

Kada apie pažeidimus pranešti ECB?

Apie pažeidimus praneškite ECB, jeigu:

 • prižiūrimas bankas (teisinis terminas – prižiūrimas subjektas) pažeidė atitinkamą ES teisės aktą

arba

 • nacionalinė priežiūros institucija arba pats ECB (teisinis terminas – kompetentinga institucija) pažeidė atitinkamą ES teisės aktą

arba

 • bankas, kurį tiesiogiai prižiūri jo šalies nacionalinė priežiūros institucija, pažeidė ECB sprendimą ar ECB reglamentą, kuriuo jam nustatyti įpareigojimai ECB atžvilgiu.

Apie pažeidimus praneškite nacionalinei priežiūros institucijai, jeigu:

arba

 • pažeidimas susijęs su vartotojų teisių apsauga arba su prižiūrimiems bankams taikomų pinigų plovimo prevencijos taisyklių laikymusi, nes ECB neturi kompetencijos tirti tokių pažeidimų ir neteikia teisinių konsultacijų tokiais klausimais.

Teisiniai terminai – prižiūrimas subjektas ir kompetentinga institucija

Pagal BPM pagrindų reglamentą prižiūrimi subjektai yra:

 • dalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtos kredito įstaigos,
 • dalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtos finansų kontroliuojančiosios bendrovės,
 • dalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtos mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės,
 • nedalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtų kredito įstaigų filialai, įsteigti dalyvaujančiose valstybėse narėse.

Kompetentingos institucijos – tai nacionalinės priežiūros institucijos (dar vadinamos nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis) ir ECB.

Kuriuos bankus prižiūri nacionalinės priežiūros institucijos, o kuriuos – ECB, nurodyta reguliariai atnaujinamame prižiūrimų subjektų sąraše. Šiame sąraše rasite ir daugiau paaiškinimų.

Kas yra atitinkami Europos Sąjungos teisės aktai?

Atitinkami Europos Sąjungos teisės aktai, t. y. aktai, apie kurių pažeidimus galima pranešti per pažeidimų teikimo platformą, – tai taisyklės, susijusios su prudencine kredito įstaigų priežiūra. ECB tokias taisykles taiko vykdydamas jam Reglamentu dėl bendro priežiūros mechanizmo (BPM) pavestus uždavinius.

Šios taisyklės – tai tiesiogiai taikomi reglamentai, pavyzdžiui, Kapitalo reikalavimų reglamentas (KRR).

Kai atitinkamais ES teisės aktais laikomos direktyvos, pavyzdžiui, Kapitalo reikalavimų direktyva (KRD IV), atitinkamais ES teisės aktais laikomi ir nacionalinės teisės aktai, kuriais tos direktyvos perkeltos į nacionalinę teisę.

Jeigu tiesiogiai taikomais reglamentais valstybėms narėms suteikiamos pasirinkimo galimybės, nacionalinės teisės aktai, kuriuose tokios pasirinkimo galimybės reglamentuotos, taip pat laikomi atitinkamais ES teisės aktais.

Atitinkamais ES teisės aktais laikomi ir ECB reglamentai, pavyzdžiui, BPM pagrindų reglamentas, bei ECB sprendimai.

ECB sprendimai ir sprendimų priėmimo procesai

Kaip pranešti apie pažeidimą

Apie pažeidimus praneškite per pažeidimų teikimo platformą. Visi pranešimai turi būti teikiami gera valia ir turint tam pagrindo. Piktnaudžiavimas pranešimų teikimo platforma gali būti laikomas nusikalstama veika. Todėl, jeigu pranešimas buvo pateiktas piktavališkai, ECB, norėdamas apginti visų dalyvaujančių subjektų reputaciją ir teises, gali siekti, kad nacionaliniu lygiu būtų inicijuotas baudžiamasis procesas.

Pranešti apie pažeidimą per pranešimų teikimo platformą

Per pranešimų teikimo platformą pateiktą informaciją ECB vardu apdoroja saugus išorės paslaugų teikėjas – įmonė „EQS Group AS“. Ji neturi galimybės susipažinti su pranešimų turiniu. Daugiau informacijos apie tai – pranešime apie privatumą.

1 žingsnis: užpildykite formą internete

 • Informaciją galite pateikti bet kuria oficialiąja ES kalba
 • Informaciją galite pateikti anonimiškai
 • Informaciją pateikite kuo tiksliau ir išsamiau

2 žingsnis: pridėkite pagrindžiamųjų dokumentų (žr. toliau)

Kaip pateikti pagrindžiamuosius dokumentus

ECB pataria pateikti įtarimus pagrindžiančių dokumentų. Jeigu įtarimai niekuo nepagrįsti, ECB gali nesiimti jokių tolesnių priemonių.

Dokumentus per pranešimų teikimo platformą pateikite savo laikmenoje išsirinkę atitinkamus dokumentus (spauskite „Select file“) ir paspausdami siuntimo mygtuką (spauskite „Upload“).

Jeigu pranešimą norite pateikti anonimiškai, nepamirškite pašalinti ir kitos informacijos, pagal kurią būtų galima jus identifikuoti, pavyzdžiui, siunčiamo dokumento ypatybėse („Properties“) gali būti nurodytas jūsų, kaip dokumento autoriaus, vardas.

Kokius dokumentus galima pridėti?

Priimtinos yra šių formatų rinkmenos (ne didesnės negu 10 MB): PDF, Word, Excel, Power Point, GIF ir JPEG.

Kas yra pašto dėžutė („Inbox“)?

Pašto dėžutė yra saugus komunikacijos kanalas, kuris jums bus atidarytas po to, kai per pranešimų teikimo platformą pateiksite pranešimą. Dėžutė jums bus atidaryta net ir tuo atveju, jeigu pranešimą pateikėte anonimiškai.

Kai pateiksite pranešimą, jam bus suteiktas unikalus numeris ir turėsite sugalvoti slaptažodį.

Pašto dėžutėje galėsite pasitikrinti savo pranešimo būseną.

Be to, per šią dėžutę jus informuosime, jeigu mums dėl jūsų pranešimo prireiks papildomos informacijos.

Svarbu: atkurti prieigos prie pašto dėžutės neįmanoma (jeigu pamiršote savo pranešimo numerį arba slaptažodį).

Kaip patikrinti pašto dėžutę

Prisijunkite prie pašto dėžutės, jeigu norite sužinoti savo pranešimo būseną ir patikrinti, ar ECB neprašo papildomos informacijos.

Prie dėžutės prisijungiama įvedus unikalų pranešimo apie pažeidimą numerį, jums suteiktą per pranešimų teikimo platformą, ir jūsų sugalvotą slaptažodį.

Svarbu: atkurti prieigos prie pašto dėžutės neįmanoma (jeigu pamiršote savo pranešimo numerį arba slaptažodį).

Kaip pranešimai nagrinėjami?

Ekspertų grupė įvertina, ar pranešimas apskritai aktualus ECB ar kuriai nors nacionalinei bankų priežiūros institucijai. Jeigu ekspertai padaro išvadą, kad pranešimas aktualus, jis perduodamas atsakingam ECB padaliniui arba atitinkamai nacionalinei bankų priežiūros institucijai.

Pranešimą pripažinus aktualiu, gali būti imamasi priežiūrinių veiksmų, pavyzdžiui, prašoma pateikti informacijos, pradedamas patikrinimas vietoje, imamasi priežiūrinių priemonių ar inicijuojamos sankcijų skyrimo procedūros.

ECB privalo saugoti profesines paslaptis, todėl negali pranešimą pateikusio asmens informuoti apie jo pateikto pranešimo tyrimo rezultatus. Tačiau kasmet ECB priežiūros veiklos metų ataskaitoje skelbiama apibendrinta ir anonimizuota visų gautų pranešimų apie pažeidimus ir priemonių, kurių ECB ėmėsi į juos reaguodamas, santrauka.

Konfidencialumas

Visų pranešimų atžvilgiu laikomasi konfidencialumo reikalavimų pagal ES duomenų apsaugos taisykles. ECB saugo asmens duomenų konfidencialumą ir užtikrina tinkamą tiek apie pažeidimus pranešusių asmenų, tiek kaltinamų asmenų apsaugą.

Pranešimas apie privatumą